Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Novinky v nakladatelstvích > Grada - novinky od 17. 10. do 23. 10. 2016

Grada - novinky od 17. 10. do 23. 10. 2016

Gradanew
Gradanew
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

 Cena: 199  
Opráski zhis­torje svje­ta
ževlič­ka, ježíž apár kiko­tú
jaz

Světová his­to­rie se koneč­ně dočka­la důstoj­né­ho ztvár­ně­ní. Histrický ústaf se ten­to­krát zamě­řil na nábo­žen­ství, antic­kou his­to­rii nebo svě­to­vý pokrok. Vědci zabrousi­li do stře­do­vě­ku i novo­vě­ku, revo­luč­ních časů i šede­sá­tých let minu­lé­ho sto­le­tí.

14×17 cm | 72 stran | 978-80-271-0245-7 | Katalog. č.: 50008

 Cena: 499  
Charles Manson
Guinn Jeff

Manson je po více než 40 let syno­ny­mem pro psy­cho­pa­ta, jehož činy nelze zapo­me­nout. Autor se noří do hloub­ky jeho pří­bě­hu a rekon­stru­u­je udá­los­ti a okol­nos­ti, kte­ré pomoh­ly toto mon­strum stvo­řit.

15×21 cm | 520 stran | 978-80-247-5729-2 | Katalog. č.: 70035

 Cena: 199  
Opráski sčes­kí his­torje 2017
kalen­dář
jaz

Ano, i na rok 2017 vám při­ná­ší­me kalen­dář oblí­be­né­ho komi­xu Opráski sčes­kí his­torje. S oprás­ko­vým kalen­dá­řem bude­te v obra­ze a nepře­hléd­ne­te význam­né his­to­ric­ké udá­los­ti. A jako „bonuz“ se ješ­tě poba­ví­te!

30×30 cm | 24 stran | 978-80-271-0269-3 | Katalog. č.: 50010

 Cena: 249  
Štěstí se dá nau­čit
Můj život bez stra­chů a bez roh­lí­ků
Voříšek Karel

„Štěstí se dá nau­čit“, říká oblí­be­ný mode­rá­tor Karel Voříšek. S humo­rem, iro­nií, moud­rým nad­hle­dem, poko­rou a vděč­nos­tí se s vámi podě­lí o zku­še­nos­ti, kte­ré mu v posled­ní době pomoh­ly cítit se výbor­ně na těle i na duši.

14×21 cm | 136 stran | 978-80-247-5794-0 | Katalog. č.: 39504

 Cena: 269  
30 pra­vi­del vítězů
pro úspěch a napl­ně­ný život
Schäfer Bodo

Úspěch a napl­ně­ný život - kdo by po nich netou­žil! Přesto se ale pří­liš čas­to spo­ko­jí­me s málem. Naše vize a sny musí ustou­pit závaz­kům a kaž­do­den­ní ruti­ně. Aby se to nepři­ho­di­lo i vám, je tu tato kni­ha, kte­rá pro vás bude spo­leh­li­vým kom­pa­sem na ces­tě k úspě­chu.

16×24 cm | 192 stran | 978-80-271-0119-1 | Katalog. č.: 30025

 Cena: 499  
Bible vítězů
Campbell Alastair

Alastair Campbell ví, co je potře­ba k vítěz­ství, a to neje­nom v pod­ni­ká­ní nebo v poli­ti­ce. Díky svým zku­še­nos­tem doká­že čte­ná­ři pora­dit, jak úspěš­ní spor­tov­ci, pod­ni­ka­te­lé, poli­ti­ci fun­gu­jí, jak vybí­ra­jí týmy kolem sebe, jak pře­ko­ná­va­jí pře­káž­ky. A jak tyto prin­ci­py může vyu­žít kaž­dý z nás.

15×21 cm | 528 stran | 978-80-247-5641-7 | Katalog. č.: 70029

 Cena: 299  
Astrologický kalen­dář do roku 2020
Jací jsme a co nás čeká
Hrbek Antonín

Mimořádná pří­ruč­ka z pera reno­mo­va­né­ho ast­ro­lo­ga sezna­mu­je čte­nář­ky s osob­ní­mi vyhlíd­ka­mi na násle­du­jí­cí roky. Díky ní zjis­tí­me, jak se nám bude dařit v osob­ním živo­tě, v prá­ci, co nás čeká ohled­ně zdra­ví i peněz.

15×21 cm | 280 stran | 978-80-271-0301-0 | Katalog. č.: 75004

 Cena: 399  
Mizející lží­ce, růžo­vý snih a jis­kří­cí bonbó­ny
fas­ci­nu­jí­cí pří­běhy o vědě, šílen­ství a lás­ce z peri­o­dic­ké tabul­ky prv­ků
Kean Sam

Museli Japonci zni­čit Godzillu zrov­na rake­ta­mi z kad­mia? Je správ­né jíst radi­o­ak­tiv­ní guláš? Může pití piva dopo­mo­ci k vědec­ké­mu obje­vu? Jak sou­vi­sí radi­um a dob­rá pověst Marie Curie? Odpovědi nabí­zí nespou­ta­ná, mimo­řád­ně zábav­ná a odbor­ně fun­do­va­ná kni­ha, plná pře­kva­pi­vých his­to­rek o věd­cích a neče­ka­ných pří­bě­hů spo­je­ných s jed­not­li­vý­mi prv­ky peri­o­dic­ké tabul­ky.

14×21 cm | 336 stran | 978-80-247-5844-2 | Katalog. č.: 63503

 Cena: 499  
Historie němec­ké­ho tan­ko­vé­ho voj­ska
1939-42
Anderson Thomas

Byly to tan­ky, kdo němec­kým vojskům umož­nil rych­le pro­nik­nout do západ­ní Evropy, byly to tan­ky, kdo němec­ké­mu Afrika Korpsu, pomoh­ly k rych­lé­mu postu­pu v sever­ní Africe, bylo to širo­ké nasa­ze­ní tan­ků, kte­ré ved­lo k obsa­ze­ní Balkánu a úze­mí Ruska až po Kavkaz. O tom­to impo­zant­ním nástu­pu němec­ké tan­ko­vé tech­ni­ky pojed­ná­vá kni­ha Thomase Andersona.

17×22 cm | 304 stran | 978-80-247-5863-3 | Katalog. č.: 60005

 Cena: 239  
O Kuliferdovi
Pavel Luboš, Soumar Jaroslav

Kuliferda je hrá­šek, kte­rý se nechtěl nechat uva­řit v hra­cho­vé polív­ce, a tak spa­dl pod kuchyň­skou lin­ku. Tam mu v té tmě a vlh­ku vyrost­ly ručič­ky a nožič­ky. Při puto­vá­ní bytem potká Ježka, kte­ré­ho si děv­čát­ko Anetka, i přes zákaz rodi­čů, při­nes­lo z lesa do bytu. Kuliferda se roz­hod­ne Ježkovi pomo­ci uté­ci zprát­ky domů.

21×21 cm | 104 stran | 978-80-271-0357-7 | Katalog. č.: 4866

 Cena: 249  
Speciální peda­go­gi­ka
2., aktu­a­li­zo­va­né a dopl­ně­né vydá­ní
Slowík Josef

Snaha léčit cho­ro­by a napra­vo­vat vady či poru­chy je stej­ně sta­rá jako nemo­ci a posti­že­ní. Ovšem i tam, kde léč­ba není mož­ná, lze usi­lo­vat o kva­lit­ní výcho­vu, vzdě­lá­vá­ní, osob­nost­ní roz­voj a začle­ně­ní han­di­ca­po­va­né­ho člo­vě­ka do spo­leč­nos­ti. Tato úspěš­ná pub­li­ka­ce při­ná­ší základ­ní pře­hled o obo­ru spe­ci­ál­ní peda­go­gi­ka.

14×21 cm | 168 stran | 978-80-271-0095-8 | Katalog. č.: 27525


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Rychlá týdenní soutěž o Steam klíč! č. 318. července 2017 Rychlá týdenní soutěž o Steam klíč! č. 3 Soutěž trvá ode dneška do 23. 7. 2017 na našem facebooku Kritiky.cz. Soutěž naleznete také na největším soutěžním portálu v ČR - Soutěže.cz a na Websoutěže.cz Soutěž byla […] Posted in Soutěže
  • Výměna manželek – 28.9.201628. září 2016 Výměna manželek – 28.9.2016 Jak se zabydlí akční Zdena v nádražním domku se submisivním partnerem a dokáže se dominantní Aneta přizpůsobit aktivnímu životu na horách? A jaká odpověď bude u osmi očí na nepovedenou […] Posted in Reality show
  • Vandal a já aneb Kůň pro radost - kniha7. srpna 2017 Vandal a já aneb Kůň pro radost - kniha Hana Hozová je normální mladá žena, která napsala svoje vzpomínky na období štěstí s jejím koněm Vandalem, familierně zvaným Vandýsek. Všechno začalo vlastně náhodně. Červenec roku 2004 a […] Posted in Recenze knih
  • PBN – Podcast bez názvu1. ledna 2023 PBN – Podcast bez názvu 7/10 – Jůtůber Vláďa, který se proslavil jako poťouchlý šprýmař a prankster, pravá ruka ďábelského PeeetaaaTV (dovolte internetovému hejterovi trošku nostalgie), se rozhodl spolu se […] Posted in Krátké recenze
  • Edith Piaf23. srpna 2010 Edith Piaf Edith Piaf 14.03.2007 recenze Přečteno: 76 krát Ženy, jejíž bohatý život by vystačil na roční stopáž bývalého […] Posted in Recenze
  • Nekonečné veřejko22. září 2020 Nekonečné veřejko Posted in Komiks
  • Peníze na vlastní bydlení? Financování není žádný problém!14. srpna 2014 Peníze na vlastní bydlení? Financování není žádný problém! Plánujete zakoupení bytu pro vlastní potřeby, nebo pořízení nemovitosti jako možnost dlouhodobé investice? Chcete rekonstruovat stávajícího bydlení, chcete novou koupelnu, nebo […] Posted in Domácí rady
  • Forza Horizon 313. září 2016 Forza Horizon 3 Už od včerejška si můžete stahovat demo hry Forza Horizon 3. První díl je tento měsíc zdarma na Xbox Live - Gold, a tak v klidu můžete porovnávat, co přináší nová […] Posted in Novinky ze světa her
  • Sebelum Iblis Menjemput: Ayat Dua (2020)10. září 2020 Sebelum Iblis Menjemput: Ayat Dua (2020) Indonésská divočina od mistra Tjahjanta je perfektní démonické řádění a rozhodně jeden z nejlepších hororů letošního roku.Příběh se odehrává 2 roky po jedničce, kde Chelsea Islan opět bude […] Posted in Krátké recenze
  • #66 - Pátek třináctého (1980)8. června 2020 #66 - Pátek třináctého (1980) Další z legendárních slasherů, které se zapsaly do historie. Jason Voorhees se teprve profiloval, ale přesto film stojí za to, hlavně díky efektům Toma Saviniho. Pátek třináctého Friday […] Posted in 101 nejlepších hororů

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 7,96477 s | počet dotazů: 265 | paměť: 60874 KB. | 05.06.2023 - 11:08:45