Kritiky.cz > Novinky v nakladatelstvích > Grada - novinky od 17. 10. do 23. 10. 2016

Grada - novinky od 17. 10. do 23. 10. 2016

Gradanew
Gradanew
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

 Cena: 199  
Opráski zhis­torje svje­ta
ževlič­ka, ježíž apár kiko­tú
jaz

Světová his­to­rie se koneč­ně dočka­la důstoj­né­ho ztvár­ně­ní. Histrický ústaf se ten­to­krát zamě­řil na nábo­žen­ství, antic­kou his­to­rii nebo svě­to­vý pokrok. Vědci zabrousi­li do stře­do­vě­ku i novo­vě­ku, revo­luč­ních časů i šede­sá­tých let minu­lé­ho sto­le­tí.

14×17 cm | 72 stran | 978-80-271-0245-7 | Katalog. č.: 50008

 Cena: 499  
Charles Manson
Guinn Jeff

Manson je po více než 40 let syno­ny­mem pro psy­cho­pa­ta, jehož činy nelze zapo­me­nout. Autor se noří do hloub­ky jeho pří­bě­hu a rekon­stru­u­je udá­los­ti a okol­nos­ti, kte­ré pomoh­ly toto mon­strum stvo­řit.

15×21 cm | 520 stran | 978-80-247-5729-2 | Katalog. č.: 70035

 Cena: 199  
Opráski sčes­kí his­torje 2017
kalen­dář
jaz

Ano, i na rok 2017 vám při­ná­ší­me kalen­dář oblí­be­né­ho komi­xu Opráski sčes­kí his­torje. S oprás­ko­vým kalen­dá­řem bude­te v obra­ze a nepře­hléd­ne­te význam­né his­to­ric­ké udá­los­ti. A jako „bonuz“ se ješ­tě poba­ví­te!

30×30 cm | 24 stran | 978-80-271-0269-3 | Katalog. č.: 50010

 Cena: 249  
Štěstí se dá nau­čit
Můj život bez stra­chů a bez roh­lí­ků
Voříšek Karel

„Štěstí se dá nau­čit“, říká oblí­be­ný mode­rá­tor Karel Voříšek. S humo­rem, iro­nií, moud­rým nad­hle­dem, poko­rou a vděč­nos­tí se s vámi podě­lí o zku­še­nos­ti, kte­ré mu v posled­ní době pomoh­ly cítit se výbor­ně na těle i na duši.

14×21 cm | 136 stran | 978-80-247-5794-0 | Katalog. č.: 39504

 Cena: 269  
30 pra­vi­del vítězů
pro úspěch a napl­ně­ný život
Schäfer Bodo

Úspěch a napl­ně­ný život - kdo by po nich netou­žil! Přesto se ale pří­liš čas­to spo­ko­jí­me s málem. Naše vize a sny musí ustou­pit závaz­kům a kaž­do­den­ní ruti­ně. Aby se to nepři­ho­di­lo i vám, je tu tato kni­ha, kte­rá pro vás bude spo­leh­li­vým kom­pa­sem na ces­tě k úspě­chu.

16×24 cm | 192 stran | 978-80-271-0119-1 | Katalog. č.: 30025

 Cena: 499  
Bible vítězů
Campbell Alastair

Alastair Campbell ví, co je potře­ba k vítěz­ství, a to neje­nom v pod­ni­ká­ní nebo v poli­ti­ce. Díky svým zku­še­nos­tem doká­že čte­ná­ři pora­dit, jak úspěš­ní spor­tov­ci, pod­ni­ka­te­lé, poli­ti­ci fun­gu­jí, jak vybí­ra­jí týmy kolem sebe, jak pře­ko­ná­va­jí pře­káž­ky. A jak tyto prin­ci­py může vyu­žít kaž­dý z nás.

15×21 cm | 528 stran | 978-80-247-5641-7 | Katalog. č.: 70029

 Cena: 299  
Astrologický kalen­dář do roku 2020
Jací jsme a co nás čeká
Hrbek Antonín

Mimořádná pří­ruč­ka z pera reno­mo­va­né­ho ast­ro­lo­ga sezna­mu­je čte­nář­ky s osob­ní­mi vyhlíd­ka­mi na násle­du­jí­cí roky. Díky ní zjis­tí­me, jak se nám bude dařit v osob­ním živo­tě, v prá­ci, co nás čeká ohled­ně zdra­ví i peněz.

15×21 cm | 280 stran | 978-80-271-0301-0 | Katalog. č.: 75004

 Cena: 399  
Mizející lží­ce, růžo­vý snih a jis­kří­cí bonbó­ny
fas­ci­nu­jí­cí pří­běhy o vědě, šílen­ství a lás­ce z peri­o­dic­ké tabul­ky prv­ků
Kean Sam

Museli Japonci zni­čit Godzillu zrov­na rake­ta­mi z kad­mia? Je správ­né jíst radi­o­ak­tiv­ní guláš? Může pití piva dopo­mo­ci k vědec­ké­mu obje­vu? Jak sou­vi­sí radi­um a dob­rá pověst Marie Curie? Odpovědi nabí­zí nespou­ta­ná, mimo­řád­ně zábav­ná a odbor­ně fun­do­va­ná kni­ha, plná pře­kva­pi­vých his­to­rek o věd­cích a neče­ka­ných pří­bě­hů spo­je­ných s jed­not­li­vý­mi prv­ky peri­o­dic­ké tabul­ky.

14×21 cm | 336 stran | 978-80-247-5844-2 | Katalog. č.: 63503

 Cena: 499  
Historie němec­ké­ho tan­ko­vé­ho voj­ska
1939-42
Anderson Thomas

Byly to tan­ky, kdo němec­kým vojskům umož­nil rych­le pro­nik­nout do západ­ní Evropy, byly to tan­ky, kdo němec­ké­mu Afrika Korpsu, pomoh­ly k rych­lé­mu postu­pu v sever­ní Africe, bylo to širo­ké nasa­ze­ní tan­ků, kte­ré ved­lo k obsa­ze­ní Balkánu a úze­mí Ruska až po Kavkaz. O tom­to impo­zant­ním nástu­pu němec­ké tan­ko­vé tech­ni­ky pojed­ná­vá kni­ha Thomase Andersona.

17×22 cm | 304 stran | 978-80-247-5863-3 | Katalog. č.: 60005

 Cena: 239  
O Kuliferdovi
Pavel Luboš, Soumar Jaroslav

Kuliferda je hrá­šek, kte­rý se nechtěl nechat uva­řit v hra­cho­vé polív­ce, a tak spa­dl pod kuchyň­skou lin­ku. Tam mu v té tmě a vlh­ku vyrost­ly ručič­ky a nožič­ky. Při puto­vá­ní bytem potká Ježka, kte­ré­ho si děv­čát­ko Anetka, i přes zákaz rodi­čů, při­nes­lo z lesa do bytu. Kuliferda se roz­hod­ne Ježkovi pomo­ci uté­ci zprát­ky domů.

21×21 cm | 104 stran | 978-80-271-0357-7 | Katalog. č.: 4866

 Cena: 249  
Speciální peda­go­gi­ka
2., aktu­a­li­zo­va­né a dopl­ně­né vydá­ní
Slowík Josef

Snaha léčit cho­ro­by a napra­vo­vat vady či poru­chy je stej­ně sta­rá jako nemo­ci a posti­že­ní. Ovšem i tam, kde léč­ba není mož­ná, lze usi­lo­vat o kva­lit­ní výcho­vu, vzdě­lá­vá­ní, osob­nost­ní roz­voj a začle­ně­ní han­di­ca­po­va­né­ho člo­vě­ka do spo­leč­nos­ti. Tato úspěš­ná pub­li­ka­ce při­ná­ší základ­ní pře­hled o obo­ru spe­ci­ál­ní peda­go­gi­ka.

14×21 cm | 168 stran | 978-80-271-0095-8 | Katalog. č.: 27525


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,81640 s | počet dotazů: 260 | paměť: 61742 KB. | 30.09.2023 - 13:46:11