Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > Hana Wlodarczyková (scenáristka)

Hana Wlodarczyková (scenáristka)

Zlodeni

Pochází z Bystřice nad Pernštejnem. V 90. letech absol­vo­va­la kated­ru scé­náris­ti­ky a dra­ma­tur­gie na FAMU. Od té doby pra­co­va­la jako dra­ma­tur­gy­ně na mno­ha tele­viz­ních pořa­dech, seri­á­lech a fil­mech (z TV fil­mů např. Na dně skle­nič­ky, Zrádce, Byl lás­ky čas, Správej dres atd.) V sou­čas­né době pra­cu­je jako dra­ma­tur­gy­ně v České tele­vi­zi.

Co vás nej­víc zau­ja­lo při prv­ním pře­čte­ní Hájíčkovy kni­hy?

Vltavíny jako tajem­ný před­mět tou­hy. Mužský svět. Drsný, ale v něčem poe­tic­ký. Ženám od při­ro­ze­nos­ti vzdá­le­ný. Při čte­ní romá­nu jsem muž­ským hrdi­nům lec­cos závi­dě­la. Možná jsou i ženy – hle­dač­ky vlta­ví­nů, ale na nale­ziš­tích ani v roz­ho­vo­rech s auten­tic­ký­mi kopá­či jsme na žád­nou nena­ra­zi­li.

V čem je tvor­ba adap­to­va­né­ho scé­ná­ře snaz­ší a v čem těž­ší, než když se jed­ná o scé­nář původ­ní?

Adaptace je mno­hem těž­ší než vlast­ní vymyš­le­ný pří­běh. Museli jsme neu­stá­le zva­žo­vat, jaký je původ­ní záměr auto­ra, původ­ní nála­da, atmo­sfé­ra, étos tex­tu. A zva­žo­vat, co obě­to­vat, co opus­tit, co zane­chat, kde se auto­ro­vi nezpro­ne­vě­řit a kde nao­pak ano. U Koní je navíc oří­šek, že celý román je psa­ný v ich for­mě, jako tako­vý lyric­ký proud vědo­mí. A ten­to proud vědo­mí a poci­tů pře­vést do dějo­vé­ho tva­ru neby­lo leh­ké. S tím jsme se pra­li. Vymyslet tam pří­bě­ho­vou kauza­li­tu.

Na dru­hou stra­nu, adap­ta­ce má výho­du, že se může­me opřít o pro­vě­ře­ný text, kte­rý opro­ti vlast­ní lát­ce fun­gu­je jako urči­tá brz­da. Brzda, abychom nesklouz­li do něja­kých dějo­vých vylo­me­nin a pří­bě­ho­vých nesmys­lů.

Vedli jste jako sce­náris­té dia­log s auto­rem před­lo­hy ohled­ně zásad­něj­ších změn v ději či cha­rak­te­ru postav?

Od Jirky jsme už na začát­ku dosta­li vol­nou ruku. Celkem tušil, že film a román jsou dvě odliš­né dis­ci­plí­ny, a byl smí­řen s tím, že mu jeho kníž­ku změ­ní­me k nepo­zná­ní. Jirkův román je pod­ma­ni­vý, čte se jed­ním dechem, ale pro zfil­mo­vá­ní má mno­há úska­lí. Celý román je psa­ný v ich for­mě, jako tako­vý lyric­ký proud vědo­mí. A ten­to proud vědo­mí a poci­tů pře­vést do dějo­vé­ho tva­ru neby­lo leh­ké. Vymyslet pří­bě­ho­vou kauza­li­tu.

Další věc je, že se román ode­hrá­vá v roz­me­zí zhru­ba jed­no­ho dese­ti­le­tí a uka­zu­je obdo­bí před a po revo­lu­ci. Pracuje s tím, jak toto obdo­bí někte­ré posta­vy pro­mě­ni­lo, zatím­co hlav­ní hrdi­na „zaspal dobu“ a zůstal lon­do­nov­ským dob­ro­dru­hem. O tom jsme s Jirkou dis­ku­to­va­li hod­ně. Od začát­ku jsme chtě­li pře­nést pří­běh do sou­čas­nos­ti. Ukázat téma, kte­ré je nad­ča­so­vé, na vněj­ších pomě­rech nezá­vis­lé, v něčem i aktu­ál­ní.

Hrdinové pří­bě­hu jsou dospě­lí muži s rodi­na­mi či part­ner­ka­mi, přes­to se občas cho­va­jí jako nezod­po­věd­ní klu­ci, nedo­mýš­le­jí­cí důsled­ky své­ho koná­ní. Rozumíte jim?

U kaž­dé­ho je moti­va­ce jiná. Pavlovo jed­ná­ní žene urči­tá nezra­lost, roman­tic­ké vidě­ní svě­ta, hle­dá­ní oprav­do­vos­ti a své­ho mís­ta mimo uni­for­mo­va­ný svět, ide­a­lis­mus, kte­rý se mu ale po ces­tě ztra­tí. Kačmar ale jed­ná prag­ma­tic­ky, raci­o­nál­ně a vlast­ně zod­po­věd­ně. Musí zajis­tit rodi­nu a pro­spek­tor­ství je pro něj v jeho těž­ké situ­a­ci jedi­ná ces­ta. Spíš než nezod­po­věd­ní bych o nich řek­la, že jsou neza­řa­di­tel­ní. A to pova­žu­ji za klad. Socializovaných pánů, kte­ří své činy domýš­le­jí na dvě stě let dopře­du, jsou plné uli­ce, a člo­vě­ku čas­to vrtá hla­vou, kde je to ješ­tě zod­po­věd­nost a kde už vypo­čí­ta­vá kal­ku­lu­jí­cí nuda.


Ohodnoťte článekTiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • King Skate - ROZHOVOR SE ŠIMONEM ŠAFRÁNKEM20. září 2018 King Skate - ROZHOVOR SE ŠIMONEM ŠAFRÁNKEM Stěžejní součástí filmu jsou unikátní dobové záběry. Jakým objemem filmového materiálu jste se museli probírat? Kdo byli ti, kteří tehdejší skejtovou komunitu natáčeli? Měli jsme asi […]
 • ZDENĚK TROŠKA: NEBUĎME STRAŠIDLEM SVÉMU OKOLÍ!18. srpna 2016 ZDENĚK TROŠKA: NEBUĎME STRAŠIDLEM SVÉMU OKOLÍ! Námět filmu Strašidla vyšel od pana Jiřího Kose, který není profesionálním autorem. Co se vám na jeho námětu zalíbilo a co bylo při zpracovávání textu do filmového scénáře […]
 • ROZHOVOR S BOHDANEM SLÁMOU28. února 2012 ROZHOVOR S BOHDANEM SLÁMOU Co je hlavním tématem vašeho nového filmu? Je to film o rodinných vazbách a o tom, jakým způsobem se promítají úlety rodičů do života jejich dětí. On narušuje rodinu od začátku svým […]
 • Lenka Szántó: Že to všechno způsobila hloupost a hamižnost, je jen částečná úleva19. dubna 2018 Lenka Szántó: Že to všechno způsobila hloupost a hamižnost, je jen částečná úleva Asi nejvíce se bude v souvislosti s filmem řešit autenticita a věrohodnost. Z čeho jste při psaní scénáře vycházela? Rešerše ke scénáři mi trvaly skoro rok. Zpo čátku jsem vycházela z […]
 • Rozhovor s Nelly Řehořovou13. dubna 2017 Rozhovor s Nelly Řehořovou Jak se ti spolupracovalo s režisérem Jiřím Chlumským a s dospělými herci? Naučila ses něco, co třeba využiješ při dalším filmování? Na tohle natáčení vzpomínám moc ráda, protože to bylo […]
 • Rozhovor s Jiřím Langmajerem13. dubna 2017 Rozhovor s Jiřím Langmajerem Liší se nějak natáčení rodinné komedie například od natáčení dramatu? Je na place uvolněnější atmosféra nebo se vyskytnou dramata i při filmování lehčích žánrů? Já jsem žádné velké drama […]
 • Rozhovor s Andreou Sedláčkovou, režisérkou filmu BACKSTAGE6. června 2018 Rozhovor s Andreou Sedláčkovou, režisérkou filmu BACKSTAGE 1. Co Vás přesvědčilo, abyste si řekla, že do tohoto projektu půjdete? Líbil se mi scénář a témata, které v něm byly zpracovány. Tedy to, že je to film o lásce, tanci, přátelství, […]
 • Halina Pawlowská (scénář filmu) - Zoufalé ženy dělají zoufalé věci21. ledna 2018 Halina Pawlowská (scénář filmu) - Zoufalé ženy dělají zoufalé věci Představitelka Olgy má mít, dle vašich slov, smysl pro humor a oči, které berou za srdce. Bylo náročné najít herečku, která by tato kritéria splňovala? Ano, bylo. Měli jsme opravdu velké […]
 • Zážitkem je pro mě způsob práce Mirka Krobota, říká scénárista Lubomír Smékal18. května 2018 Zážitkem je pro mě způsob práce Mirka Krobota, říká scénárista Lubomír Smékal Lubomír Smékal je povoláním psycholog, ale také scénárista dvou českých filmů, na kterých spolupracoval s režisérem Miroslavem Krobotem. První společný film Díra u Hanušovic získal tři […]
 • Rozhovor s režisérem Janem Hřebejkem4. července 2016 Rozhovor s režisérem Janem Hřebejkem Co vás na scénáři k filmu Učitelka, který svou atmosférou, ztvárněním a tématem trochu odkazuje k vašemu filmu Musíme si pomáhat, zaujalo natolik, že jste se jej rozhodl natočit? Ten […]