Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Novinky v nakladatelstvích > Grada - novinky od 17. 10. do 23. 10. 2016

Grada - novinky od 17. 10. do 23. 10. 2016

Gradanew
Gradanew
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

 Cena: 199  
Opráski zhis­torje svje­ta
ževlič­ka, ježíž apár kiko­tú
jaz

Světová his­to­rie se koneč­ně dočka­la důstoj­né­ho ztvár­ně­ní. Histrický ústaf se ten­to­krát zamě­řil na nábo­žen­ství, antic­kou his­to­rii nebo svě­to­vý pokrok. Vědci zabrousi­li do stře­do­vě­ku i novo­vě­ku, revo­luč­ních časů i šede­sá­tých let minu­lé­ho sto­le­tí.

14×17 cm | 72 stran | 978-80-271-0245-7 | Katalog. č.: 50008

 Cena: 499  
Charles Manson
Guinn Jeff

Manson je po více než 40 let syno­ny­mem pro psy­cho­pa­ta, jehož činy nelze zapo­me­nout. Autor se noří do hloub­ky jeho pří­bě­hu a rekon­stru­u­je udá­los­ti a okol­nos­ti, kte­ré pomoh­ly toto mon­strum stvo­řit.

15×21 cm | 520 stran | 978-80-247-5729-2 | Katalog. č.: 70035

 Cena: 199  
Opráski sčes­kí his­torje 2017
kalen­dář
jaz

Ano, i na rok 2017 vám při­ná­ší­me kalen­dář oblí­be­né­ho komi­xu Opráski sčes­kí his­torje. S oprás­ko­vým kalen­dá­řem bude­te v obra­ze a nepře­hléd­ne­te význam­né his­to­ric­ké udá­los­ti. A jako „bonuz“ se ješ­tě poba­ví­te!

30×30 cm | 24 stran | 978-80-271-0269-3 | Katalog. č.: 50010

 Cena: 249  
Štěstí se dá nau­čit
Můj život bez stra­chů a bez roh­lí­ků
Voříšek Karel

„Štěstí se dá nau­čit“, říká oblí­be­ný mode­rá­tor Karel Voříšek. S humo­rem, iro­nií, moud­rým nad­hle­dem, poko­rou a vděč­nos­tí se s vámi podě­lí o zku­še­nos­ti, kte­ré mu v posled­ní době pomoh­ly cítit se výbor­ně na těle i na duši.

14×21 cm | 136 stran | 978-80-247-5794-0 | Katalog. č.: 39504

 Cena: 269  
30 pra­vi­del vítězů
pro úspěch a napl­ně­ný život
Schäfer Bodo

Úspěch a napl­ně­ný život - kdo by po nich netou­žil! Přesto se ale pří­liš čas­to spo­ko­jí­me s málem. Naše vize a sny musí ustou­pit závaz­kům a kaž­do­den­ní ruti­ně. Aby se to nepři­ho­di­lo i vám, je tu tato kni­ha, kte­rá pro vás bude spo­leh­li­vým kom­pa­sem na ces­tě k úspě­chu.

16×24 cm | 192 stran | 978-80-271-0119-1 | Katalog. č.: 30025

 Cena: 499  
Bible vítězů
Campbell Alastair

Alastair Campbell ví, co je potře­ba k vítěz­ství, a to neje­nom v pod­ni­ká­ní nebo v poli­ti­ce. Díky svým zku­še­nos­tem doká­že čte­ná­ři pora­dit, jak úspěš­ní spor­tov­ci, pod­ni­ka­te­lé, poli­ti­ci fun­gu­jí, jak vybí­ra­jí týmy kolem sebe, jak pře­ko­ná­va­jí pře­káž­ky. A jak tyto prin­ci­py může vyu­žít kaž­dý z nás.

15×21 cm | 528 stran | 978-80-247-5641-7 | Katalog. č.: 70029

 Cena: 299  
Astrologický kalen­dář do roku 2020
Jací jsme a co nás čeká
Hrbek Antonín

Mimořádná pří­ruč­ka z pera reno­mo­va­né­ho ast­ro­lo­ga sezna­mu­je čte­nář­ky s osob­ní­mi vyhlíd­ka­mi na násle­du­jí­cí roky. Díky ní zjis­tí­me, jak se nám bude dařit v osob­ním živo­tě, v prá­ci, co nás čeká ohled­ně zdra­ví i peněz.

15×21 cm | 280 stran | 978-80-271-0301-0 | Katalog. č.: 75004

 Cena: 399  
Mizející lží­ce, růžo­vý snih a jis­kří­cí bonbó­ny
fas­ci­nu­jí­cí pří­běhy o vědě, šílen­ství a lás­ce z peri­o­dic­ké tabul­ky prv­ků
Kean Sam

Museli Japonci zni­čit Godzillu zrov­na rake­ta­mi z kad­mia? Je správ­né jíst radi­o­ak­tiv­ní guláš? Může pití piva dopo­mo­ci k vědec­ké­mu obje­vu? Jak sou­vi­sí radi­um a dob­rá pověst Marie Curie? Odpovědi nabí­zí nespou­ta­ná, mimo­řád­ně zábav­ná a odbor­ně fun­do­va­ná kni­ha, plná pře­kva­pi­vých his­to­rek o věd­cích a neče­ka­ných pří­bě­hů spo­je­ných s jed­not­li­vý­mi prv­ky peri­o­dic­ké tabul­ky.

14×21 cm | 336 stran | 978-80-247-5844-2 | Katalog. č.: 63503

 Cena: 499  
Historie němec­ké­ho tan­ko­vé­ho voj­ska
1939-42
Anderson Thomas

Byly to tan­ky, kdo němec­kým vojskům umož­nil rych­le pro­nik­nout do západ­ní Evropy, byly to tan­ky, kdo němec­ké­mu Afrika Korpsu, pomoh­ly k rych­lé­mu postu­pu v sever­ní Africe, bylo to širo­ké nasa­ze­ní tan­ků, kte­ré ved­lo k obsa­ze­ní Balkánu a úze­mí Ruska až po Kavkaz. O tom­to impo­zant­ním nástu­pu němec­ké tan­ko­vé tech­ni­ky pojed­ná­vá kni­ha Thomase Andersona.

17×22 cm | 304 stran | 978-80-247-5863-3 | Katalog. č.: 60005

 Cena: 239  
O Kuliferdovi
Pavel Luboš, Soumar Jaroslav

Kuliferda je hrá­šek, kte­rý se nechtěl nechat uva­řit v hra­cho­vé polív­ce, a tak spa­dl pod kuchyň­skou lin­ku. Tam mu v té tmě a vlh­ku vyrost­ly ručič­ky a nožič­ky. Při puto­vá­ní bytem potká Ježka, kte­ré­ho si děv­čát­ko Anetka, i přes zákaz rodi­čů, při­nes­lo z lesa do bytu. Kuliferda se roz­hod­ne Ježkovi pomo­ci uté­ci zprát­ky domů.

21×21 cm | 104 stran | 978-80-271-0357-7 | Katalog. č.: 4866

 Cena: 249  
Speciální peda­go­gi­ka
2., aktu­a­li­zo­va­né a dopl­ně­né vydá­ní
Slowík Josef

Snaha léčit cho­ro­by a napra­vo­vat vady či poru­chy je stej­ně sta­rá jako nemo­ci a posti­že­ní. Ovšem i tam, kde léč­ba není mož­ná, lze usi­lo­vat o kva­lit­ní výcho­vu, vzdě­lá­vá­ní, osob­nost­ní roz­voj a začle­ně­ní han­di­ca­po­va­né­ho člo­vě­ka do spo­leč­nos­ti. Tato úspěš­ná pub­li­ka­ce při­ná­ší základ­ní pře­hled o obo­ru spe­ci­ál­ní peda­go­gi­ka.

14×21 cm | 168 stran | 978-80-271-0095-8 | Katalog. č.: 27525


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Cuban Fury [45%]1. července 2014 Cuban Fury [45%] Léto se nám dostává do plné parády a v kinech řádí roboti a draci. Pokud vás ale spíše láká něco trochu přeci jen letnějšího, v dnešním útěku mimo českou distribuci se podíváme na […] Posted in Filmové recenze
  • Zombik – 7421. dubna 2019 Zombik – 74 Posted in Komiks
  • Jo a ještě...29. června 2021 Jo a ještě... Posted in Komiks
  • Srpnové premiéry31. července 2003 Srpnové premiéry Terminátor,Lara Croft,Piráti z Karibiku... Ve všech těchto filmech je pojmem akce. A to nás v srpnu čeká. Pořádná zásoba akčních filmů. 7.8. Terminátor 3: Vzpoura strojů (Terminator 3: […] Posted in Filmové premiéry
  • Vybavení našich dětí, co je správně?25. prosince 2016 Vybavení našich dětí, co je správně? Je správné koupit našim dětem počítač? Jaké jsou jeho výhody i nevýhody a je vlastně zdraví škodlivý? To je velmi důležitá otázka, nad kterou mnozí z rodičů přemýšlí. Co je tedy správně co […] Posted in Domácí rady
  • Malé ženy - Když 3 dcery hrají Winona Ryder, Claire Danes a Kirsten Dunst.11. března 2021 Malé ženy - Když 3 dcery hrají Winona Ryder, Claire Danes a Kirsten Dunst. Sestry Jo (Winona Ryder), Meg (Trini Alvarado), Amy (Kirsten Dunst/Samantha Mathis) a Beth (Claire Danes) vyrůstají, hledají lásku a nacházejí své místo ve světě v období Americké občanské […] Posted in Retro filmové recenze
  • Krémové gnocci s žampiony19. března 2013 Krémové gnocci s žampiony Ve všech receptech, na které zběžně narazíte, se ke gnocchi podává kuřecí maso nebo špenát se smetanou. Oboje je na mě na trávení celkem těžká variace, proto jsem se rozhodla udělat […] Posted in Domácí rady
  • Russell Crowe přijede na Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary 20236. května 2023 Russell Crowe přijede na Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary 2023 Jako oficiální host se může, ale nemusí objevit, ale hollywoodská hvězda Russell Crowe (z filmů L.A. Confidential, Gladiátor a nejnověji Vymítač ďábla slavný) přijede do města během […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Pánská jízda30. června 2004 Pánská jízda Od Pánské jízdy rozhodně nečekejte klasický "český oduševnělý" film, čekejte prostě jen legraci. Legraci, která trvá pouhých 75 minut a řadí se tak k poměrně "dlouhým" situačním […] Posted in Filmové recenze
  • Pár mafiánských fláků.9. ledna 2003 Pár mafiánských fláků. Nevím co to se mnou poslední dobou je, ale s údivem zjišťuji, že se ze mě stává fanda gangsterských filmů. Za uplynulé dva měsíce jsem totiž viděl více filmů s mafiánskou tématikou, než za […] Posted in Články

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,99013 s | počet dotazů: 255 | paměť: 61304 KB. | 01.06.2023 - 12:07:05