Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Gravitace na Blu-ray

Gravitace na Blu-ray

Gravitace 024
Gravitace 024
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V minu­lém roce šly do kin dva sci-fi fil­my, kte­ré byly veli­ce úspěš­né. Nolanův Interstellar a Cuarónova Gravitace. Každý z těch­to fil­mů má své odpůr­ce i pří­z­niv­ce. Gravitace je hodi­na a půl dlou­há sci-fi jed­no­hub­ka. Interstellar je dlou­hý vel­ko­film s myš­len­kou o záni­ku lid­stva.

GravitacePrebal

Recenzi Nolanova vel­ko­fil­mu na Blu-ray jsem sepsal před tře­mi týd­ny. Teď je na řadě gra­vi­ta­ce. Když jsem ji viděl v Imaxu, tak jsem recen­zi zavr­šil tex­tem: Myslím si, že Alfonso Cuarón doká­zal vrá­tit lesk 3D fil­mům, a že by měl být ten­to film vybrán mezi nej­lep­ší fil­my toho­to roku. Rád si jej zopa­ku­ji na Blu-ray na vel­ké tele­vi­zi, abych si mohl vesmír zno­vu zopa­ko­vat. Pro jed­nou urči­tě nebu­de vadit čes­ký dabing  Jana Kanyzy a Dagmar Čárové.  Pro mě to je nej­lep­ší film roku 2013.

České 3D/2D Blu-ray spl­ni­lo oče­ká­vá­ní. Nejen při­nes­lo nej­kva­lit­něj­ší pře­pis fil­mu do digi­tál­ní podo­by, ale i audio je jed­no z nej­kva­lit­něj­ší. Dabing nám při­ná­ší dvor­ní dabé­ry. Jak Jan Kanyza, tak Dagmar Čárová při­nes­li do čes­kých LCD tele­vi­zí,  s dob­rým audi­o­sys­té­mem, film, kte­rý by spo­lu s Intestellarem měl mít kaž­dý sci-fi fanou­šek měl mít ve své sbír­ce.

Přestože je na fil­mu pou­ži­to straš­ně moc digi­tál­ních tri­ků a urči­tě více 90 % vesmí­ru vytvo­ři­ly počí­ta­če a jedi­né, co je reál­né, je tvář her­ců, tak fil­mo­vé zrno fil­mu při­ná­ší pro pocit z fil­mu pocit reál­nos­ti, jak by se asi mohl člo­věk cho­vat ve vesmí­ru.

V recen­zo­va­né edi­ci „Speciální edi­ce“ najde­te 3D /2D ver­zi fil­mu na jed­nom nosi­či. Na dru­hém dis­ku najde­te bonu­sy, kte­ré pat­ří k zají­ma­vým infor­ma­cím o vesmí­ru. Vznik a obje­vo­vá­ní vesmí­ru. Samozřejmě i infor­ma­ce o natá­če­ní. K fil­mu se to hodí. Je to film o vesmí­ru, a tak bonu­sy, kte­ré veřej­nos­ti vysvět­lí záko­ni­tos­ti a vznik vesmí­ru jdou dobrou sou­čás­tí bale­ní.

Jsem rád, že mám ten­to nosič ve své sbír­ce. V polič­ce ve spo­leč­nos­ti Intestellaru má své mís­to. Pokud budu mít chout­ky jít do vesmí­ru, tak urči­tě nebu­de pro­blém si jej pus­tit. Jakmile mi dojde moje 42 pal­co­vá tele­vi­ze, tak si prav­dě­po­dob­ně kou­pím 3D tele­vi­zi s nej­lep­ší tech­no­lo­gií, abych si i já s moji man­žel­kou mohl pro­hlíd­nout vesmír do hloub­ky.

Blu-ray k recen­zi posky­tl:

[adro­ta­te banner=„29“]

Můžete si jej rov­nou Koupit.

Bitrate

Gravitace

Screeny z Blu-ray


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,87758 s | počet dotazů: 258 | paměť: 58515 KB. | 10.08.2022 - 13:12:28