Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze her > Retro games > Halo 5: Guardians

Halo 5: Guardians

vlcsnap 2016 08 25 20h55m20s189 150x150 1

vlcsnap-2016-08-25-20h55m20s189vlcsnap-2016-08-25-21h00m18s851

Naposledy jsme měli tu čest, setkat se Halo, před více jak tře­mi lety. Příběh Halo 5: Guardians nava­zu­je na před­cho­zí Halo 4 a pokud neví­te, o co se jed­na­lo, může­te si nyní za pár peněz zakou­pit i edi­ci Halo: Master Chief Collection, ve kte­ré nalez­ne­te, všech­ny dopo­sud vyda­né legen­dár­ní díly jako Halo: Combat Evolved, Halo 2, Halo 3 a Halo 4. Něco málo o zro­du hry. Před vydá­ním Halo 5, se vyprá­vě­lo, že hra se auto­rům vůbec nepo­ved­la, ale tady došlo po vydá­ní k úpl­né­mu opa­ku, a hra tak svý­mi kva­li­ta­mi nasa­di­la vel­mi vyso­kou lať­ku i pro dal­ší tvůr­ce jiných her, tak­že jen tak dál.

vlcsnap-2016-08-25-21h00m12s011vlcsnap-2016-08-25-20h59m48s290

Vašim úko­lem bude zachrá­nit Doktorku Catherine Halsey, kte­rou zaja­li Covenanté a z  Master Chiefa se sta­ne zrád­ce a UNSC na něj vyšle tým, aby jej zasta­vi­li a při­ved­li. S posta­vou Master Chiefa si zahra­je­te asi jen jed­nu tře­ti­nu hry, což je vel­ká ško­da, vět­ší část hra­je­te s Johnem 117 a Lockem.

vlcsnap-2016-08-25-20h56m17s386vlcsnap-2016-08-25-20h59m28s037

Ovládání hry je troš­ku pozmě­ně­né, než jsme byli zvyklí z před­cho­zích titu­lů, ale to neva­dí, pro­to­že během pár minut se do toho zase dosta­ne­te a je Vám to vlast­ně jed­no. Halo 5 se, tak tro­chu při­blí­ži­la ovlá­dá­ním napří­klad Call of Duty, kde je ovlá­dá­ní hod­ně obdob­né. Co se, ale tvůr­cům z 343 Industries fakt poved­lo je, že roz­li­še­ní během hry kolísá, kdy se najed­nou při pře­střel­kách změ­ní z 1080p na  900p, je to oprav­du nád­he­ra, jak se s tím vyhrá­li. Tato změ­na je výbor­ná pří zob­ra­ze­ní více objek­tů na obra­zov­ce.

vlcsnap-2016-08-25-21h02m13s130vlcsnap-2016-08-25-21h01m45s419

Jelikož se jed­ná o zaběh­lou hru, není nic moc, co lze vytknout, pro­to­že změ­ny k lep­ší­mu jsou patr­né hned na prv­ní pohled. Jedině však, že cel­ko­vý dojem kazí o hod­ně krat­ší hra­tel­ný pří­běh než v Halo 4. Hru dohra­je­te cca za 9 hodin, a to ješ­tě pokud se bude­te sna­žit sbí­rat zázna­my a leb­ky, kte­ré Vám navý­ší her­ní čes. V tom­to vydá­ní se nedo­čká­me Split scre­e­nu, ale ten zapo­tře­bí ani není, sice je to troš­ku ško­da, ale dalo se to před­po­klá­dat. Co-op režim Vám boha­tě všech­no vyna­hra­dí, pokud se Vám něco sta­ne, při­běh­nout Vám na pomoc Vaši kama­rá­di, aby Vás oži­vi­li.

vlcsnap-2016-08-25-20h56m54s638vlcsnap-2016-08-25-20h58m35s166

V Multiplayeru už jsme našli pár chy­bi­ček v podo­bě prů­hled­ných před­mě­tů a dokon­ce nepřá­tel, tady to zřej­mě nějak pod­ce­ni­li. Máte zde k dis­po­zi­ci něko­lik módů hry a na výběr z něko­li­ka map. Za vyhra­né mise dostá­vá­te body, za kte­ré si může­te naku­po­vat kar­ty zdra­ní a boos­tů. Karty mají násle­du­jí­cí hod­no­ty Common, Uncommon, Rare, Ultra rare a Legendary, z čehož Legendary je nej­vzác­něj­ší. Postupné vylep­šo­vá­ní je Vám umož­ně­no pod­le Vašich zásluh v misích, a pokud Vám to nejde, tak máte pros­tě smůlu.

vlcsnap-2016-08-25-20h57m08s843vlcsnap-2016-08-25-20h58m11s364

Ručně struč­ně, se jed­ná o nej­lep­ší vyda­nou hru, v sérii Halo.  Hra Halo 5 Guardians byla také zpří­stup­ně­ná Gold čle­nům na pár dní v čer­ven­ci zdar­ma, což si mys­lím, že při­lá­ka­lo dal­ší hrá­če, kte­ří si poté hru zakou­pi­li. Doufejme, že tak­to kva­lit­ně vyda­ných her bude vychá­zet více.


Foto: Vlastní scre­e­ny ze hry

Žánr: akč­ní

Jazyk: ang­lic­ky

Multiplayer: ANO

Výrobce: Microsoft

Datum vydá­ní: 27. 10. 2015

Doporučený věk (PEGI): 18

Hodnocení: 90%

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,36704 s | počet dotazů: 243 | paměť: 53904 KB. | 02.08.2021 - 01:26:24