Kritiky.cz > Filmové recenze > Retro filmové recenze > Halloween: H20 (1998) - Výroční „Halloween“ není zlý, ale všechno je to prostě moc natahované a já si to nijak moc neužívám.

Halloween: H20 (1998) - Výroční „Halloween“ není zlý, ale všechno je to prostě moc natahované a já si to nijak moc neužívám.

HW

„Halloween“ se vra­cí po dva­ce­ti letech, respek­ti­ve tvůr­ci dali fanouškům dárek k dva­cá­tým naro­ze­ni­nám prv­ní­ho fil­mu. Nejen, že vrá­ti­li opět do hry Michaela Myerse, což se dalo před­po­klá­dat, když už má film v názvu ten Halloween, ale co je důle­ži­těj­ší, vrá­ti­la se i Jamie Lee Curtis a film tak dostá­vá o něco hlub­ší roz­měr, pro­to­že se před­po­klá­dá, že se bude o něco více pro­hlu­bo­vat původ­ní myto­lo­gie celé série.

  Mladí a odvážní.

S tím pro­hlu­bo­vá­ním myto­lo­gie to není zrov­na nějak moc slav­né, a tak se kon­čí u toho, že „Halloween: H20“ je sku­teč­ně pri­már­ně dárek pro fanouš­ky, kte­ří jsou rádi, že se vra­cí Laurie Strode. Ta musí zase jed­nou čelit své­mu bra­t­ro­vi, své Nemesis v podá­ní vyso­ké­ho muže s bílou mas­kou přes obli­čej. To, že je Michael pořád naži­vu, že se vra­cí zrov­na na ten daný Halloween, už je pros­tě jen sce­náris­tic­ký blá­bol, kte­rý se ani nesna­ží hle­dat něja­ké hlub­ší, kon­zis­tent­něj­ší odpo­vě­di.

  To není zrcadlo.

Laurie Strode se v sou­čas­né době jme­nu­je Keri Tate a je ředi­tel­kou na sou­kro­mé ško­le, kam cho­dí mimo jiné i její syn. Snaží se žít svůj nový život, ale tem­ná posta­va její­ho bra­t­ra Michaela se jí neu­stá­le vra­cí. Vidí ho během dne, je to tem­ný stín, kte­rý ji pro­vá­zí v její hla­vě. Jenže se blí­ží Halloween a vypa­dá to, že by se Michal mohl obje­vit zno­vu v celé své krá­se. Laurie se sna­ží zůstat klid­ná, ale nejen ona sama brzy pocho­pí, že dlou­hý Halloween ješ­tě neskon­čil.

  Jak mu to chlapci sluší.

„Halloween: H20“ jde ve sto­pách deva­de­sát­ko­vých horo­rů jako „Vřískot“, což je patr­né i na tom, že se Michael vra­cí k noži a v tomhle smě­ru je až pří­liš kon­venč­ní, tedy pokud pomi­ne­me úvod­ní scé­nu. Místy jsem měl pocit, že tvůr­ci hod­ně hra­jí na to, že jsou pod­le nich divá­ci stu­pid­ní, a tak jim dáv­ku­jí scé­ny, jejichž vyús­tě­ní je napros­to jas­né. Věta „Je mrt­vý!“ zde zní napros­to banál­ně, pro­to­že je jas­né, že tomu tak pros­tě nebu­de. Film si chce povo­dit divá­ka, kte­rý nad tímhle spíš jenom zív­ne.

  Michael je prostě nezastavitelný.

„Halloween: H20“ je pokra­čo­vá­ním, kte­ré v koneč­ném důsled­ku hod­ně nudí, pro­to­že ani nové pro­stře­dí pros­tě neza­stře to, že Michael se vra­cí jenom pro­to, aby se zabí­je­lo. Hlubší smy­sl to nemá, scé­náris­té se plá­ca­jí na mís­tě a moc si nedě­la­jí hla­vu s tím, proč to tak je, pros­tě to tak je. Ano, pokud se týká horo­ro­vé atmo­sfé­ry, něja­ká tu je, to se fil­mu vzít nedá, ale jako sou­část série je to film v pod­sta­tě zby­teč­ný.

Shrnutí
Datum recen­ze
Název polož­ky
Halloween: H20
Hodnocení polož­ky
21star1stargraygraygray


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...