Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze her > GTA V (PC) – recenze

GTA V (PC) – recenze

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tak jsem se dočkal. Už 14 dní hra­ju GTA V. Nedivím se tomu, že tvůr­ci hry chtě­li pro počí­ta­če hru pořád­ně opti­ma­li­zo­vat a otes­to­vat. Přeobjednal jsem si hru na Steamu už v úno­ru a musím říct, že se oprav­du poda­ři­lo hru správ­ně udě­lat.

Všichni fanouš­ci hru chvá­lí. Když ode­čte­me DRM a nut­nost mít při­po­je­ní k inter­ne­tu, tak 60 Gb na dis­ku je dob­ře vyu­ži­tý pro­stor.

V pří­bě­hu tří mužů, za kte­ré hra­je­te, si najde­te své oblí­be­né čin­nos­ti. Jízdu auty, stří­le­ní do zlo­dě­jů a nar­ko­ma­nů a samo­zřej­mě stří­le­ní a boj s poli­cií a korup­cí.

Nechci opa­ko­vat všech­no, co už dáv­no, ti kte­ří hrá­li GTA V pro kon­zo­le, víte. Spíše píšu, že opti­ma­li­za­ce hry se vel­mi poda­ři­la. Hru si zahra­jí i ti, kte­ří mají kan­ce­lář­ský počí­tač s gra­fi­kou do 1 000 Kč. Zahrají si ji i ti, kte­ří mají nabu­še­ný stroj o ceně nové­ho auta.  Každý si může nasta­vit svo­ji kon­fi­gu­ra­ci od mini­ma, do maxi­ma a roz­li­še­ní 4K, kte­ré si pus­tí jenom vel­cí  a boha­tí fanouš­ci her.

Požitek v mini­mál­ních kon­fi­gu­ra­cí je také vyni­ka­jí­cí. Od hlav­ních postav, po zbra­ně i po jízdu auty. Tím, že se na hře pro PC pra­co­va­lo tak dlou­ho, tak se ztra­ti­ly kla­sic­ké mínu­sy kon­zo­lo­vých her. Hru lze bez pro­blé­mu hrát v kom­bi­na­ci klá­ves­ni­ce a myš, kde lze si lze na stan­dard­ní ovlá­dá­ní bez pro­blé­mu zvyk­nout. Ovládání pomo­ci klá­ves­ni­ce a myši je nama­pa­mo­vá­no logic­ky a pokud někdo rád hra­je podob­né hry (3D stří­leč­ky), tak lze bez pro­blé­mu ovlá­dat vše stej­ně, jak si hrá­či zvyk­li.

Pro hrá­če jsou dostup­né i manu­á­ly ovlá­dá­ní, pokud se setká­va­jí popr­vé s autem, vrtu­l­ní­kem, leta­dlem a dal­ší­mi nový­mi věc­mi, a tak ovlá­dá­ní hry lze sko­ro bez pře­mýš­le­ní zvlád­nout. Klidně si může­te hru zahrát i s kla­sic­kým ovla­da­čem, ale k počí­ta­či vždy pat­ři­la klá­ves­ni­ce a myš a ten kdo chce hrát hru s ovla­da­či, tak ať si kou­pí kon­zo­li.

Pro mě je PC hry GTA V to nej­lep­ší, co si můžu na svém PC zahrát. Oproti kon­zo­lím má o dost lep­ší kva­li­tu. Ovládání klá­ves­ni­ci a myší je bez pro­blé­mů. Příběh je dosta­teč­ně dlou­hý a roz­ma­ni­tý, aby se s ním člo­věk bavil dlou­ho. Všímal si kaž­dé­ho detai­lu a jen tak cho­dil po měs­tě. Far Cry 3-4 byli o ost­ro­vu a pří­ro­dě. GTA V je o měs­tě. Simulátor měst­ské­ho mafi­án­ské­ho žití, kde může­te sle­do­vat, jak lidé žijí svůj nor­mál­ní život.

[adro­ta­te banner=„35“]


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 7,40494 s | počet dotazů: 244 | paměť: 58032 KB. | 08.08.2022 - 20:54:31