Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > Hana Hegerová

Hana Hegerová

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hana Hegerová, roze­ná Carmen Mária Štefánia (Beatrix) Farkašová-Čelková (* 20. říj­na 1931 Bratislava) je význam­ná čes­ko­slo­ven­ská zpě­vač­ka a hereč­ka, neko­ru­no­va­ná krá­lov­na čes­ko­slo­ven­ské­ho šan­so­nu. Zahraniční kri­ti­ci ji nazý­va­jí Velkou dámou šan­so­nu, Piaf z Prahy, nebo také Šansoniérkou se slo­van­skou duší. Prosadila se pře­de­vším jako zpě­vač­ka šan­so­nů, kte­rá nemá v zemích býva­lé­ho Československa žád­nou srov­na­tel­nou kon­ku­ren­ci. Široké pub­li­kum i odbor­nou kri­ti­ku zau­ja­la pře­de­vším schop­nos­tí dra­ma­tic­ky inter­pre­to­vat text. Velké uzná­ní skli­di­la i v cizi­ně, hlav­ně v němec­ky mlu­ví­cích zemích.

Životopis

Narodila se v rodi­ně ban­kov­ní­ho ředi­te­le. V letech 1937–1942 navště­vo­va­la balet­ní ško­lu v Národním diva­dle v Bratislavě. Po matu­ri­tě na gym­ná­ziu v Komárně se chtě­la dostat na Vysokou ško­lu eko­no­mic­kou. Když nemoh­la, pra­co­va­la v komá­ren­ských stro­jír­nách a před­ná­še­la na tam­ní učňov­ské ško­le.

Po absol­vo­vá­ní odbor­né­ho diva­del­ní­ho kur­zu při stát­ní kon­zer­va­to­ři v letech 1951 až 1953, se sta­la roku 1953 člen­kou Divadla Petra Jilemnického v Žilině. V té době již měla dítě.

V roce 1954 hrá­la titul­ní roli ve fil­mu Frona pod umě­lec­kým jmé­nem Hana Čelková. V roce 1957 půso­bi­la v bra­ti­slav­ské Tatra revue, kde se popr­vé před­sta­vi­la jako zpě­vač­ka. Od roku 1961 vystu­po­va­la v praž­ském diva­dle Rokoko. V letech 1962 až 1966 vystu­po­va­la v diva­dle Semafor, kde hrá­la v Dobře pla­ce­né pro­cház­ce. S kole­gy ze Semaforu hrá­la i ve fil­mu Kdyby tisíc kla­ri­ne­tů (role Edity).

Dosáhla vel­kých mezi­ná­rod­ních úspě­chů svou inter­pre­ta­cí původ­ních i cizích šan­so­nů. Absolvovala celou řadu úspěš­ných vystou­pe­ní doma i v zahra­ni­čí. V roce 1967 vystou­pi­la s fran­couz­sky zpí­va­ný­mi pís­ně­mi v Pařížské Olympii a na Světové výsta­vě v Montrealu. Začali jí vydá­vat gra­mo­fo­no­vé des­ky v NSR, vystu­po­va­la v tele­viz­ních pořa­dech NDR.V 70. letech 20. sto­le­tí se umis­ťo­va­la pra­vi­del­ně v prv­ní desít­ce anke­ty Zlatý sla­vík.

V roce 2002 obdr­že­la od pre­zi­den­ta Václava Havla medai­li Za záslu­hy. Je drži­tel­kou rytíř­ské hvězdy fran­couz­ské­ho Řádu umě­ní a lite­ra­tu­ry. Dne 28.3.2012 obdr­že­la na Staroměstské rad­ni­ci čest­né občan­ství Prahy 1 a šek na 250.000,- Kč

Dne 12. srp­na 2011 ohlá­si­la konec své kon­cert­ní kari­é­ry.

Dne 4. dub­na 2013 byla pový­še­na na koman­dé­ra fran­couz­ské­ho Řádu za záslu­hy. Z rukou fran­couz­ské­ho vel­vy­slan­ce Pierra Lévyho řád pře­vzal v zastou­pe­ní její vnuk. Podle vyjá­d­ře­ní vel­vy­slan­ce byl zpě­vač­ce udě­len za význam­né při­spě­ní k pro­pa­ga­ci fran­couz­ské­ho šan­so­nu a fran­couz­ské kul­tu­ry obec­ně.


Detaily o článku Hana Hegerová


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Články převzaté z české Wikipedie.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,00892 s | počet dotazů: 239 | paměť: 58205 KB. | 13.08.2022 - 14:00:57