Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Halloween II (1981)

Halloween II (1981)

Hw2
Hw2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Laurie (Jamie Lee Curtis) je po úto­ku vra­ha Michaela Myerse pře­ve­ze­na do míst­ní nemoc­ni­ce. Tam se za ní Michael vydá­vá, v patách ho násle­du­je dok­tor Samuel Loomis (Donald Pleasance).....

John Carpenter v roce 1977 vytvo­řil nezpo­chyb­ni­tel­nou kla­si­ku jmé­nem Halloween, kte­rá má jen z dneš­ní­ho pohle­du nezpo­chyb­ni­tel­ný pro­blém v tom, že je pro moder­ní pub­li­kum s obtíž­nou poru­chou pozor­nos­ti obtíž­ný v tom ohle­du, že se v něm vlast­ně ´´ moc nesta­ne ´´. Byl to tepr­ve až Halloween II, kte­rý pořád­ně defi­no­val Michaela Myerse pro dneš­ní pub­li­kum. Větší body count, cel­ko­vě výraz­něj­ší bru­ta­li­ta a pře­de­vším sku­teč­ně vět­ší defi­no­vá­ní toho, co dělá Michaela Myerse tím slav­ným sla­she­ro­vým zabi­já­kem v rám­ci dneš­ní­ho vní­má­ní. Je to ovšem sku­teč­ně dob­ře?

Michael Myers se pře­de­vším nikdy nemu­sel vrá­tit. Tvůrce původ­ní­ho Halloweenu John Carpenter už při tvor­bě pomýš­lel na to, že kaž­dý nový pří­spěvěk do série Halloween bude mít svůj vlast­ní pří­běh, série doslo­va měla být povíd­ko­vá bez navá­zá­ní původ­ní řádě­ní Michaela Myerse. Nakonec se ovšem i dru­hý film věno­val pří­bě­hu Michaela Myerse. Druhý film poté z výraz­né čás­ti nabou­ral vět­ši­nu toho, co Michaela Myerse děla­lo Michaela Myersem, z dneš­ní­ho pohle­du ovšem Myerse defi­no­val víc než kdo­ko­liv před­tím. I pro­to má původ­ní Halloween II v rám­ci celé série vel­mi výraz­nou pozi­ci.

Nejvýraznějším pří­spěv­kem v rám­ci celé série je nej­spí­še zásad­ní zvrat ohled­ně moti­va­ce Michaela Myerse. Tento zvrat samot­ný John Carpenter prý vymys­lel v pod­na­pi­lém sta­vu a stal se zvra­tem, kte­rý nadá­le zůstá­vá tak tro­chu podiv­ným a i pro­to se film z roku 2018 nej­spí­še roz­ho­dl ten­to kon­tro­verz­ní zvrat igno­ro­vat. Tento nový zvrat vlast­ně čás­teč­ně při­pra­vil Michaela Myerse o jeho kouz­lo, mno­hem výraz­něj­ší pro­hra je ovšem teh­dej­ší sna­ha o to v rám­ci bru­ta­li­ty při­způ­so­bit Halloween teh­dej­ší­mu hitu Pátek tři­nác­té­ho. Michael se tak sku­teč­ně stal bru­tál­něj­ším a cel­ko­vě šel dru­hý Halloween mno­hem více vstříc bra­ko­vé­mu žán­ru a výraz­ně se při­pra­vil o kouz­lo, kte­ré tak výraz­ně ský­tal prv­ní díl.

Debutující reži­sér Rick Rosenthal se teh­dy série po Johnu Carpenterovi cho­pil sluš­ně (para­dox­ně sérii poté čás­teč­ně pohřbil v roce 2002 v rám­ci sním­ku Halloween: Zmrtvýchvstání) a nato­čil ade­kvát­ní vel­ko­le­pěj­ší sequel, kte­rý ovšem postrá­dá kouz­lo ori­gi­ná­lu. V rám­ci teh­dej­ší­ho sla­she­ro­vé­ho žán­ru Halloween II sice pat­ří mezi ty nej­lep­ší zástup­ce, pořád ovšem k doko­na­los­ti chy­bí dale­ko. Michael Myers totiž v rám­ci pokra­čo­vá­ní při­šel o veš­ke­ré napě­tí a sku­teč­ně již spí­še sázel pou­ze na řadu bru­tál­ních vražd, kte­ré Halloween defi­ni­tiv­ně před­ur­či­li k bra­ko­věj­ším vodám.

Z dneš­ní­ho pohle­du vlast­ně Halloween II nasta­vil směr, kte­rým se série udá­va­la po něko­lik násle­du­jí­cích let. V Halloweenu II byl mož­ná Michael Myers bru­tál­něj­ší, čás­teč­ně ovšem ztra­til své kouz­lo plí­ži­vé­ho zápo­rá­ka, kte­rý kuchyň­ský nůž vystr­čí málo­kdy. Oproti původ­ní­mu fil­mu sice při­by­lo více obě­tí, Michael Myers ovšem vět­ší aktiv­nos­tí čás­teč­ně ztrá­cí své kouz­lo.

Děj se ode­hrá­vá bez­pro­střed­ně po udá­los­tech prv­ní­ho Halloweenu, navrá­ti­vší kame­ra­man Dean Cundey při­tom nadá­le umí pra­co­vat s ide­ál­ním osví­ce­ním. Carpenter krom scé­ná­ře též opět obsta­ral hud­bu a ta je nadá­le slib­ná. Rosenthal v rám­ci mož­nos­tí nadá­le doká­že solid­ně pra­co­vat s atmo­sfé­rou, při sle­do­vá­ní se ovšem divák jed­no­du­še nezba­ví poci­tu, že popr­vé to šlo mno­hem lépe. Halloween II při­chá­zí o bri­lant­nost a jedi­neč­nost původ­ní­ho fil­mu a sku­teč­ně Michaela Myerse nasmě­řo­val smě­rem, kte­rým se vydá­val po dobu násle­du­jí­cích dvou dekád. Při vzpo­me­nu­tí na násle­du­jí­cí dvě deká­dy tupých béč­ko­vých zále­ži­tos­tí ovšem Halloween II ješ­tě vyzní­vá jako mis­trov­ské dílo.

Druhý Halloween je sluš­ná zále­ži­tost, jejíž igno­ran­ce ovšem z dneš­ní­ho pohle­du dává zce­la výraz­ný smy­sl i bez uvě­do­mě­ní si exis­ten­ce nej­no­věj­ších fil­mů. Závěrečné odha­le­ní půso­bí jako zvrat vycu­ca­ný z prs­tu a napros­to dává smy­sl, že samot­ný John Carpenter toho­to zvra­tu poz­dě­ji lito­val. Druhý Halloween přes­to obsto­jí v kon­ku­ren­ci s ostat­ní­mi fil­my ze série Halloween a sku­teč­ně tuhle sérii dost mož­ná defi­no­val výraz­ně­ji než jaký­ko­liv jiný film ze série Halloween......

Verdikt: 3 z 5

Photo © Universal Pictures


Podívejte se na hodnocení Halloween II na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,54582 s | počet dotazů: 270 | paměť: 61889 KB. | 21.09.2023 - 20:19:53