Hana Hegerová

Hana Hegerová, roze­ná Carmen Mária Štefánia (Beatrix) Farkašová-Čelková (* 20. říj­na 1931 Bratislava) je význam­ná čes­ko­slo­ven­ská zpě­vač­ka a hereč­ka, neko­ru­no­va­ná krá­lov­na čes­ko­slo­ven­ské­ho šan­so­nu. Zahraniční kri­ti­ci ji nazý­va­jí Velkou dámou šan­so­nu, Piaf z Prahy, nebo také Šansoniérkou se slo­van­skou duší. Prosadila se pře­de­vším jako zpě­vač­ka šan­so­nů, kte­rá nemá v zemích býva­lé­ho Československa žád­nou srov­na­tel­nou kon­ku­ren­ci. Široké pub­li­kum i odbor­nou kri­ti­ku zau­ja­la pře­de­vším schop­nos­tí dra­ma­tic­ky inter­pre­to­vat text. Velké uzná­ní skli­di­la i v cizi­ně, hlav­ně v němec­ky mlu­ví­cích zemích.

Životopis

Narodila se v rodi­ně ban­kov­ní­ho ředi­te­le. V letech 1937–1942 navště­vo­va­la balet­ní ško­lu v Národním diva­dle v Bratislavě. Po matu­ri­tě na gym­ná­ziu v Komárně se chtě­la dostat na Vysokou ško­lu eko­no­mic­kou. Když nemoh­la, pra­co­va­la v komá­ren­ských stro­jír­nách a před­ná­še­la na tam­ní učňov­ské ško­le.

Po absol­vo­vá­ní odbor­né­ho diva­del­ní­ho kur­zu při stát­ní kon­zer­va­to­ři v letech 1951 až 1953, se sta­la roku 1953 člen­kou Divadla Petra Jilemnického v Žilině. V té době již měla dítě.

V roce 1954 hrá­la titul­ní roli ve fil­mu Frona pod umě­lec­kým jmé­nem Hana Čelková. V roce 1957 půso­bi­la v bra­ti­slav­ské Tatra revue, kde se popr­vé před­sta­vi­la jako zpě­vač­ka. Od roku 1961 vystu­po­va­la v praž­ském diva­dle Rokoko. V letech 1962 až 1966 vystu­po­va­la v diva­dle Semafor, kde hrá­la v Dobře pla­ce­né pro­cház­ce. S kole­gy ze Semaforu hrá­la i ve fil­mu Kdyby tisíc kla­ri­ne­tů (role Edity).

Dosáhla vel­kých mezi­ná­rod­ních úspě­chů svou inter­pre­ta­cí původ­ních i cizích šan­so­nů. Absolvovala celou řadu úspěš­ných vystou­pe­ní doma i v zahra­ni­čí. V roce 1967 vystou­pi­la s fran­couz­sky zpí­va­ný­mi pís­ně­mi v Pařížské Olympii a na Světové výsta­vě v Montrealu. Začali jí vydá­vat gra­mo­fo­no­vé des­ky v NSR, vystu­po­va­la v tele­viz­ních pořa­dech NDR.V 70. letech 20. sto­le­tí se umis­ťo­va­la pra­vi­del­ně v prv­ní desít­ce anke­ty Zlatý sla­vík.

V roce 2002 obdr­že­la od pre­zi­den­ta Václava Havla medai­li Za záslu­hy. Je drži­tel­kou rytíř­ské hvězdy fran­couz­ské­ho Řádu umě­ní a lite­ra­tu­ry. Dne 28.3.2012 obdr­že­la na Staroměstské rad­ni­ci čest­né občan­ství Prahy 1 a šek na 250.000,- Kč

Dne 12. srp­na 2011 ohlá­si­la konec své kon­cert­ní kari­é­ry.

Dne 4. dub­na 2013 byla pový­še­na na koman­dé­ra fran­couz­ské­ho Řádu za záslu­hy. Z rukou fran­couz­ské­ho vel­vy­slan­ce Pierra Lévyho řád pře­vzal v zastou­pe­ní její vnuk. Podle vyjá­d­ře­ní vel­vy­slan­ce byl zpě­vač­ce udě­len za význam­né při­spě­ní k pro­pa­ga­ci fran­couz­ské­ho šan­so­nu a fran­couz­ské kul­tu­ry obec­ně.


Detaily o článku Hana Hegerová


Ohodnoťte článek


Wikipedie

Články převzaté z české Wikipedie.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • PEŤA POLNIŠOVÁ (CUKY)18. května 2017 PEŤA POLNIŠOVÁ (CUKY) Zoznámte sa s Cecíliou Kováčovou alias Cuky. Cuky je neuznaná vlogerka, ktorá sa má stať novou slovenskou Miss. K tomu jej má pomôcť Luky, ako však uvidíte, bude to stáť ešte veľa […]
  • VLADIMÍR MIŠÍK (8. 3. 1947)3. března 2017 VLADIMÍR MIŠÍK (8. 3. 1947) Vladimír Mišík je jednou z nejvýraznějších osobností české populární hudby již od 60. let 20. století. Svou tvorbou ovlivnil celou řadu umělců ať už z hudebního, výtvarného či literárního […]
  • Petr Skoumal30. září 2014 Petr Skoumal Petr Skoumal (7. března 1938 Praha – 28. září 2014 Praha) byl český hudebník. Napsal hudbu k řadě filmů (např. Jára Cimrman ležící, spící), k známým večerníčkům (Maxipes Fík) a mnoho […]
  • Neberte se moc vážně, říká herečka Carmen Maura19. března 2016 Neberte se moc vážně, říká herečka Carmen Maura Španělská herečka Carmen Maura je nejen známá múza režiséra Pedra Almódovara, kterého považuje za zlomového člověka své herecké kariéry, ale také charismatická osobnost, které přijela na […]
  • LADISLAV MRKVIČKA (1939), role Antonín4. října 2019 LADISLAV MRKVIČKA (1939), role Antonín Uznávaný filmový, divadelní a televizní herec Ladislav Mrkvička se narodil v Praze, kde absolvoval DAMU. Po škole získal angažmá v Divadle Petra Bezruče v Ostravě, ale již v roce 1968 […]
  • Lucie Vondráčková15. dubna 2009 Lucie Vondráčková Tato česká herečka a zpěvačka se narodila 8.3.1980 v Praze jako prvorozené dítě textařky a doktorky filosofie Hany Sorossové a muzikanta Jiřího Vondráčka. Žila s nimi a bratrem […]
  • Bendová Alice30. července 2009 Bendová Alice Narodila se 1.11.1973. Zlata a Zdeněk Veselý, to jsou rodiče Alice Bendové. Má ještě o pět let mladší sestru Andreu. V roce 1992 maturovala na střední umělecko-průmyslovou školu v Praze na […]
  • Jiří Bruder6. června 2014 Jiří Bruder Jiří Bruder (13. dubna 1928 v Praze - 31.května 2014) byl český herec. Pocházel z umělecké rodiny, jeho tatínek byl hercem a zpěvákem ve Vinohradském kabaretu, rovněž oba jeho strýcové […]
  • JITKA NĚMCOVÁ6. března 2017 JITKA NĚMCOVÁ Nar. 1950, filmová a televizní režisérka, absolventka Filmové a televizní fakulty AMU obor režie (1973-78). Od roku 1978-1990 – redakce zábavy ČT.  Od 1990 externí spolupracovnice ČT. Od […]
  • Vladimír Čech22. března 2013 Vladimír Čech Vladimír Čech (6. července 1951, Praha – 22. března 2013, Praha) byl český herec, moderátor a bývalý politik, syn moderátorky Hedy Čechové a herce Vladimíra Čecha. V roce 1977 […]