Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Gran Torino - Eastwood je zpět. Naposled jako pan Herec.

Gran Torino - Eastwood je zpět. Naposled jako pan Herec.

Eastwood zra­je jako víno. Jeho vrs­tev­ní­ci by už dáv­no pod­leh­li seni­li­tě a ve svých sním­cích by si – obraz­ně i neob­raz­ně řeče­no – stlou­ka­li rakev. Clint si stá­ří nepři­pouš­tí. Dědkem je pou­ze nave­nek. Šklebí se, pli­ve, posí­lá do prde­le kaž­dé­ho, kdo má o deset a více let méně. Když si však odmys­lí­me všech­na ta ges­ta, vrás­či­tou tvář a říd­ký vla­so­vý pokryv, zahléd­ne­me na pla­ce staré­ho dob­ré­ho Eastwooda. Toho Eastwooda, kte­rý se pro­há­něl po pla­ce před dva­ce­ti, tři­ce­ti lety. Nebojácného rebe­la zbro­jí­cí­ho vůči vše­mu - počí­na­je lid­skou hni­lo­bou, kon­če jus­ti­cí a nedo­tknu­tel­nos­tí vyš­ších vrs­tev. Clint mož­ná kla­me vrás­či­tou obál­kou, avšak niko­liv duší.

Gran Torino vyprá­ví pří­běh čer­stvé­ho vdov­ce, váleč­né­ho vete­rá­na, no zkrát­ka chla­pí­ka ze sta­ré ško­ly. Walt Kowalski se pří­liš čas­to neu­smí­vá. Když ho potká­te na uli­ci a utrou­sí­te: „Ahoj Walte,“ při­chá­ze­jí v úva­hu tři mož­nos­ti. Buď vás pošle do koneč­ní­ku pří­mo, nebo vás tam pošle nepří­mo. V lep­ším pří­pa­dě poml­čí a vytáh­ne z paty dvě deci slin. Takže ano, Eastwood hra­je kla­sic­ké­ho Eastwooda. Avšak neje­nom z prin­ci­pu (tra­dič­ní recep­tu­ra), ale tak­též pro­to, že jej k tomu vybí­zí scé­ná­řem nalaj­no­va­ný život. Být na jeho mís­tě, vypa­da­li bychom eastwo­oďác­ky všich­ni. Za okny řádě­ní pou­lič­ních gan­gů, za zad­kem vypo­čí­ta­ví pří­buz­ní a  všu­de oko­lo – a to doslo­va – zápla­va asij­ských při­stě­ho­val­ců… Waltův nerv vibru­je vytr­va­le a s ros­tou­cí výchyl­kou. Nejprve jej pokou­ší mate­ri­á­lo­vě smýš­le­jí­cí rodi­na (tuto situ­a­ci doklá­da­jí slo­va vnuč­ky na pohřbu vlast­ní babič­ky: „Dědo, už jsi pře­mýš­lel, co budeš dělat se svým autem, až umřeš?“), poslé­ze sou­se­do­vic kluk, pokou­še­jí­cí se ukrást Waltovo výstav­ní Gran Torino z roku 1972. Vše vrcho­lí něko­li­ka inci­den­ty v  sou­sed­ství, kdy už jde prak­tic­ky o život...

To už se Walt tře­pe, jako kdy­by jej napá­je­li elek­tric­kým prou­dem. Cpe do chřtá­nu své­ho maz­líč­ka jeden brok za dru­hým a  vydá­vá se ven… nasto­lit pořá­dek a řád.

Že je to tri­vi­ál­ní? Nepochybně. Tohle je ovšem laj­na, kte­rá Eastwoodovi svěd­čí. Dočkáváme se typi­zo­va­ných figu­rek (zlý dědek, milá sou­sed­ka, uke­ca­ný kněz, vyku­tá­le­ná rodin­ka…), oče­ká­va­ných vazeb a  před­ví­da­tel­né­ho vývo­je. Od sním­ku, kte­rý je ve svě­tě opě­vo­ván nejen lidem, ale i kri­ti­kou, bychom prav­dě­po­dob­ně vyža­do­va­li více, ale co už… kou­ká se na to hez­ky. Eastwood pra­cu­je s jed­no­znač­ně načrt­nu­tý­mi cha­rak­te­ry a s  pro­vě­ře­ný­mi ingre­di­en­ce­mi. Koná tak s citem, důklad­nos­tí, navíc na plo­še něko­li­ka málo hek­ta­rů. Porce je to takřka dět­ská, ale o to chut­něj­ší (=vyzrá­lej­ší). Osmdesátiletý tvůr­ce dospěl. Naučil se vyja­d­řo­vat pří­mo­ča­ře­ji a úměr­ně zamýš­le­né­mu vyzně­ní. Nepřehání to s kyse­los­tí, ani se sen­ti­men­tem a akč­ní­mi kotr­mel­ci. Brokovnice se konec­kon­ců neu­jí­má pro­to, aby nadě­lal z ulič­ní­ho blo­ku jeden vel­ký ced­ník, ale pro­to, aby si vydo­byl stá­řím ztra­ce­ný respekt, odči­nil minu­lost a zave­lel k odpo­ru. Vůči xeno­fo­bii a rasis­mu, vůči tomu, čeho jsou dneš­ní uli­ce plné a co je spo­leč­nos­tí ze stra­chu tole­ro­vá­no. Je-li řeč o  Eastwoodově fil­mo­vém par­te, pak ne náho­dou. Clint se lou­čí se stří­br­ným plát­nem s grá­cií sobě vlast­ní, s (ne)přímými odka­zy na role (ne)dávno minu­lé a s obsa­ho­vě aktu­ál­ním ape­lem. Zároveň se nezří­ká ani „vděč­né“ téma­ti­ky živo­ta a smr­ti (jak tomu už bylo v Million Dollar Baby).

Připadá Vám to málo?

Předpokládám, že ne. Eastwood reflek­tu­je sou­čas­né dění, resus­ci­tu­je úctu a  logic­ky zastá­vá přís­ný otcov­ský pří­stup. Gran Torino, to není jen moc­ná síla pod kapo­tou nablýska­né­ho auťá­ku, to je zejmé­na Waltova posta­va. Věčně brbla­jí­cí sta­řík si snad­no zís­ká­vá divá­ko­vu pří­zeň. Ve svě­tě zmí­ta­ném pře­tvář­kou je jed­ním z mála, kte­rý si zacho­vá­vá pra­vou tvář. Neusmívá se na všech­ny svě­to­vé stra­ny a  zůstá­vá imun­ní vůči nápo­ru lid­ské vypo­čí­ta­vos­ti, hlouposti, vtí­ra­vos­ti... Jak už padlo výše, do háje posí­lá nejen své­ho vyčů­ra­né­ho syna, ale i vlíd­né asij­ské sou­se­dy a mla­dé­ho kně­ze. Současně zůstá­vá nor­mál­ním člo­vě­kem, kte­rý se „ksich­tí“ pou­ze dočas­ně. Waltovo postup­né vyměk­nu­tí a  odbou­rá­vá­ní národ­nost­ních před­sud­ků půso­bí věro­hod­ně. Koresponduje s hrdi­no­vým věkem a před­nost­ně s  cílo­vou pás­kou. Eastwood ze sebe smý­vá Harryho Callahana a  stá­vá se řado­vým obča­nem (byť řád­ně namích­nu­tým). Zbraň tasí, leč spoušť oma­cá­vá sym­bo­lic­ky. Na to pozor. Gran Torino je stej­ně tak akč­ní jako návště­va mé kož­ní dok­tor­ky. Také zde dochá­zí na kon­fron­ta­ci dob­ra a zla, ale nitro­gly­ce­ri­nem se to neře­ší.

Nyní se mož­ná ptá­te: „Když tolik chvá­ly, proč jen osm­de­sát pro­cent?“

Paradoxně je v tom namo­če­na old­scho­o­lo­vá for­mu­le. Gran Torino je pří­mo­ča­ré, sché­ma­tic­ké a svým způ­so­bem (byť to zní nehez­ky) před­ví­da­tel­né. Čímž nechci sní­mek nijak hanit. Jen je ško­da, že tuto hege­mo­nii naru­šu­je závěr. Ten je obec­ně vza­to oče­ká­va­ný, avšak v rám­ci řeše­ní pře­kva­pi­vý. Přestože jím Eastwood zohled­ňu­je hrdi­no­vy mož­nos­ti, nemo­hu se zba­vit poci­tu, že se řídil před­ně nekom­pro­mis­ním chtí­čem a až pak, lze-li to tak nazvat, povahově-koncepční kon­ti­nu­i­tou fil­mu. (SPOILER!) Nechce se mi věřit, že by Walt (ten Walt, kte­rý celý život bojo­val a někomu/něčemu vzdo­ro­val) „zaú­to­čil“ podob­ným způ­so­bem. Navzdory všem okol­nos­tem (špat­ný zdra­vot­ní stav, výčit­ky svě­do­mí)...

Post Scriptum: Závěrečná píseň je oprav­du krás­ná.

  • Stáje Zlatá hvězda – Zákeřná soupeřka - kniha9. února 2018 Stáje Zlatá hvězda – Zákeřná soupeřka - kniha Poppy se celá natěšená řítila k Milli. Kamarádky se objaly. Poppy přijela do Stáje Zlatá hvězda, která patřila její tetě Sofii a jejímu manželovi, veterináři Markovi, kteří ji měli velmi […] Posted in Recenze knih
  • Trailer na muzikál Hamilton z produkce BroadwayeExperience the...22. června 2020 Trailer na muzikál Hamilton z produkce BroadwayeExperience the... Trailer na muzikál Hamilton z produkce BroadwayeExperience the original Broadway Production of Hamilton, streaming exclusively on Disney+ on July 3. “Hamilton” is the story of America […] Posted in Krátké aktuality
  • Mlčení jehňátek - Proč film zařadit mezi 101 nejlepších hororů všech dob.25. října 2018 Mlčení jehňátek - Proč film zařadit mezi 101 nejlepších hororů všech dob. Kde by byl psychologický a kriminální thriller a vlastně i horor bez postavy, kterou je Dr. Hannibal Lecter? A kde by byl Hannibal Lecter bez svého úžasného představitele Anthony Hopkinse? […] Posted in Retro filmové recenze
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta30. června 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta Zdá se, že proslulého piráta Jacka Sparrowa opustilo štěstí. I když se mu povedlo vykrást banku ve městě Svatý Martin, všechny peníze stratil při útěku. Je na mizině, nemá rum, opustila ho […] Posted in Recenze knih
  • Rekonstrukce27. února 2004 Rekonstrukce Před 14 dny jsem psal recenzi na 21 gramů, což je film, kde jsou jednotlivé sekvence filmu přeházeny. Nyní mám to štěstí, že jsem si vybral film, kde nazývat cokoliv dějovou linií je […] Posted in Filmové recenze
  • Země (Tierra) (1996)17. července 2020 Země (Tierra) (1996) V té smršti filmů co se na nás neustále valí z Ameriky, Británie, krimi seriálů z Německa, ale i poměrně úspěšných snímků z Ruska, Číny či Japonska se mi zdá že se zapomíná na ne až […] Posted in Klubové filmy
  • Objemový trénink10. května 2014 Objemový trénink Objemový trénink v kulturistice je vyhrazen především pro nárůst nové svalové hmoty. Při správném objemovém tréninku je také důležitá dobrý výživa a náležitá regenerace. Podstata […] Posted in Domácí rady
  • Hra s přesahem. Tvůrci Ghost of Tsushima Nate Foxe a Jason...5. března 2021 Hra s přesahem. Tvůrci Ghost of Tsushima Nate Foxe a Jason... Hra s přesahem. Tvůrci Ghost of Tsushima Nate Foxe a Jason Connell ze Sucker Punch Productions byli vyznamenáni za skvělou práci v oblasti propagace ostrova Cušima. Do budoucna Sony chystá […] Posted in Krátké herní aktuality
  • Shingeki no Kyojin 2 -9. díl29. listopadu 2017 Shingeki no Kyojin 2 -9. díl Zahájení Erwin se svými lidmi zahajuje pronásledování opancéřovaného a kolosálního titána. Zraněná Hanji zůstává na zdi Rosé s Yošem a nakazuje mu, aby jí dal koně. Na jeho otázku, kam […] Posted in Spoilery
  • Robert Galbraith: Ve službách zla5. srpna 2016 Robert Galbraith: Ve službách zla Nezapomenutelná dvojice detektiv Cormoran Strike společně s asistentkou Robin již potřetí! Ve službách zla je název, který tuto knihu vystihuje dokonale. Robin totiž jednoho dne dorazí […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,42827 s | počet dotazů: 236 | paměť: 54948 KB. | 29.07.2021 - 04:33:23