Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování
Kritiky.cz > Recenze knih > GRAFOMOTORIKA: Už se můžu smát. Už se učím psát...

GRAFOMOTORIKA: Už se můžu smát. Už se učím psát...

grarfo

S jakou kníž­kou jde dětem psa­ní hez­ky od ruky? No jak jinak než-li s „GRAFOMOTORIKA: Už se můžu smát. Už se učím psát...“ od Heleny Uhlířové, jež vyda­lo nakla­da­tel­ství Grada Publishing, a.s..

Máte doma  před­ško­lá­ka nebo dokon­ce malé­ho ško­láč­ka? Ano? Tak prá­vě pro vás je urče­ný tenhle „suprác­ký“ pra­cov­ní sešit plný pro­cvi­čo­va­cích a uvol­ňo­va­cích cvi­ků.

Díky „Grafomotorice“ se sami na vlast­ní oči pře­svěd­čí­te, že pro­cvi­čo­vá­ní a uvol­ňo­vá­ní ruky není žád­ná věda a nuda, ale nao­pak obrov­ská zába­va.

Vaše děti si pro­střed­nic­tvím zábav­né for­my budou hez­ky krok za kro­kem pro­cvi­čo­vat a zdo­ko­na­lo­vat své psa­ní. A budou to prá­vě ony, co se nau­čí něko­lik uvol­ňo­va­cích cvi­ků k uvol­ně­ní své ruky tak, aby byla při­pra­ve­na správ­ně držet a ucho­pit tuž­ku při psa­ní nebo malo­vá­ní.

Ostatně, už před samot­ným nástu­pem do ško­ly je pro kaž­dé dítě vel­mi důle­ži­té, aby umě­lo správ­ně držet tuž­ku v ruce a udr­žo­vat si ten správ­ný sklon nejen při psa­ní, ale i tře­ba při kres­le­ní. Bohužel na tuhle drob­nou malič­kost, kte­rá se postu­pem času může pro­je­vit jako vel­ký pro­blém, mno­ho rodi­čů poza­po­mí­ná a opo­mí­jí.

A tam, kde rodi­če zapo­mí­na­jí, nao­pak tahle kni­ha úsměv­nou a zábav­nou for­mou při­po­mí­ná, a hlav­ně kla­de důraz na pra­vi­del­né, a pokud mož­no usta­vič­né psa­ní, malo­vá­ní, pro­cvi­čo­vá­ní, pro­to­že jen tak může­me docí­lit krás­ně vol­né a při­ro­ze­né ruky, ne nijak ztuh­lé a zko­pr­ně­lé při psa­ní.

A co všech­no v kni­ze obje­ví­te?

Samotná kni­ha je sou­bo­rem jed­no­du­chých cvi­ků, seřa­ze­ných vel­mi zábav­nou for­mou, kdy kaž­dý cvik dopl­ňu­je vel­mi kra­tič­ká, zvuč­ná a lehce zapa­ma­to­va­tel­ná bás­nič­ka, dopl­ně­ná milou kresbič­kou.

Všechny kres­by jsou pro dět­ské oko vel­mi roz­to­mi­lé, obsa­hu­jí­cí jed­no­du­chý a sro­zu­mi­tel­ný postup jed­not­li­vých cvi­ků k pro­cvi­čo­vá­ní, jež kaž­dé dítě při psa­ní a nácvi­ku vede k tomu, aby při psa­ní udr­žo­va­ly urči­tý a hlav­ně správ­ný ryt­mus. K tomu dětem dopo­mů­žou prá­vě tyto krás­ně zvuč­né říkan­ky, jež si odří­ká­va­jí při psa­ní u jed­not­li­vých kro­ků dle názor­ných postu­pů.

Ale, nemu­sí­te se niče­ho bát! Nic na tom není, a nehle­dej­te žád­né slo­ži­té postu­py! Vše je seřa­ze­no a sesta­ve­no tak, aby to pocho­pi­lo kaž­dé malé dítě. Všechny děti bez výjim­ky rych­le pocho­pí tyto jed­no­du­ché zákla­dy psa­ní tj. jed­not­li­vé tva­ry, obraz­ce, čáry, oblouč­ky aj.; pro­střed­nic­tvím nichž se učí vést pev­né a přes­né tahy, kte­ré poz­dě­ji poslou­ží jako samot­ný základ pro psa­ní čísel a pís­men abe­ce­dy. A věř­te, že po peč­li­vém pro­cvi­čo­vá­ní budou děti psát bez váhá­ní, bez zbrk­los­ti, bez roz­kle­pa­né a nejis­té ruky.

Tato kni­ha poslou­ží vel­mi dob­ře nejen před­ško­lá­kům, kte­ří tepr­ve zased­nou do svých prv­ních lavic, ale i k pro­cvi­čo­vá­ní a zdo­ko­na­lo­vá­ní kra­so­pi­su už i u čer­s­tvých ško­láč­ků, jež zápa­sí s úhled­nou úpra­vou své­ho kra­so­pi­su.

Co si bude­me poví­dat, někdy i když se dítě sebe­víc sna­ží hez­ky psát, přec ta okol­ní úpra­va jak­si víc jak tro­šič­ku pokul­há­vá.... Sama vím o čem mlu­vím, pro­to­že jed­no­ho tako­vé­ho malé­ho kocou­ra mám doma a stá­le se zlo­bím nad škra­bo­pi­sem a usta­vič­ným škr­tá­ním. Můžu však hrdě pro­hlá­sit, že díky tomu­to seši­tu se poma­lu zlep­šu­je­me a na psa­ní se koneč­ně i více sou­stře­dí­me...

Nemusíte den­ně pro­cvi­čo­vat všech­na cvi­če­ní, to by asi nezvlá­dl nikdo. Pro začá­tek bude sta­čit jen jed­no den­ně - stej­ně jako u nás, a věř­te, že to děc­ka bude bavit mno­hem víc, než je jen psa­ní domá­cích úko­lů. Naopak se poku­sí zapo­jit do těch­to jed­no­du­chých úloh i své vrs­tev­ní­ky ve škol­ce nebo ško­le, rádi se pochlu­bí s kra­tič­kou, ale o to hra­věj­ší říkač­kou, jež je čár­ku po čár­ce dove­de k výsled­né­mu zázra­ku, a naši malí písa­ři se nao­pak sta­nou v očích svých vrs­tev­ní­ků mis­try nad mis­try.

Ano, vaše děti si tuto kni­hu pří­mo zami­lu­jí a budou samy rády cvi­čit a pro­cvi­čo­vat, pro­to­že v ní obje­ví víc zába­vy než „kla­sic­ké­ho“ uče­ní.

A jaký pří­nos má tato kni­ha dle slov autor­ky pro děti?

Rozcvičovací a uvol­ňo­va­cí cvi­ky jsou dopl­ně­ny bás­nič­ka­mi, díky nímž si děti osvo­jí jem­nou moto­ri­ku, nau­čí se sou­hru očí a ruky.

Melodicky a účel­ně pro­po­je­ní bás­nič­ky s uvol­ňo­va­cí­mi cvi­ky pomů­že snad­no zvlád­nout všech­ny záhy­by pís­men.  Dětská ruka se musí uvol­nit a dítě tak poznat svo­je mož­nos­ti, hra­vou for­mou tak pro­po­jit pohyb s  řečí. Navíc si děti bás­nič­ky rych­le nau­čí a lehce zapa­ma­tu­jí. Autorka dopo­ru­ču­je měk­čí tuž­ku a pas­tel­ky s troj­hran­ným pro­fi­lem pro sti­mu­la­ci správ­né­ho úchy­tu.

„Co není tady ješ­tě schá­zí? Třeba - jak se hadi pla­zí. Nebo aspoň žíža­ly, abys­te se nebá­li.“
 
GRAFOMOTORIKA - Už se můžu smát. Už se učím psát
Text a ilu­stra­ce: Helena Uhlířová
Vydala Grada Publishing, a.s. pod znač­kou BAMBOOK

  • Pravda o hovínku23. srpna 2019 Pravda o hovínku Nic tak nepřitahuje pozornost malých i velkých dětí, jako je téma týkajících se právě „hovínek“. A s pomocí tohoto fascinujícího, ale i velmi zábavného průvodce s originálním názvem […] Posted in Recenze knih
  • Jitřenka od Zuzany Štelbaské6. února 2019 Jitřenka od Zuzany Štelbaské V knize "Jitřenka" objevíte krásné a dojemné příběhy napsané s velkou láskou a něhou o jedné drobné dívence v gumových holínkách, která dostala jméno podle první ranní a poslední noční […] Posted in Recenze knih
  • Manolito a Blbeček pobaví nejen malé ale i velké30. srpna 2018 Manolito a Blbeček pobaví nejen malé ale i velké Tak u téhle knížky jsem se náramně pobavila, a abych řekla pravdu, tak jsem se občas přistihla i u toho, že mně i smíchy tekly slzy po tváři. Ještě nikdy jsem se u žádné knihy nepobavila a […] Posted in Recenze knih
  • Dívka, která chtěla zachránit knížky16. srpna 2018 Dívka, která chtěla zachránit knížky Na tuhle knihu jsem se velmi těšila, nejen kvůli "mně blízkému" tématu, ale hlavně kvůli krásně poutavé obálce a v neposlední řadě i té velké záplavě krásných a kouzelných ilustrací, […] Posted in Recenze knih
  • Kniha plná experimentů od Anastazie Zanoncelli11. června 2018 Kniha plná experimentů od Anastazie Zanoncelli Tato "Kniha plná experimentů" od Anastazie Zanoncelli, jež vydalo nakladatelství Edika, obohatí znalosti nejen malých vědátorů, ale hlavně ulehčí život jejich rodičům při hledání odpovědí […] Posted in Recenze knih
  • MAGICKÁ ZVÍŘATA: KOČIČÍ ČÁRY od HOLLY WEBBOVÉ1. května 2018 MAGICKÁ ZVÍŘATA: KOČIČÍ ČÁRY od HOLLY WEBBOVÉ Miluje-li vaše dítě milé a laskavé příběhy o zvířátkách, zcela určitě si nenechte ujít knihu „Magická zvířata - Kočičí čáry“ od Holly Webbové, jež vydalo nakladatelství Fragment, ve […] Posted in Recenze knih
  • ŠKOLA JEDNOROŽCŮ - Kouzelný tým15. srpna 2021 ŠKOLA JEDNOROŽCŮ - Kouzelný tým Máte-li doma malou slečnu, která nedá dopustit na příběhy "kouzelných jednorožců", pak kniha "Škola jednorožců - kouzelný tým" je to pravé čtení pro ně. Příběh knihy začíná na konci […] Posted in Recenze knih
  • O Rozárce Čarodějné a zlobivém Pepíkovi12. srpna 2021 O Rozárce Čarodějné a zlobivém Pepíkovi Malí čtenáři zajisté uvítají kouzelný pohádkový příběh o malé čarodějnici jménem Rozárka, a to v knize Petry Martiškové "O Rozárce Čarodějné a zlobivém Pepíkovi". Kniha vypráví o malé […] Posted in Recenze knih
  • PŘESTÁVKOVNÍK. Super hry a zábava nejen na přestávky5. února 2021 PŘESTÁVKOVNÍK. Super hry a zábava nejen na přestávky Publikace "PŘESTÁVKOVNÍK" velmi poutavou formou zabaví děti nejen na "nudných" přestávkách ve škole, ale i mimo ně. Navíc díky menšímu formátu pracovního sešitu si jej mohou vzít prakticky […] Posted in Recenze knih, Recenze
  • Léčivé pohádky pro dětskou duši9. února 2020 Léčivé pohádky pro dětskou duši Knížka "Léčivé pohádky pro dětskou duši" od Romany Suché potěší nejen děti všech věkových kategorií, ale i jejich rodiče. Jak už samotný název knihy napovídá, nejedná se jen tak o obyčejné […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,29053 s | počet dotazů: 213 | paměť: 53756 KB. | 24.01.2022 - 05:31:28