Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Gravitace - hodina a půl dokonalého vesmíru

Gravitace - hodina a půl dokonalého vesmíru

Grav

Trvalo dlou­hých šest let, aby talen­to­va­ný reži­sér Alfonso Cuarón nato­čil nový film. Pro nový film si zvo­lil vesmír­nou lát­ku z mož­né pří­tom­nos­ti, pří­pad­ně budouc­nos­ti.

Film Gravitace je pří­bě­hem mož­né alter­na­tiv­ní linie posád­ky rake­to­plá­nu, kte­rou zastih­ne vel­ká vesmír­ná havá­rie . Tento jed­no­du­chý pří­běh, kdy posád­ku vesmír­né­ho rake­to­plá­nu zastih­ne vesmír­né sme­tí je zaba­len do vyni­ka­jí­cí­ho, pro ten­to­krát koneč­ně správ­né­ho, 3D oba­lu.  Jako jeden z mála fil­mů toho­to dese­ti­le­tí je sní­mek Gravitace nut­né vidět ve 3D a nej­lé­pe v IMAX for­má­tu. Nejlépe tak vyzní neko­neč­ný vesmír. Jak se říká ve Star Treku: „Vesmír a jeho hra­ni­ce“, tak Gravitace s veli­ce zruč­ným reži­sé­rem hra­ni­ce boří.

Je to pou­ze film o 3 her­cích, Sandra Bullock, George Clooney a Ed Harris dali tomu­to fil­mu hvězd­ný sta­tus. Ale v rám­ci pří­bě­hu je pou­ze jeden jako hlas, dru­hý umře během vesmír­né ces­ty a až posled­ní oprav­du dokon­čí svo­jí fil­mo­vou ces­tu ke zdár­né­mu kon­ci.

Pro pře­ži­vší­ho her­ce, kte­rý tak nesle­ze z plát­na už tak těž­ká pozi­ce hrát svo­ji posta­vu ve vesmír­ném bez­tíž­ném sta­vu je ztí­že­na tím, že jej scé­náris­té, Alfonso Cuarón a jeho syn Jonás Cuarón, své­ho hrdi­nu posta­vi­li, spí­še necha­li letět, mezi pev­ný­mi body, kte­ré mu mají umož­nit pře­žít.

Velice oce­ňu­ji též film v rám­ci zvu­ku. Je to prv­ní film, kde vesmír je tichý a tak sly­ší­me pou­ze mlu­vu postav a někte­ré zvu­ky, kte­ré se pře­ná­ší vlně­ním mate­ri­á­lu. Veškeré explo­ze a zvu­ky, kte­ré vel­ká vět­ši­na sci-fi fil­mů ozvu­čí, jsou tiché. Tím tvůr­ci dosta­li dal­ší vel­ký plus, když správ­ně pocho­pi­li fyzi­kál­ní záko­ny.

Film ale přes­to není přes­nou kopií reál­né fyzi­ky.  Několik scén si tvůr­ci v rám­ci autor­ské­ho zámě­ru uzpů­so­bi­ly k tomu, abychom se o hlav­ní hrdi­ny báli, pří­pad­ně pro­ži­li pocit bez­vý­chod­né situ­a­ce. Kdybych měl být vel­ký detai­lis­ta, tak bych mohl vyjme­no­vat něko­lik poru­še­ní zná­mých fyzi­kál­ních záko­nů, kte­ré pla­tí ve vesmí­ru, ale v rám­ci vět­ší­ho poci­tu z fil­mu a pocho­pe­ní poci­tů a moti­va­ce postav se dá tyto fyzi­kál­ní „mou­chy“ tole­ro­vat.

Myslím si, že Alfonso Cuarón doká­zal vrá­tit lesk 3D fil­mům.. Rád si jej zopa­ku­ji na Blu-ray na vel­ké tele­vi­zi, abych si mohl vesmír zno­vu zopa­ko­vat. Pro jed­nou urči­tě nebu­de vadit čes­ký dabing  Jana Kanyzy a Dagmar Čárové.  Pro mě to je nej­lep­ší film roku 2013.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,34734 s | počet dotazů: 237 | paměť: 51814 KB. | 23.10.2021 - 07:53:04