Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Gump – pes, který naučil lidi žít – Recenze – 60 %

Gump – pes, který naučil lidi žít – Recenze – 60 %

DSC 0380 2
DSC 0380 2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hlavním hrdi­nou čes­ké­ho rodin­né­ho fil­mu Gump – pes, kte­rý nau­čil lidi žít je nepře­kva­pi­vě pes. Pes, kte­rý je jako ště­ně vyho­zen v pyt­li do popel­ni­ce, načež se ho ujme skoro-bezdomovec Bedřich (Bolek Polívka), kte­rý se o něj sta­rá ve své zrez­lé marin­got­ce a tuze k němu při­lne. Když je z psa (jmé­no Gump dosta­ne až někdy v polo­vi­ně fil­mu) dospě­lý jedi­nec, tak je od Bedřicha odve­zen pryč, nicmé­ně Bedřich se jej vydá hle­dat. Souběžně s tím se Gump sna­ží vrá­tit domů, při­čemž stří­dá růz­né maji­te­le a potká­vá i jiné psy a o všem refe­ru­je svým vnitř­ním hla­sem (v podá­ní Ivana Trojana).

Gump – pes, který naučil lidi žít – Recenze
Photo © Bioscop

 

Gump – pes, kte­rý nau­čil lidi žít je film urče­ný pri­már­ně pro rodi­ny s dět­mi, čemuž odpo­ví­dá jak jeho jed­no­du­chý pří­běh, tak povět­ši­nou banál­ní dia­lo­gy a oči­vid­ná posel­ství (což je v tom­to žán­ru omlu­vi­tel­né). Zároveň je určen pro milov­ní­ky psů, aby se u něj dojí­ma­li a pobre­če­li si u něj, podob­ně jako tře­ba u fil­mů Psí poslá­nínebo Psí domov, s nimiž jej kro­mě téma­tu a zamě­ře­ní pojí i vznik pod­le kniž­ní před­lo­hy. V tom­to pří­pa­dě se o adap­ta­ci romá­nu Filipa Rožka posta­ral reži­sér a kame­ra­man F. A. Brabec (Kytice, Máj, V peři­ně), v jehož rukách se ze sním­ku stal sice poměr­ně pro­fe­si­o­nál­ní, leč rutin­ní pro­dukt, u nějž si lze vzpo­me­nout na lep­ší kon­ku­ren­ty v podo­bě zda­ři­lej­ších stras­tipl­ných psích dob­ro­druž­ství (Neuvěřitelná ces­ta) i efek­tiv­něj­ších emo­ci­o­nál­ních ždí­ma­ček (krom zmí­ně­né­ho Psího poslá­ní ješ­tě tře­ba Hačikó – pří­běh psa).

Pozoruhodné je na fil­mu to, že v něm umí­ra­jí lidé i zví­řa­ta a dějí se v něm i cel­kem násil­né a ošk­li­vé věci (např. bití psů nebo psí útok na dítě), ale pro­to­že tako­vé scé­ny zřej­mě nejsou pro děti vhod­né, tak pokaž­dé skon­čí dřív, než k nim dojde – jsou pou­ze nazna­če­ny a pak vždy násle­du­je střih a zatmí­vač­ka. Následky (jako tře­ba zbi­tý pes) ale vidět jsou, a lec­kdy to není moc hez­ký pohled (mas­ké­ři se čini­li). Motiv smr­ti (ať už lid­ské nebo zví­ře­cí) je dopro­vá­zen his­tor­kou o svě­tě „za duho­vým mos­tem“, kam se všich­ni ode­bí­ra­jí, když při­jde jejich čas. Všechno je to sice veli­ce decent­ní, ale stej­ně na to radě­ji upo­zor­ňu­ji – někte­ré děti na to mohou být cit­li­vé.

Photo © Bioscop
Photo © Bioscop

 

Natáčení pro­bí­ha­lo se sku­teč­ný­mi psy, kte­ří před svý­mi adop­ce­mi pochá­ze­li s růz­ných útul­ků nebo záchran­ných sta­nic a povět­ši­nou si i pro­šli růz­ný­mi nepěk­ný­mi situ­a­ce­mi, což se odrá­ží v samot­ném ději, jenž špat­né zachá­ze­ní se psy kri­tic­ky reflek­tu­je, a nao­pak vyzdvi­hu­je sta­rost­li­vost pra­cov­ní­ků v útul­cích i v sou­kro­mých pečo­va­tel­ských cen­t­rech a zásluž­ně tak v tom­to smě­ru šíří osvě­tu. Psi (kte­rých je ve fil­mu dost) jsou roz­to­mi­lí a jejich „výko­ny“ před kame­rou jsou při­ro­ze­né a plně funkč­ní, byť vět­ši­na dojí­ma­vých scén s nimi půso­bí jako vykon­stru­o­va­ný kal­kul, a to včet­ně závě­reč­né­ho vyvr­cho­le­ní, kte­ré je kdo­ví­proč rea­li­zo­vá­no pro­střed­nic­tvím střihově-hudební zkrat­ky, kte­rá svým pro­ve­de­ním sni­žu­je emo­ci­o­nál­ní poten­ci­ál oné scé­ny. Střih (včet­ně zmí­ně­ných zatmí­va­ček) je ostat­ně na řadě míst dost podiv­ný a pří­le­ži­tost­ně dokon­ce naru­šu­je ply­nu­lost vyprá­vě­ní.

V celém fil­mu je kupo­di­vu vel­mi málo humo­ru – téměř žád­né vtip­né psí taš­ka­ři­ce se neko­na­jí, a i vnitř­ní mono­lo­gy titul­ní­ho Gumpa jsou spíš jen las­ka­vě dojem­né a popis­ně vysvět­lu­jí­cí než žer­tov­né a hra­vé. Humorem povět­ši­nou neo­plý­va­jí ani pří­běhy lid­ských postav, kte­ré musí být už vzhle­dem k názvu fil­mu z pod­sta­ty věci v něčem smut­né, aby pak moh­ly být Gumpovou pří­tom­nos­tí roz­ve­se­le­ny (avšak ne ve všech pří­pa­dech se změ­ní k lep­ší­mu, nebo to ale­spoň z fil­mu nevy­plý­vá). Skoro všech­ny lid­ské posta­vy při­tom ztvár­ni­li zná­mí her­ci a hereč­ky nebo osob­nos­ti, tak­že si při­jdou na své ti, kte­ří sly­ší na zvuč­ná jmé­na. Za zmín­ku sto­jí též líbi­vé vizu­ál­ní poje­tí fil­mu, kte­ré se, jak je u F. A. Brabce zvy­kem, opí­rá pře­de­vším o syté bar­vy a prá­ci se svět­lem.

Film Gump – pes, kte­rý nau­čil lidi žít dojí­má tam, kde dojí­mat chce, a tím pádem plní svůj hlav­ní účel. Výhodou je, pokud už máte zku­še­nost s někte­rým z výše zmí­ně­ných zahra­nič­ních fil­mo­vých titu­lů, kte­ré usi­lo­va­ly o totéž, pro­to­že už bude­te vědět, co čekat, a to také více­mé­ně dosta­ne­te. Pokud tedy nebu­de­te čekat kome­di­ál­ní gagy nebo vypra­věč­skou sofis­ti­ko­va­nost.

 


Photo © Bioscop


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Vrásky z lásky – důchodcovská romance, která ztrácí dech (40 %)28. října 2021 Vrásky z lásky – důchodcovská romance, která ztrácí dech (40 %) Událost roku 2012, za kterou bylo avizováno setkání dvou hereckých legend Jiřiny Bohdalové a Radoslava Brzobohatého v novém distribučním celovečerním hraném filmu režiséra Jiřího Stracha […] Posted in Retro filmové recenze
  • Večírek – Recenze – 30%18. srpna 2021 Večírek – Recenze – 30% Komedie Večírek je režijním debutem herce Michala Suchánka, jenž ji natočil podle vlastní divadelní hry, jejíž text si sám adaptoval do filmového scénáře. Děj se točí kolem srazu bývalých […] Posted in Filmové recenze
  • Mazaný Filip14. června 2022 Mazaný Filip Václav Marhoul převlékl parodii na gangsterky Mazaný Filip z divadelního do filmového roucha. V podstatě se dá říct, že vzal z převážné části hru a jen ji trochu upravil. I na tom se ale […] Posted in Retro filmové recenze
  • Lidice25. května 2022 Lidice Obtížně se mi hledá téma, které by bylo méně vděčné pro filmové zpracování, než je téma Lidic, vesnice, která se stala symbolem nacistického teroru. Ne snad proto, že by nebylo možné na […] Posted in Filmová klasika
  • Básníci čekají na zázrak. A český film?17. května 2022 Básníci čekají na zázrak. A český film? Série o „básnících“ je důkazem nemohoucnosti české „porevoluční“ kinematografie. Zatímco v osmdesátých letech se režisér Dušan Klein blýskl třemi skvělými díly, po revoluci následovala již […] Posted in Retro filmové recenze
  • Srdce na dlani – Recenze – 40 %19. ledna 2022 Srdce na dlani – Recenze – 40 % Srdce na dlani je nová česká romantická komedie režiséra a scenáristy Martina Horského a producenta Tomáše Hoffmana, kteří mají ve stejném žánru na kontě mimo jiné Srdce na dlani, megahit […] Posted in Filmové recenze
  • Cesta domů – Recenze – 40 %11. září 2021 Cesta domů – Recenze – 40 % Filmem Cesta domů uzavírá režisér, scenárista a kameraman Tomáš Vorel trilogii započatou snímkem z roku 2000 Cesta z města. Tato úspěšná komedie o útěku před stresující a přetechnizovanou […] Posted in Filmové recenze
  • Václav - Jiří Vejdělek nenatočil jenom Účastníky zájezdu11. dubna 2021 Václav - Jiří Vejdělek nenatočil jenom Účastníky zájezdu Film vycházející ze skutečného případu prezidentské milosti, který měl být původně pouze pilotním dílem pro sérii příběhů, jež spojuje právě amnestie. Protože se však téma notně rozrostlo […] Posted in Retro filmové recenze
  • Tátova volha - S Volhou GAZ 21 za ztraceným synem2. ledna 2020 Tátova volha - S Volhou GAZ 21 za ztraceným synem Červenobéžová karoserie auta značky Volha Gaz 21 se soškou jelena na přední kapotě působí na silnici jako mohutný koráb, a právě takové auto si z recese koupil jazzový trumpetista Ludvík. […] Posted in Retro filmové recenze
  • Anděl Páně 219. listopadu 2018 Anděl Páně 2 Anděl Petronel stále pracuje u Nebeské brány, ale je přesvědčen, že by si zasloužil lepší službu. Jeho věčný pokušitel, čert Uriáš, začne Petronela ponoukat. Stačí utrhnout jablíčko ze […] Posted in Galerie
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 5,16186 s | počet dotazů: 245 | paměť: 58215 KB. | 08.08.2022 - 20:40:10