Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze her > Guild Wars 2:Heart of Thorns - 95 %

Guild Wars 2:Heart of Thorns - 95 %

vlcsnap 2016 01 18 21h19m18s754
vlcsnap 2016 01 18 21h19m18s754

Tak vyšlo pokra­čo­vá­ní hry Guild Wars 2 – DLC. Co od toho může­me oče­ká­vat, nové mapy, nové hrdi­ny a mno­ho nové­ho obsa­hu. To, že  hra vydá­na zdar­ma s pod­po­rou voli­tel­ných mik­ro­trans­ak­cí, tak je vel­mi pří­jem­né. DLC balí­ček Heart of Thorns je už pla­ce­ný, ale za cenu pla­ce­né­ho roz­ší­ře­ní sto­jí.

vlcsnap-2016-01-18-21h19m06s707Příběh ply­nu­le nava­zu­je na pří­bě­ho­vé upda­ty a zno­vu zaži­je­me nové epi­zo­dy kolem nově pro­bu­ze­né­ho tajem­né­ho dra­čí­ho boha. Jedná se o jed­no­du­chou záplet­ku, ale čím je jed­no­duš­ší záplet­ka, tím nás čeká více zába­vy. Oproti jiným DLC, kte­ré původ­ní obsah deval­vu­jí, tak v tom­to data­dis­ku nás čeká vyni­ka­jí­cí navá­zá­ní. Nedošlo k navý­še­ní maxi­mál­ní úrov­ně hrdi­nů, ale oblas­ti jsou sti­že­né tím, že na Vás čeká těž­ší, krve­lač­něj­ší a rych­lej­ší nepřá­te­lé, a tak máte co dělat, abys­te během své­ho pří­bě­hu neze­mře­li.

U her­ních postav jde také o spe­ci­a­li­zo­vá­ní. A tak od urči­té­ho leve­lu lze ode­my­kat novou, dří­ve nedo­stup­nou zbraň, kte­rou rádi hrá­či rádi vyzkou­ší. Každý si hráč si nako­nec vybe­re vylep­še­ní posta­vy tak, aby to přes­ně odpo­ví­da­lo jeho oblí­be­né­mu sty­lu hra­ní.

vlcsnap-2016-01-18-21h19m10s633Nové oblas­ti jsou i šir­ší než původ­ní, je mno­ho vyhlí­dek a kop­ců, občas je leh­ké ve svě­tě se ztra­tit a občas i zabít, a tak si hráč musí dávat pozor, kam šla­pe. S nový­mi mapa­mi při­šlo i oži­ve­ní posta­va­mi. Pořád se něco děje, člo­věk se nenu­dí a hlav­ně v noci, kdy jsou pro­tiv­ní­ci živěj­ší a sil­něj­ší, nás čeká těž­ší oří­šek.

Je dob­ré, že data­disk Heart of Thorns vyšel, dopl­ňu­je původ­ní hru o nové vlast­nos­ti, a ti, kte­ří se postup­ně vylep­šu­jí mají pořád o dělat. Je to přes­ně ta správ­ná MMO hra, kte­rá při­ne­se mno­ho zába­vy a v onli­ne svě­tě mno­ho nových hrá­čů, kte­ré to začne bavit.

Hru k recen­zi posky­tl:

Comgad


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,47357 s | počet dotazů: 252 | paměť: 56595 KB. | 27.06.2022 - 22:29:39