Kritiky.cz > Recenze knih > Grafomotorická cvičení pro předškoláky

Grafomotorická cvičení pro předškoláky

DSCN8616

Pracovní lis­ty s pod­ná­zvem Letní dob­ro­druž­ství Kryštofa a Sáry nabí­ze­jí dětem ve věku 5-6 let námě­ty k pro­cvi­če­ní gra­fo­mo­to­ri­ky a logic­ké­ho myš­le­ní. Celkem 61 obráz­ků mohou děti dokres­lit a pří­pad­ně vybar­vit pod­le své­ho přá­ní. Publikací pro­vá­zí dva sou­ro­zen­ci – malý ško­lák Kryštůfek a jeho mlad­ší sestřič­ka Sára. Každý úkol má na začát­ku krát­ký moti­vač­ní úvod, násle­du­je něko­lik úko­lů a krát­ká bás­nič­ka. Většina obra­zo­vé plo­chy pak je moti­vač­ní obrá­zek s mož­nos­tí dokres­le­ní.

Autorkou tex­tu je Lenka Košková a Miroslav Růžek dotvo­řil pub­li­ka­ci výtvar­ně. Na prv­ní pohled půso­bí pra­cov­ní lis­ty láka­vě a při pro­lis­to­vá­ní zaujmou množ­stvím námě­tů. Nápad pro­po­jit úko­ly dvo­ji­cí sou­ro­zen­ců, kte­ré si kaž­dý čte­nář může nakres­lit dle vlast­ních schop­nos­tí a fan­ta­zie, je dob­rým začát­kem pro nasta­ve­ní vaz­by s dět­ským uži­va­te­lem. Přestože se v moti­vač­ních tex­tech o dvo­ji­ci dět­ských hrdi­nů píše, nejed­ná se o pro­pra­co­va­né pří­běhy. Jedná se spíš o vel­mi struč­ný popis moti­vu­jí­cí situ­a­ce s vyús­tě­ním do úko­lu. Každý pra­cov­ní list ješ­tě „obo­ha­cu­je“ krát­ká bás­nič­ka nebo spíš pokus o bás­nič­ku. Vzhledem k tomu, že bás­nič­ky jen dopl­ňu­jí strán­ku, není nut­né si nad jejich obsa­hem a vyu­ži­tím lámat hla­vu. Důležitější jsou námě­ty pro gra­fo­mo­to­ric­ká cvi­če­ní, kte­rých nabí­zí pub­li­ka­ce dosta­tek.

V úvod­ním tex­tu se auto­ři obra­cí pří­mo na dět­ské čte­ná­ře, ale pra­cov­ní lis­ty odpo­ví­da­jí úrov­ní úko­lů dětem, kte­ré ješ­tě neu­mí číst. Proto mi schá­zí v úvo­du pár slov pro rodi­če, kte­ří nej­spíš pub­li­ka­ci pro své dítě zakou­pí. Protože tam nejsou, ráda bych pro ně pár slov dopl­ni­la. Jednotlivé úko­ly nejsou řaze­ny postup­ně pod­le nároč­nos­ti. Zkušení peda­go­go­vé v mateř­ských ško­lách si s tím lehce pora­dí, rodi­čům dopo­ru­ču­ji nechat dětem pub­li­ka­ci pro­hléd­nout, spo­leč­ně si pro­číst moti­vu­jí­cí tex­ty a pak nechat dítě vybrat úkol. Jednodušší úko­lu jsou na stra­nách 6, 12, 35, 56 a 62. Pro zku­še­něj­ší kres­lí­ře bude zába­va zvlád­nout úko­ly na stra­nách 13 až 16, 30 nebo 34.  K obtíž­něj­ším úko­lům pat­ří ty, kte­ré vedou k pro­cvi­če­ní základ­ních tva­rů psa­cích nebo tis­ka­cích pís­men, kte­ré jsou na strán­kách 4, 39 a 59.

Autorem všech ilu­stra­cí je Miroslav Růžek, kte­rý má na svém kon­tě množ­ství pub­li­ka­cí pro děti před­škol­ní­ho a mlad­ší­ho škol­ní­ho věku. Jeho ilu­stra­ce jsou dětem sro­zu­mi­tel­né od jed­no­du­chých kre­seb, až po celo­strán­ko­vé ilu­stra­ce s vel­kým množ­stvím postav v růz­ném pro­stře­dí. Tentokrát se výtvar­ník ve svém pro­je­vu znač­ně umír­nil. Mnoho strá­nek je tak výtvar­ně zjed­no­du­še­ných, až je mi líto samot­né­ho výtvar­ní­ka, jak dale­ce se jeho kres­ba při­způ­so­bi­la s ohle­dem na schop­nos­ti před­škol­ních dětí. Škoda. Ale barev­ná ilu­stra­ce na des­kách pra­cov­ních lis­tů je doce­la láka­vá a zaujme..

Kniha Grafomotorická cvi­če­ní roz­ši­řu­je nabíd­ku vzdě­lá­va­cích pub­li­ka­cí pro před­škol­ní děti, kte­rých je sice v knih­ku­pec­tvích hod­ně, ale dob­ré námě­ty se vždyc­ky hodí. Důležité je, zda nabíd­nou dětem zají­ma­vé úko­ly v gra­fic­ky kva­lit­ní úpra­vě, kte­ré je pod­ní­tí k tvo­ři­vé čin­nos­ti. A to tato pub­li­ka­ce spl­ňu­je.


 • Autor:Lenka Košková, Růžek Miroslav
 • Žánr:gra­fo­mo­to­ri­ka, dět­ská nauč­ná edi­ce
 • Nakladatelstvi:EDIKA
 • Datum vydá­ní:08.05.2017
 • Doporučeno od:4 let
 • EAN:9788026610977
 • Počet stran:64 stran + 0 stran pří­lo­ha
 • Formát:210x297 - bro­žo­va­ná, šitá 2 skob­ka­mi (seši­to­vá)
 • Hodnocení:60 %

Kniha ke kou­pi na AlbatrosMedia.cz za 149 Kč.


Děkuji Karolině Koblížkové za korek­tor­ské prá­ce 🙂


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Grafomotorická cvičení pro předškoláky25. května 2017 Grafomotorická cvičení pro předškoláky Máte doma předškoláka? Čekají ho poslední prázdniny před tím, než nejméně na devět let usedne do školní lavice? Nebo čeká vaši ratolest škola až napřesrok, ale jeho největším kamarádem je […]
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
 • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
 • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
 • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
 • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
 • Naučte se správně psát velká a malá písmena7. července 2019 Naučte se správně psát velká a malá písmena Také občas tápete, zda se v nějakém slově píše velké nebo malé písmeno? Nyní vychází jazyková publikace, která chce čtenářům podat přehled pravidel psaní velkých písmen, abyste příště již […]
 • Marta Davouze: Vypadni z mýho života!9. prosince 2015 Marta Davouze: Vypadni z mýho života! Román Marty Davouze s názvem Vypadni z mýho života! vyniká zajímavým skloubením autorčiných vzpomínek na dětství a následné ztráty iluzí v nevydařeném manželství na pozadí významných […]