Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Halina Pawlowská: Rodinná kuchařka

Halina Pawlowská: Rodinná kuchařka

HalimaSmall
HalimaSmall
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Vaříte rádi slo­ži­těj­ší jíd­la ane­bo i tako­vé ty rych­lov­ky pro kaž­dý den? Pokud ano, tak tako­vé­to recep­ty a pří­jem­né vyprá­vě­ní Haliny Pawlowské, najde­te, v její nové kníž­ce Rodinná kuchař­ka, kte­rou vyda­lo nakla­da­tel­ství Motto.

Halina Pawlowská je čes­ká spi­so­va­tel­ka, scé­nárist­ka a také pub­li­cist­ka. Narodila se v Praze a její koře­ny saha­jí na Ukrajinu. Vystudovala gym­ná­zi­um poté sce­náris­ti­ku a dra­ma­tur­gii na FAMU. Za svou lite­rár­ní a jinou čin­nost obdr­že­la řadu oce­ně­ní např. Českého lva v roce 1994. Její nej­zná­měj­ší talk-show jsou bez­po­chy­by Banánové rybič­ky.

Ve své nové kuchař­ce najde­te kro­mě recep­tů zají­ma­vé his­tor­ky, jak z její­ho dět­ství na kte­ré ráda vzpo­mí­ná, tak i ze sou­čas­nos­ti. Kniha je dopro­vá­ze­na barev­ný­mi a čer­no­bí­lý­mi foto­gra­fie­mi autor­ky samot­né, i jejích rodin­ných pří­sluš­ní­ku a všech jídel. Pokrmy, kte­ré ve své kni­ze pub­li­ku­je, jak sama píše, vyzkou­še­la, pro­to­že jsou to rodin­né recep­ty, kte­ré se u nich doma čas­to vaři­ly (pro­to rodin­ná kuchař­ka). Nechybí zde vege­ta­ri­án­ská stra­va nebo za zmín­ku sto­jí rych­lov­ky za stov­ku. Dále jsou zde recep­ty i z ukra­jin­ské, ital­ské nebo maďar­ské kuchy­ně. Také zde najde­te někte­ré vánoč­ní a rov­něž veli­ko­noč­ní pochout­ky. Nechybí ani diet­ní ane­bo nao­pak kalo­ric­ká jíd­la.

Na mě bohu­žel někte­ré recep­ty půso­bí, jako „co dům dal“ a neu­mím si před­sta­vit sníst např. můj dort se tře­mi krémy, kte­rý je napros­tou kalo­ric­kou bom­bou a hlav­ně je zde dost suro­vin, kte­ré mi nejdou dohro­ma­dy, a ani výsled­ná foto­gra­fie dor­tu na mě nepů­so­bí nijak váb­ně. Další zvlášt­ní recept, nad kte­rým jsem se podi­vo­va­la, byl kous­ky chle­ba s kyse­lou rybou tzv. jed­no­hub­ky, nebo ředkvič­ko­vá polév­ka. Několik recep­tů jsou vlast­ně tako­vou tou kla­si­kou, kte­rou vaří kaž­dý z nás, jen jsou jinak pojme­no­vá­ny, na což čte­nář při­jde, až si začne při­pra­vo­vat potřeb­né suro­vi­ny.

Na prv­ní pohled mě zau­ja­la obál­ka kni­hy, kte­rá je hez­ky barev­ně sla­dě­ná a foto­gra­fie autor­ky tomu dodá­vá cel­ko­vě pří­jem­ný vzhled. Já osob­ně jsem vyzkou­še­la meruň­ko­vý štrů­dl s pistá­ci­e­mi, kte­rý mi moc chut­nal a věřím, že tako­vých výbor­ných recep­tů je v kni­ze více­ro. Také se mi líbi­ly his­tor­ky, kte­ré kuchař­ku vel­mi oži­ví a Halinin neza­mě­ni­tel­ný humor čte­ná­ře nejed­nou roze­smě­je. Kuchařka je vel­mi pěk­ně a sro­zu­mi­tel­ně napsa­ná, což oce­ní pře­de­vším začá­teč­ní­ci v kuchy­ni a hlav­ně se zde najdou tak jed­no­du­ché recep­ty, kte­ré zvlád­ne snad úpl­ně kaž­dý. Na dru­hou stra­nu jsou zde i slo­ži­té a netra­dič­ní jíd­la, kte­ré zase oce­ní ti, co rádi zkou­še­jí nové věci.

Rodinná kuchař­ka Haliny Pawlowské bude urči­tě pří­jem­ným spo­leč­ní­kem pro všech­ny, kte­ří rádi vaří ane­bo kte­ří mají rádi její styl vyprá­vě­ní. Proto si kaž­dý v této kníž­ce najde to své, co ho nadchne.


  • Hodnocení: 86%
  • Autor: Halina Pawlowská
  • Fotografie: Natálie Pawlowská, Tomáš Břínek
  • ISBN: 978-80-267-0502-4
  • Nakladatelství: MOTTO

Kniha ke kou­pi na Bux.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Dům bez knih, je jako tělo bez duše.... Julius Zeyer Jsem redaktorkou na tomto webu a mimo jiné píšu knihy, články a povídky, které mi dodávají elán a energii do života.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,90196 s | počet dotazů: 252 | paměť: 59974 KB. | 19.08.2022 - 23:15:19