Kritiky.cz > Filmové recenze > Goyovy přízraky - Recenze

Goyovy přízraky - Recenze

PlayAllspoluprace12

Miloš Forman, živou­cí reži­sér­ská legen­da se zvuč­ným jmé­nem. Jako jed­ni z mála vyvo­le­ných jsme moh­li zhléd­nout nové dílo toho­to veli­ká­na, kte­ré nese název Goyovy pří­zra­ky. Tento film má u nás pre­mi­é­ru 1. úno­ra, toto datum si tuč­ně pod­trh­ně­te v kalen­dá­ři. Přichází totiž legen­da, a to doslo­va!

Všichni Češi toho­to muže doza­jis­ta zna­jí, a není vůbec divu. Pronikl do pod­vě­do­mí napros­to všem, a stal se veli­ce váže­ným a respek­to­va­ným reži­sé­rem, kte­ré­ho zná celý svět. Snad jeho nej­zná­měj­ší fil­mo­vé dílo s názvem Amadeus zís­kal v roce 1984 Oskara za vítěz­ství v kate­go­rii nej­lep­ší reži­sér.

1.února má při­jít do kin jeho nový a netr­pě­li­vě oče­ká­va­ný sní­mek Goyovy pří­zra­ky. My jsme dosta­li mož­nost ten­to sní­mek zhléd­nout, a tak vám zde popí­ši jak jsem byl spo­ko­jen. No nebu­du vás nějak napí­nat, Miloš Forman opět vytvo­řil něco, na co jen tak neza­po­me­ne­te!

Jeho fil­my vždy v sobě nes­li urči­tý druh pompéz­nos­ti a umě­lec­ké­ho vje­mu, kte­rý z jeho sním­ků děla­li něco oje­di­ně­lé­ho a veli­ce cen­né­ho. Těchto kri­té­rii jsme se dočka­li i zde. Celý film se nese v tako­vé taju­pl­né atmo­sfé­ře, že zkrát­ka nebu­de­te vědět jak se urči­té posta­vy zacho­va­jí. Tím zde odpa­dá oba­va, že by se pře­ce jen pří­běh mohl něja­kou urči­tou ces­tou domys­let. Zde zkrát­ka nic tako­vé­ho nejde, jeli­kož se dočká­me něko­li­ka zvra­tů v ději, kte­ré by čekal oprav­du málo kdo. Dále bych chtěl veli­ce pochvá­lit vyob­ra­ze­ní teh­dej­ší doby, a  vše s ním spo­je­né.

Domy, kos­týmy, doprav­ní pro­střed­ky, to vše je při­způ­so­be­no tak, aby váš dojem z pro­stře­dí byl co nej­re­a­lis­tič­těj­ší. Když se to tak vez­me, vše je zde posta­ve­no na vašich dojmech, a to vás prá­vě tak vtáh­ne. Velkou záslu­hu na tom má hudeb­ní dopro­vod, kte­rý byl oprav­du skvě­lý. Do dané­ho pro­stře­dí sku­teč­ně sedl, a ješ­tě dotvá­řel už tak hut­nou atmo­sfé­ru. O hud­bu se posta­ral Varhan Orchestrovič Bauer, a  na výsled­ku je vidět že s Formanem jsou oprav­du dob­ře sehra­ný tým. Vše kla­pe jak sto­ti­sí­co­vé šví­car­ské hodin­ky a vel­kou záslu­hu na tom mají samo­zřej­mě her­ci. Herecké obsa­ze­ní zde je doslo­va hvězd­né.

Hlavní rolí se ujal Michael Lonsdale (otec Gregorio), Stellan Skarsgard (Francisco Goya) a Natalie Portmanová (Inéz/Alicia). Posledně zmi­ňo­va­nou hereč­ku jsme moh­li vidět v tako­vých trhá­cích jako V jako Vendeta (2005), Star Wars: Epizoda III – Pomsta Sithů (2005) či Návrat do Cold Mountain (2004). Na jejich herec­kých výko­nech je vidět, že už něja­ký ten film má za sebou, tak­že se dočká­te oprav­du bri­lant­ních výko­nů. Hlavním posta­vám bude­te věřit úpl­ně vše, a  nebu­de­te mít žád­ný důvod o tom pochy­bo­vat. Tak už jste se dozvě­dě­li vše o  atmo­sfé­ře, hud­bě, her­cích ale co pře­de­vším pří­běh? Co říci, je to zkrát­ka dílo a díla mají děj pro­pra­co­va­ný, sro­zu­mi­tel­ný a  šoku­jí­cí. Hlavní záplet­ka se ode­hrá­vá od roku 1792, a  točí se oko­lo dvor­ní­ho malí­ře Goy. Mladičká Inéz, dce­ra zámož­né­ho mad­rid­ské­ho měš­ťa­na, kte­rá se sta­la mode­lem slav­né­mu Goyovi, je náh­le a bez udá­ní důvo­du obvi­ně­na z  kacíř­ství. Poté je uvěz­ně­na a muče­na. Objeví se spo­ji­tost s malí­řo­vým pří­te­lem mni­chem Lorenzem, kte­rý údaj­ně ví kde ji zadr­žu­jí. Když se to její otec dozví, začne oka­mži­tě jed­nat. Tím ovšem spus­tí kolo­toč nevy­po­či­ta­tel­ných situ­a­cí. Děj je veli­ce pro­cí­tě­ný a má urči­tou hloub­ku. Celý můj dojem ješ­tě dokres­lo­va­lo barev­né podá­ní sním­ku, kte­ré všech­ny před­cho­zí hod­no­ty spo­ju­je do jed­no­ho vyni­ka­jí­cí­ho cel­ku. Na ten­to film si zkrát­ka zajdě­te, nebu­de­te lito­vat.

Ještě bych chtěl upo­zor­nit, že se bude konat 30.1.2007 od 19:30 Cineparty Goyovy pří­zra­ky. To zna­me­ná, že v  Palace cine­mas : Slovanský dům pro­běh­ne exklu­ziv­ní pre­mi­é­ra toho­to sním­ku, a  bude zde i večí­rek. Objevili se infor­ma­ce, že spo­leč­ně s  Milošem Formanem by se měla pre­mi­é­ry zúčast­nit i Nathalie Portman. Jistě to vypa­dá vel­mi láka­vě, pokud tedy máte zájem může­te si zare­zer­vo­vat vstu­pen­ku na tuto akci.

Verdikt: Historické dra­ma, kte­ré vám vez­me dech. Miloš Forman nám opět uká­zal, že si odne­sl Oskara za nej­lep­ší režii napros­to zaslou­že­ně. Tento ruko­pis je pro něj typic­ký, dou­fám že tako­vých fil­mů bude více.
Hodnocení: 5/5

  • Resident Evil: Apocalypse - Větší, lepší? Ano…6. ledna 2005 Resident Evil: Apocalypse - Větší, lepší? Ano… Pokud to (velkou náhodou) nevíte, tak Resident Evil: Apocalypse, je pokračováním filmu Resident Evil. Ten se dá určitě označit za povedený a mezi tituly inspirované počítačovými hrami […] Posted in Filmové recenze
  • PlayAllspoluprace154. ledna 2007 My dva a křen - RECENZE Komedie s Michaelem Douglasem? Říkáte si, že to musí mít zaručeně úspěch. Nemusí! Tedy co se týká názorů filmových kritiků. Ve světě, ale i u nás, udělovala některá média této komedii jen […] Posted in Filmové recenze
  • Klub Sráčů5. srpna 2003 Klub Sráčů Film strhaný kritiky v každém ohledu, je dobrou a nevázanou zábavou.......Klub Sráčů není ani nadávka či špatný vtip, ale bláznivá komedie z pohledu náctiletých, kteří chtějí dobít svět […] Posted in Filmové recenze
  • Tetsuo - The Iron man10. září 2006 Tetsuo - The Iron man Myslíte že už jste toho viděli a zažily dost a že vás nic nemůže totálně šokovat, zhnusit a fascinovat zároveň? Tak to jste ještě neviděly totální kousek z japonské kinematografie Tetsuo – […] Posted in Filmové recenze
  • Eragon16. dubna 2007 Eragon Když si uvědomíte, že trilogie Pán prstenů vydělala takové množství peněz, že by z toho pár let přežila naše republika, pak je udivující, že fantasy příběhy se na plátně neobjevují každý […] Posted in Filmové recenze
  • KING KONG25. ledna 2006 KING KONG Víte, filmy mají velkou moc. Dokážou nás jako stádo nahnat do nejbližšího biografu (pro ty mladé, biograf = kino, cinema) a my jen slintajíc s otevřenou pusou hltáme dávku obrázků, které […] Posted in Filmové recenze
  • Hostel17. března 2006 Hostel Mučení, zabíjení, krev. Pokud Vás tato tři slova neodradila od čtení tohoto článku a spíše Vás přilákala, znamená to,že by se mohlo jednat o film právě pro Vás. Hostel tak zní nový film […] Posted in Filmové recenze
  • Next - Nechcete-li párek v rohlíku se vším všudy.8. července 2007 Next - Nechcete-li párek v rohlíku se vším všudy. Nedávno nás navštívil jeden zbloudilý poštovní holub. Dřív než se stačil rozplácnout o vajgly vyspárovaný chodník, rozevřel zobák a upustil poměrně zajímavé psaní. Dotyčný se v něm […] Posted in Filmové recenze
  • ROMing - Bohuš je zpět. Je sprostější, zarostlejší a taky snědší.24. června 2007 ROMing - Bohuš je zpět. Je sprostější, zarostlejší a taky snědší. Český film se dlouho svíjel na smrtelné posteli. Zatažená mračna, stojatý vzduch a do toho kouzelná hůlka Marcela Bystroně. Zubatá si za dveřmi brousila kosu a chybělo jen několik vkusně […] Posted in Filmové recenze
  • Birdman – óda na filmovou radost3. února 2015 Birdman – óda na filmovou radost Tu a tam, jen velmi výjimečně, se objeví film, který v nejlepším slova smyslu šokuje svým novátorstvím, příběhem, ztvárněním i hereckými výkony.  Birdman je přesně takový film a tudíž není […] Posted in Filmové recenze

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...