Kritiky.cz > Recenze knih > Grafomotorika pro prvňáky - dobrodružství divočáka Fandy

Grafomotorika pro prvňáky - dobrodružství divočáka Fandy

0038808786 grafomotorika pro prvnaky dobrodruzstvi divocaka fandy a101f0f14928 v

Máte doma prv­ňáč­ka, kte­rý je nepo­se­da a moc ho neba­ví kres­lit? Chcete s dět­mi zažít spous­ty legra­ce, nevšed­ní chví­le při plně­ní úko­lů? Tak nevá­hej­te a sáh­ně­te po novin­ce z pera Patricie Koubské. 

Vstup do prv­ní tří­dy zna­me­ná pro děti i jejich rodi­če mno­ho změn. Musí si zvyk­nout na povin­nos­ti a jiný režim, kte­rý je ve ško­le čeká. Publikace Grafomotorika pro prv­ňá­ky by vám v tom měla pomo­ci.

Návaznost jed­not­li­vých úko­lů spo­ju­je vše do cel­ku a tím vtáh­ne čte­ná­ře do děje. Celým pra­cov­ním seši­tem pro­vá­zí děti divo­čák Fanda, kte­rý má roz­hod­ně pro­blém s udr­že­ním pozor­nos­ti a ve ško­le ho to úpl­ně neba­ví. Pracovní nasa­ze­ní i legrač­ní pří­běh pomů­že dětem zapo­me­nout na to, že se vlast­ně učí. Ani si toho nevšim­nou.

Hned na začát­ku pub­li­ka­ce nalez­ne­te návod, instruk­ce, jak s kni­hou pra­co­vat a co je cílem celé pub­li­ka­ce. Především to, aby čin­nos­ti děti bavi­ly, aby se něco nové­ho nau­či­ly a zlep­ši­ly své gra­fo­mo­to­ric­ké doved­nos­ti. Věřte, že ten čas, kte­rý strá­ví­te s dět­mi se vám roz­hod­ně vrá­tí.

Aktivity s pra­sát­kem Fandem pomo­hou dětem pro­cvi­čit počty, gra­fo­mo­to­ric­ké doved­nos­ti, bar­vy základ­ní i odvo­ze­né, zra­ko­vé vní­má­ní a logic­ké myš­le­ní. Výborné jsou čísel­né dopl­ňo­vač­ky, kte­ré budou děti bavit. S napě­tím budou vykres­lo­vat a oče­ká­vat to, co se v obráz­ku obje­ví. Na kon­ci pra­cov­ní­ho seši­tu jsou k dis­po­zi­ci slov­ní­ček poj­mů, kte­rý dětem vysvět­lí řadu zají­ma­vos­tí. Děti budou spo­leč­ně s divo­čá­kem Fandou plnit nej­růz­něj­ší úko­ly, kte­ré na sebe nava­zu­jí a budou je povzbu­zo­vat dál a dál, k dal­ším výko­nům tak, aby u čin­nos­ti vydr­že­ly a dokon­či­ly je, což je pro děti ve ško­le nesmír­ně důle­ži­té.

Při prá­ci s kni­hou je nut­ná spo­lu­prá­ce dítě­te a dospě­lé­ho. Budou to spo­leč­ně strá­ve­né chví­le plné rados­ti a zába­vy. Potřebujete k tomu pas­tel­ky a vol­nou chví­li, kdy si bude­te vzá­jem­ně poví­dat, vykres­lo­vat. Poskytněte dětem dosta­tek času, aby si obráz­ky moh­ly podrob­ně pro­hléd­nout a sezná­mi­ly se s nimi.

Jsou to úžas­né kni­hy, se kte­rý­mi běž­ně pra­cu­ji ve své pra­xi a jsem s nimi veli­ce spo­ko­je­ná. Určitě bych je dopo­ru­či­la jak začí­na­jí­cím uči­tel­kám, tak i zku­še­něj­ším, kte­ré hle­da­jí zají­ma­vé inspi­ra­ce a chtě­jí svo­ji prá­ci obo­ha­tit.

Publikace je urče­na dětem od 6 let.

Ukázka z kni­hy:

Cinky lin­ky kon­va­lin­ky,

už je Fanda u mamin­ky,

u sestři­ček, u bráš­ků..

Neutrpěl poráž­ku.

Zvládl všech­ny úko­ly

a teď může do ško­ly.

Nezdržel ho žád­ný stra­šák,

Fando, ty jsi zkrát­ka pašák.

 

Autor: Patricie Koubská

Žánr: Patricie Koubská

Vydáno: 2019, Vydavatelství Fragment ve spo­leč­nos­ti Albatros Media, a.s, Praha

Počet stran: 47

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná

ISBN: 978-80-253-4276-3


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...