Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Hádanky a úkoly pro sportovce šikuly -knížka, která rozhýbe vaše děti

Hádanky a úkoly pro sportovce šikuly -knížka, která rozhýbe vaše děti

Fit
Fit

Ve zdra­vém těle zdra­vý duch. Pro něko­ho mož­ná otře­pa­ná frá­ze. Pro děti je ale pohyb veli­ce důle­ži­tý. Pravidelně se hýbat a otu­žo­vat by měla být sou­část kaž­dé­ho dne, nejen dětí, ale i dospě­lých.

V dneš­ní době plné mobi­lů a tech­ni­ky dětem pohyb oprav­du chy­bí. Novinka Zuzany Pospíšilové s názvem Hádanky a úko­ly pro spor­tov­ce šiku­ly vám děti oprav­du roz­hý­be. 

Kniha obsa­hu­je řadu otá­zek, úko­lů, dopl­ňo­va­ček a háda­nek se spor­tov­ní téma­ti­kou. Každému spor­tu je zde věno­va­ná dvoj­stra­na. Začínáme roz­cvič­kou. I tady tomu tak je. Najdete zde mno­ho tra­dič­ních a netra­dič­ních spor­tů. Např. pla­vá­ní, jíz­da na kole, na koni, para­šu­tis­mus, otu­žo­vá­ním spor­to­vá­ní na ledu, fot­bal, koší­ko­vá a tenis.

Součástí této pub­li­ka­ce jsou dvě pohád­ky. Jedna se jme­nu­je „Jezdecká pohád­ka pro spor­tov­ce šiku­ly“ a ta dru­há „ Soutěživá pohád­ka pro spor­tov­ce šiku­ly.“ Při lis­to­vá­ní kni­hou vás ihned zaujmou milé ilu­stra­ce Zdeňky Študlarové. Při sle­do­vá­ní obráz­ků u dětí roz­ví­jí­me zra­ko­vé vní­má­ní, postřeh, logic­ké a kri­tic­ké myš­le­ní a pra­vo­le­vou ori­en­ta­ci. Po pře­čte­ní této kni­hy zvlád­nou děti pojme­no­vat cvi­čeb­né nářa­dí a náči­ní.

Na kon­ci posled­ní kapi­to­ly nalez­ne­te řeše­ní háda­nek a dopl­ňo­va­ček.

Nejvíce se mě líbi­la „Soutěživá pohád­ka pro spor­tov­ce šiku­ly“. Pojednává o tom, jak anděl ctnos­ti Babiela a čert Bahram spo­lu sou­tě­ži­li v růz­ných spor­tov­ních dis­ci­plí­nách. Myslíte si, že je to vůbec mož­né? Jak to vlast­ně dopadlo? To si pře­čte­te v novin­ce Zuzany Pospíšilové.

Zuzana Pospíšilová je oblí­be­ná autor­ka věnu­jí­cí se téměř výhrad­ně původ­ní tvor­bě pro děti. S její­mi tex­ty se dět­ští čte­ná­ři mohou setká­vat od roku 2004, kdy jí vyšly prv­ní pohád­ko­vé pří­běhy v časo­pi­se Sluníčko. Tato autor­ka píše milé kni­hy pro děti. Setkávám se s nimi cel­kem čas­to. V Gradě jí vyšlo téměř sedm desí­tek titul. Původní pro­fe­sí je dět­ská psy­cho­lož­ka. Je mat­kou dvou dcer.


  • Autor: Zuzana Pospíšilová
  • Žánr: kni­ha pro děti
  • Vydáno: 2018 , Portál, Praha
  • Počet stran: 80
  • Vazba kni­hy: pev­ná
  • ISBN: 978-80-271-0831-2

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,47742 s | počet dotazů: 248 | paměť: 56699 KB. | 01.07.2022 - 10:37:16