Kritiky.cz > Recenze > GrindhousePlaneta Teror -

GrindhousePlaneta Teror -

Grindhouse: Planeta Teror - Recenze
22.7.2007

recen­ze

Přečteno: 140 krát

Planeta Teror při­po­mí­ná v tom­to ohle­du nena­syt­né­ho jed­lí­ka, jenž pozřel vše, co má rád, aniž by pomýš­lel na násled­ky. V závě­ru neprask­ne před­ně záslu­hou scé­ná­ře, udr­žu­jí­cí­ho nás celou dobu v nejis­to­tě, nesledujeme-li paro­dii sever­ské­ho psy­cho­lo­gic­ké­ho dra­ma­tu, přes­ně­ji jeho pra­vý opak. Něco podob­né­ho by nešlo brát váž­ně, ani kdy­by se to samo váž­ně bra­lo, což naštěs­tí nebe­re.

Prosťoučký pří­běh se točí oko­lo vojen­ské­ho bio­che­mic­ké­ho saj­raj­tu, jenž mění nevlíd­né oby­va­te­le jis­té­ho texaské­ho měs­teč­ka v až pří­liš pří­tul­né krve­lač­né bes­tie, jejichž zvý­še­ný zájem o čás­ti vaše­ho těla nemu­sí být nut­ně pro­je­vem zvý­še­né náklon­nos­ti k vaší oso­bě. Hrdinů, kte­ří se jim roz­hod­nou čelit, je pes­t­rá pale­ta. Někteří k tomu mají důvod (Naveen Andrews, kte­rý to všec­ko zpac­kal), někte­ří musí (Michael Biehn, kte­rý je poli­cis­ta), někte­ré vraž­dě­ní zom­bí­ků baví (Freddy Rodriguez, kte­rý je zabi­ják) a někte­ří jsou zde vylo­že­ně pro potě­chu oka (Rose McGowan, kte­rá jed­no­du­še je). Rozkošně svůd­ným tan­cem posled­ně jme­no­va­né celý sní­mek začí­ná a již během něj vás nej­spíš napad­ne, že násle­du­jí­cích deva­de­sát minut bude neo­ši­ze­ným under­groun­do­vým náře­zem, jdou­cím do vše­ho po hla­vě (naštěs­tí vyjma urči­té par­tie těla zmí­ně­né v názvu jed­no­ho fil­mu Marcela Bystroně). Když má někdo něko­mu bod­nout kus dře­vě­né­ho kůlu do oka, tak mu ho tam sku­teč­ně bod­ne. Když si mutu­jí­cí „paci­ent“ v nemoc­ni­ci vymač­ká­vá hni­sa­vý bolák, tak ten sku­teč­ně prask­ne a krev z něj zasáh­ne tvář jed­no­ho z léka­řů. Když si má jed­na posta­va se zne­cit­li­vě­lý­mi prs­ty otevřít dve­ře od auta, nechtě­ně si zlo­mí ruku… atd. Planeta tero­ru ani v nejmen­ším není fil­mem pro masy, ačko­liv masa, zvlášť toho hni­jí­cí­ho, je v ní spous­ta.

První část – šíře­ní náka­zy – upo­mí­ná k děsu, jenž pro­vá­zel šíře­ní syfi­li­ti­dy a jiných pohlav­ních cho­rob, také sympto­my jsou podob­né. Pokud vám nedě­la­jí dob­ře „ana­to­mic­ké“ foto­gra­fie růz­ných nemo­cí, strá­ví­te mno­ho vte­řin s hla­vou v dla­ních (dopro­vod­né zvu­ko­vé efek­ty nejsou nato­lik zda­ři­lé, abych vám dopo­ru­čil také špun­ty do uší). Druhá část mír­ně zvol­ní tem­po, máme mož­nost blí­že poznat jed­not­li­vé figur­ky, roz­dě­li­tel­né do tří ele­men­tár­ních sku­pin: krás­ky, drs­ňá­ci a zápo­rá­ci. Ani sku­teč­nost, že jim jdou neu­stá­le po krku hor­dy stvůr, neza­brá­ni­lo Rodriguezovi zakom­po­no­vat do děje jed­nu milost­nou scé­nu (byl by hřích mít Rose McGowan a k podob­né­mu úče­lu ji „nezne­u­žít“). Slibně, moc slib­ně se roz­jíž­dě­jí­cí milost­nou scé­nu – pro náh­le roz­leptá­ní fil­mo­vé­ho pásu a nápis „mis­sing reel“ si tvůr­ci nemoh­li vybrat méně vhod­ný oka­mžik. Dalo se to čekat, ale stej­ně to naštve, což byl ostat­ně jedi­ný cíl. Poté násle­du­je skok o něko­lik fil­mo­vých minut vpřed, všich­ni jsou náh­le tam, kde je reži­sér chtěl mít, tzn. hez­ky při­pra­ve­né na dob­ře pro­kr­ve­né finá­le.

Od Rodrigueze je to dost pod­lé, tak­to chla­dit pří­liš hor­kou půdu pod noha­ma, jed­no­du­še­ji nasta­lý pro­blém s dějo­vou návaz­nos­tí snad ani vyře­šit nemohl. Na dru­hou stra­nu – proč hle­dat řeše­ní zby­teč­ně slo­ži­tá? Jenom dou­fej­me, že se podob­ný „úskok stra­nou“ nesta­ne zvy­kem. Je mno­ho jiných nápa­dů, kte­ré by si Rodriguezovi plagi­á­to­ři (tedy plagi­á­to­ři plagi­á­to­ra) moh­li z fil­mu odnést. Ať už dob­rých (sexy dív­ka s kanó­nem namís­to nohy), méně dob­rých (Quentin Tarantino v roli pří­liš osliz­lé i s při­hléd­nu­tím k jeho zvrh­lé pova­ze) či úpl­ně zby­teč­ných (úmy­sl­ně otřes­ná tech­nic­ká kva­li­ta ako­rát naštve). Kvantita v tom­to (snad pře­ci jen oje­di­ně­lém) pří­pa­dě boha­tě vyna­hra­zu­je nedo­sta­tek kva­li­ty, ale nečekáte-li více než solid­ní zába­vu (a radím vám: neče­kej­te), ten­to brak par excellen­ce vás nemů­že zkla­mat.

Verdikt: Hodně krva­vá akč­ní jíz­da, dotáh­nu­tá do nej­vět­ších extré­mů a pře­tla­ko­vá­na nápa­dy. Zábava zaru­če­na.
Naše hod­no­ce­ní

Vaše hod­no­ce­ní

Currently 3.00/5

1

2

3

4

5

Hodnocení: 3.0 z 5 (hod­no­ce­no 2x)

Martin Šrajer

Vytisknout

bad­ge = “;
document.writeln(badge);

bad­ge = “;
document.writeln(badge);

Související články:Planeta Teror na DVD!

Komentáře

Jméno

Zapamatovat
Email

Web

Zpráva

Formát Texy

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,76225 s | počet dotazů: 230 | paměť: 52820 KB. | 15.06.2021 - 06:36:35