Kritiky.cz > Novinky v nakladatelstvích > Grada - novinky od 17. 10. do 23. 10. 2016

Grada - novinky od 17. 10. do 23. 10. 2016

Gradanew

 Cena:199 
Opráski zhis­torje svje­ta
ževlič­ka, ježíž apár kiko­tú
jaz

Světová his­to­rie se koneč­ně dočka­la důstoj­né­ho ztvár­ně­ní. Histrický ústaf se ten­to­krát zamě­řil na nábo­žen­ství, antic­kou his­to­rii nebo svě­to­vý pokrok. Vědci zabrousi­li do stře­do­vě­ku i novo­vě­ku, revo­luč­ních časů i šede­sá­tých let minu­lé­ho sto­le­tí.

14×17 cm | 72 stran | 978-80-271-0245-7 | Katalog. č.: 50008

 Cena:499 
Charles Manson
Guinn Jeff

Manson je po více než 40 let syno­ny­mem pro psy­cho­pa­ta, jehož činy nelze zapo­me­nout. Autor se noří do hloub­ky jeho pří­bě­hu a rekon­stru­u­je udá­los­ti a okol­nos­ti, kte­ré pomoh­ly toto mon­strum stvo­řit.

15×21 cm | 520 stran | 978-80-247-5729-2 | Katalog. č.: 70035

 Cena:199 
Opráski sčes­kí his­torje 2017
kalen­dář
jaz

Ano, i na rok 2017 vám při­ná­ší­me kalen­dář oblí­be­né­ho komi­xu Opráski sčes­kí his­torje. S oprás­ko­vým kalen­dá­řem bude­te v obra­ze a nepře­hléd­ne­te význam­né his­to­ric­ké udá­los­ti. A jako „bonuz“ se ješ­tě poba­ví­te!

30×30 cm | 24 stran | 978-80-271-0269-3 | Katalog. č.: 50010

 Cena:249 
Štěstí se dá nau­čit
Můj život bez stra­chů a bez roh­lí­ků
Voříšek Karel

„Štěstí se dá nau­čit“, říká oblí­be­ný mode­rá­tor Karel Voříšek. S humo­rem, iro­nií, moud­rým nad­hle­dem, poko­rou a vděč­nos­tí se s vámi podě­lí o zku­še­nos­ti, kte­ré mu v posled­ní době pomoh­ly cítit se výbor­ně na těle i na duši.

14×21 cm | 136 stran | 978-80-247-5794-0 | Katalog. č.: 39504

 Cena:269 
30 pra­vi­del vítězů
pro úspěch a napl­ně­ný život
Schäfer Bodo

Úspěch a napl­ně­ný život - kdo by po nich netou­žil! Přesto se ale pří­liš čas­to spo­ko­jí­me s málem. Naše vize a sny musí ustou­pit závaz­kům a kaž­do­den­ní ruti­ně. Aby se to nepři­ho­di­lo i vám, je tu tato kni­ha, kte­rá pro vás bude spo­leh­li­vým kom­pa­sem na ces­tě k úspě­chu.

16×24 cm | 192 stran | 978-80-271-0119-1 | Katalog. č.: 30025

 Cena:499 
Bible vítězů
Campbell Alastair

Alastair Campbell ví, co je potře­ba k vítěz­ství, a to neje­nom v pod­ni­ká­ní nebo v poli­ti­ce. Díky svým zku­še­nos­tem doká­že čte­ná­ři pora­dit, jak úspěš­ní spor­tov­ci, pod­ni­ka­te­lé, poli­ti­ci fun­gu­jí, jak vybí­ra­jí týmy kolem sebe, jak pře­ko­ná­va­jí pře­káž­ky. A jak tyto prin­ci­py může vyu­žít kaž­dý z nás.

15×21 cm | 528 stran | 978-80-247-5641-7 | Katalog. č.: 70029

 Cena:299 
Astrologický kalen­dář do roku 2020
Jací jsme a co nás čeká
Hrbek Antonín

Mimořádná pří­ruč­ka z pera reno­mo­va­né­ho ast­ro­lo­ga sezna­mu­je čte­nář­ky s osob­ní­mi vyhlíd­ka­mi na násle­du­jí­cí roky. Díky ní zjis­tí­me, jak se nám bude dařit v osob­ním živo­tě, v prá­ci, co nás čeká ohled­ně zdra­ví i peněz.

15×21 cm | 280 stran | 978-80-271-0301-0 | Katalog. č.: 75004

 Cena:399 
Mizející lží­ce, růžo­vý snih a jis­kří­cí bonbó­ny
fas­ci­nu­jí­cí pří­běhy o vědě, šílen­ství a lás­ce z peri­o­dic­ké tabul­ky prv­ků
Kean Sam

Museli Japonci zni­čit Godzillu zrov­na rake­ta­mi z kad­mia? Je správ­né jíst radi­o­ak­tiv­ní guláš? Může pití piva dopo­mo­ci k vědec­ké­mu obje­vu? Jak sou­vi­sí radi­um a dob­rá pověst Marie Curie? Odpovědi nabí­zí nespou­ta­ná, mimo­řád­ně zábav­ná a odbor­ně fun­do­va­ná kni­ha, plná pře­kva­pi­vých his­to­rek o věd­cích a neče­ka­ných pří­bě­hů spo­je­ných s jed­not­li­vý­mi prv­ky peri­o­dic­ké tabul­ky.

14×21 cm | 336 stran | 978-80-247-5844-2 | Katalog. č.: 63503

 Cena:499 
Historie němec­ké­ho tan­ko­vé­ho voj­ska
1939-42
Anderson Thomas

Byly to tan­ky, kdo němec­kým vojskům umož­nil rych­le pro­nik­nout do západ­ní Evropy, byly to tan­ky, kdo němec­ké­mu Afrika Korpsu, pomoh­ly k rych­lé­mu postu­pu v sever­ní Africe, bylo to širo­ké nasa­ze­ní tan­ků, kte­ré ved­lo k obsa­ze­ní Balkánu a úze­mí Ruska až po Kavkaz. O tom­to impo­zant­ním nástu­pu němec­ké tan­ko­vé tech­ni­ky pojed­ná­vá kni­ha Thomase Andersona.

17×22 cm | 304 stran | 978-80-247-5863-3 | Katalog. č.: 60005

 Cena:239 
O Kuliferdovi
Pavel Luboš, Soumar Jaroslav

Kuliferda je hrá­šek, kte­rý se nechtěl nechat uva­řit v hra­cho­vé polív­ce, a tak spa­dl pod kuchyň­skou lin­ku. Tam mu v té tmě a vlh­ku vyrost­ly ručič­ky a nožič­ky. Při puto­vá­ní bytem potká Ježka, kte­ré­ho si děv­čát­ko Anetka, i přes zákaz rodi­čů, při­nes­lo z lesa do bytu. Kuliferda se roz­hod­ne Ježkovi pomo­ci uté­ci zprát­ky domů.

21×21 cm | 104 stran | 978-80-271-0357-7 | Katalog. č.: 4866

 Cena:249 
Speciální peda­go­gi­ka
2., aktu­a­li­zo­va­né a dopl­ně­né vydá­ní
Slowík Josef

Snaha léčit cho­ro­by a napra­vo­vat vady či poru­chy je stej­ně sta­rá jako nemo­ci a posti­že­ní. Ovšem i tam, kde léč­ba není mož­ná, lze usi­lo­vat o kva­lit­ní výcho­vu, vzdě­lá­vá­ní, osob­nost­ní roz­voj a začle­ně­ní han­di­ca­po­va­né­ho člo­vě­ka do spo­leč­nos­ti. Tato úspěš­ná pub­li­ka­ce při­ná­ší základ­ní pře­hled o obo­ru spe­ci­ál­ní peda­go­gi­ka.

14×21 cm | 168 stran | 978-80-271-0095-8 | Katalog. č.: 27525


Ohodnoťte článek


Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Grada - novinky od 6. 6. do 12. 6. 20169. června 2016 Grada - novinky od 6. 6. do 12. 6. 2016 Novinky v nakladatelství Grada.  Cena: 299  Kč O byznysu a kariéře a jak v nich zvítězit Welch Jack, Welch Suzy Moderní průvodce pro každého, kdo chce uspět v […]
  • NAKLADATELSTVÍ ALBATROS UDĚLILO VÝROČNÍ CENY. DOMINOVALY JIM ŽENSKÉ AUTORKY, DO SÍNĚ SLÁVY VSTOUPILA MARTINA DRIJVEROVÁ22. dubna 2016 NAKLADATELSTVÍ ALBATROS UDĚLILO VÝROČNÍ CENY. DOMINOVALY JIM ŽENSKÉ AUTORKY, DO SÍNĚ SLÁVY VSTOUPILA MARTINA DRIJVEROVÁ Výroční ceny nakladatelství Albatros za rok 2015 znají od včerejška své vítěze. Do pomyslné síně slávy vstoupila spisovatelka Martina Drijverová, která z rukou generálního ředitele skupiny […]
  • Čtenářská výzva 201619. ledna 2016 Čtenářská výzva 2016 Jestliže máte rádi knihy stejně jako my, neměli byste promarnit jedinečnou soutěž na databazeknih.cz. Redakce pro všechny milovníky knih připravila seznam dvaceti knih, které si sami […]
  • Brány školy čar a kouzel se znovu otevřely...20. června 2017 Brány školy čar a kouzel se znovu otevřely... Čaroděj Harry Potter si podmanil celý mudlovský svět. Kouzla a magie se díky němu dostaly téměř do každé domácnosti a 26. června uplyne už neuvěřitelných dvacet let od vydání první knihy o […]
  • Nakresli 50 zvířat od Lee J. Ames7. listopadu 2017 Nakresli 50 zvířat od Lee J. Ames NAKRESLI 50 ZVÍŘAT od Lee J. Ames Touží se vaše děti naučit malovat jako správní mistři malíři? Vy ale nevíte, jak na to? Zkuste jim pořídit tuto úžasnou příručku „Nakresli 50 zvířat“ od […]
  • Další kalendář na rok 2019: Zamiluj si svůj život13. září 2018 Další kalendář na rok 2019: Zamiluj si svůj život Louise L. Hay inspirovala miliony lidí? K čemu? K nalézání vlastní hodnoty a k žití života v radosti, v nalézání i drobných radostí a hledání souvislostí mezi prožíváním všedních dnů a […]
  • Křest knihy Průvodce stalinistickou Prahou5. prosince 2018 Křest knihy Průvodce stalinistickou Prahou Ve čtvrtek 22.listopadu se konal v Praze v Literární kavárně Academia křest nové knihy Jiřího Padevěta Průvodce stalinistickou Prahou 1948 – 1956. Kniha je obsáhlou publikací, která je […]
  • RECENZE: Kalendář Miluj svůj život 202011. září 2019 RECENZE: Kalendář Miluj svůj život 2020 Prolistujme si kalendář, který já sama nazývám "moudrost na stěnu".  Kalendář Miluj svůj život 2020 je protknut hlavními myšlenkami z knižního bestselleru Louisy L. Hay. Silná, moudrá […]
  • Barrandov a zahraniční film27. listopadu 2017 Barrandov a zahraniční film V pondělí 27.listopadu proběhla v Paláci knih Luxor v Praze na Václavském náměstí od 17 hodin křest knihy Pavla Jirasa „Barrandov a zahraniční film“. Křest proběhl za účasti autora Pavla […]
  • Orákulum vizí pro PODZIM 2018? Je o tichu!21. října 2018 Orákulum vizí pro PODZIM 2018? Je o tichu! Orákulum vizí od Cira Marchettiho má neopakovatelnou atmosféru klidu, ticha a magických jisker. Drobných záblesků pohlazení a pobídnutí k akci. V tuto chvíli vychází v dalším vydání. Jsou […]