Kritiky.cz > Profily osob > Hana Hegerová - Navždycky celá, celičká Levandulová Famózně, nádherně levandulová

Hana Hegerová - Navždycky celá, celičká Levandulová Famózně, nádherně levandulová

Hegerova

Dnes zemře­la jed­na z nej­vět­ších zpě­va­ček čes­ko­slo­ven­ské­ho šan­so­nu. Narodila se 20.10.1931 v Bratislavě a matu­ri­tě a po absol­vo­vá­ní diva­del­ní­ho kur­zu se sta­la člen­kou diva­dla v Žilině.

Od roku 1961 zača­la vystu­po­vat v Praze v diva­dle Rokoko, kde se sta­la sou­čás­tí oblí­be­né­ho diva­dla Semafor. V roce 1967 půso­bi­la v paříž­ské Olympii, kde strá­vi­la dva roky a sta­la se zní úspěš­ná mezi­ná­rod­ní zpě­vač­ka, kte­rá úspěš­ně zpí­va­la nejen v ČSSR, ale i v Německu a ve Francii.

Neslavnější sklad­by ji sklá­dal Petra Kapka a Michal Horáček a jejím dvor­ním texta­řem byl Pavel Kopta, kte­rý tex­to­val nejen původ­ní pís­ně, tak pře­vza­té.

Do roku 1990 její pís­ně dopro­vá­zel Milan Dvořák a od roku 1991 spo­lu­pra­co­va­la s Petrem Maláskem.

Byla také občas­nou hereč­kou. Jejím nej­slav­něj­ším fil­mem byl Kdyby tisíc kla­ri­ne­tů.

V roce 2011 ukon­či­la svo­jí pěvec­kou čin­nost.

Připomeňte si velkou zpěvačku její slavnými písněmi.


Foto: Jovan Dezort | Wikimedia Commons | CC BY-SA 3.0

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 2,19370 s | počet dotazů: 204 | paměť: 54372 KB. | 14.04.2021 - 19:29:30
X