Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Novinky v nakladatelstvích > Grada - novinky od 6. 6. do 12. 6. 2016

Grada - novinky od 6. 6. do 12. 6. 2016

Novinky v nakla­da­tel­ství Grada.

http://www.grada.cz/images_knihy/758251.jpg
 Cena:299 
O byz­ny­su a kari­é­ře
a jak v nich zví­tě­zit
Welch Jack, Welch Suzy

Moderní prů­vod­ce pro kaž­dé­ho, kdo chce uspět v pod­ni­ká­ní dnes i v budouc­nu a vybu­do­vat si úspěš­nou kari­é­ru! Světoznámí auto­ři a uzná­va­ní pod­ni­ka­te­lé vám pro­zra­dí, jak posí­lit výko­ny, nastar­to­vat růst, sesta­vo­vat úžas­né týmy a budo­vat napl­ňu­jí­cí kari­é­ru - a záro­veň se při tom všem skvě­le bavit.

| 240 stran | 978-80-247-5825-1 | Katalog. č.: 30011

Více informací
http://www.grada.cz/images_knihy/101955.jpg
 Cena:289 
Kurz práv­ní sebe­obra­ny
Januš Jan, Léko Kristián

Kniha vychá­zí z úspěš­né­ho seri­á­lu LN a jejich pra­vi­del­né pří­lo­hy Právo a jus­ti­ce. Ve 30 lek­cích nabí­zí práv­ní vodít­ka ke kaž­do­den­ním situ­a­cím. Pomůže při řeše­ní doprav­ních pře­stup­ků i vzta­hů se sou­se­dy. Poradí jak na sta­veb­ní úřad nebo špat­ně pra­cu­jí­cí řeme­sl­ní­ky. Využívá zku­še­nos­tí práv­ní­ků a vychá­zí z prak­tic­ké­ho pohle­du na věc.

16×24 cm | 256 stran | 978-80-271-0195-5 | Katalog. č.: 4851

Více informací
http://www.grada.cz/images_knihy/757322.jpg
 Cena:349 
Příručka pro par­ty­zá­ny. Upravené a dopl­ně­né vydá­ní z roku 1942
Bojový manu­ál Rudé armá­dy pro záškod­nic­ký boj s nacis­ty
Grau Lester, Gress Michael

Díky této uni­kát­ní pří­ruč­ce, obje­ve­né v pozůsta­los­ti rus­ké­ho par­ty­zá­na, poro­zu­mí­te nejen tak­ti­ce par­ty­zán­ské­ho boje, ale pocho­pí­te drs­né pod­mín­ky a tvr­dou rea­li­tu živo­ta par­ty­zá­nů v letech dru­hé svě­to­vé vál­ky. Bohatě ilu­stro­vá­no.

16×23 cm | 248 stran | 978-80-247-5732-2 | Katalog. č.: 60002

Více informací
http://www.grada.cz/images_knihy/753898.jpg
 Cena:569 
Hitlerovy pev­nos­ti
Německá opev­ně­ní a obran­né sys­témy 1939–45
McNab Chris

Do fas­ci­nu­jí­cí­ho svě­ta mega­lo­man­ské výstav­by němec­kých opev­ně­ní, posta­ve­ných za dru­hé svě­to­vé vál­ky, vás zave­de tato boha­tě ilu­stro­va­ná kni­ha, její­muž auto­ro­vi se poda­ři­lo nejen podrob­ně popsat všech­ny typy obran­ných objek­tů, ale také suges­tiv­ně vykres­lit atmo­sfé­ru, kte­rá je obklo­po­va­la.

17×22 cm | 396 stran | 978-80-247-5389-8 | Katalog. č.: 6820

Více informací
http://www.grada.cz/images_knihy/758480.jpg
 Cena:169 
Hnojení půdy a kom­posto­vá­ní v zahra­dě
Kalina Miroslav

Aby se vašim rost­li­nám, ovo­ci i zele­ni­ně dob­ře daři­lo, musí­te jim při­pra­vit půdu, ze kte­ré budou čer­pat živi­ny. Čím je půda úrod­něj­ší, tím zdra­vě­ji a vitál­ně­ji rost­li­ny poros­tou. Používání kom­postu, orga­nic­kých a mine­rál­ních hno­jiv v sou­la­du se spe­ci­fi­ky dané­ho sta­no­viš­tě je pro­to z eko­lo­gic­kých a eko­no­mic­kých důvo­dů stá­le důle­ži­těj­ší.

14×21 cm | 128 stran | 978-80-247-5848-0 | Katalog. č.: 61055

Více informací
http://www.grada.cz/images/obalka-se-pripravuje-05.gif
 Cena:219 
Ošetřovatelství pro střed­ní zdra­vot­nic­ké ško­ly - 2. roč­ník, 1.díl
2., pře­pra­co­va­né a dopl­ně­né vydá­ní
Kelnarová Jarmila a kolek­tiv

Druhé vydá­ní úspěš­né učeb­ni­ce pro 2. roč­ník obo­ru zdra­vot­nic­ký asi­s­tent. Navazuje na učeb­ni­ci ošet­řo­va­tel­ství pro 1. roč­ník a zahr­nu­je nároč­nou lát­ku se vše­mi téma­ty, kte­rá budou­cí zdra­vot­nic­ký asi­s­tent musí v prů­bě­hu 2. roč­ní­ku stu­dia zvlád­nout.

14×21 cm | 180 stran | 978-80-247-5331-7 | Katalog. č.: 4093

Více informací
http://www.grada.cz/images_knihy/753348.jpg
 Cena:279 
Ošetřovatelská péče 2. díl
Pro obor ošet­řo­va­tel
Burda Patrik, Šolcová Lenka

Učebnice stě­žej­ní­ho před­mě­tu obo­ru Ošetřovatel. Navazuje na zákla­dy ošet­řo­va­tel­ské péče v 1. dílu. Seznamuje žáky s pro­ble­ma­ti­kou péče o nemoc­né při růz­ných one­moc­ně­ních.

14×21 cm | 234 stran | 978-80-247-5334-8 | Katalog. č.: 4096

Více informací
http://www.grada.cz/images_knihy/752617.jpg
 Cena:999 
Protetika II
4., pře­pra­co­va­né a roz­ší­ře­né vydá­ní
Strub Jörg Rudolf, Kern Matthias, Türp Jens Christoph, Witkowski Siegbert, Heyedecke Guido, Wolfart Stefan

Komplexní učeb­ni­ce v obo­ru, kte­rá na našem trhu chy­bí něko­lik desí­tek let. Překlad již 4. vydá­ní úspěš­né kni­hy, kte­rou v němec­kém ori­gi­ná­le vyda­lo nakla­da­tel­ství QUINTESSENZ. Kniha ve třech dílech je urče­na jak stu­den­tům medi­cí­ny a léka­řům sto­ma­to­lo­gům, tak zub­ním tech­ni­kům a pro­te­ti­kům.

17×24 cm | 384 stran | 978-80-247-5261-7 | Katalog. č.: 1529

Více informací
http://www.grada.cz/images_knihy/100675.jpg
 Cena:329 
Kognitivní tré­nink pro tře­tí věk
100 cvi­če­ní pro roz­voj kon­cen­t­ra­ce, kre­a­ti­vi­ty, pamě­ti a ver­bál­ních doved­nos­tí
Bílková Jana

Kniha je urče­na všem, kte­ří si chtě­jí zábav­nou for­mou pro­cvi­čit mozek a dosáh­nout zlep­še­ní kogni­tiv­ních funk­cí. Cvičení pamě­ti, pozor­nos­ti a kon­cen­t­ra­ce, ver­bál­ních schop­nos­tí a kre­a­ti­vi­ty oce­ní zejmé­na pra­cov­ní­ci pomá­ha­jí­cích pro­fe­sí, ale i vedou­cí zájmo­vých a sku­pi­no­vých akti­vit.

17×24 cm | 248 stran | 978-80-271-0067-5 | Katalog. č.: 21007

Více informací
http://www.grada.cz/images_knihy/100811.jpg
 Cena:198 
Strašidlář - Mezi námi z hlu­bin tajem­na
Klimek Hynek

Prastarý faun za svůj dlou­hý život už lec­cos zažil, může­te se těšit na jeho stra­ši­del­né his­tor­ky s bubá­ky, stra­šá­ky, pro­rad­ný­mi můra­mi a tajem­ný­mi povo­zy, při jejichž čte­ní se bude­te i tro­chu bát.

17×24 cm | 64 stran | 978-80-271-0081-1 | Katalog. č.: 80021

Více informací

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,01253 s | počet dotazů: 248 | paměť: 51641 KB. | 23.10.2021 - 03:58:46