Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Gothika

Gothika

Po dlou­hé době tady máme zase jeden pove­de­ný horor. Možná s tro­chu méně pove­de­ným scé­ná­řem, za to ale plný napě­tí, při kte­rém se oprav­du bojí­te. A jak už název napo­ví­dá, s goti­kou to oprav­du nemá nic spo­leč­né­ho...

Doktorka Miranda Grey (Halle Berry) je psy­cho­lož­kou ve Woodwardském psy­chi­at­ric­kém ústa­vu, kde se léčí nebez­peč­ně psy­chic­ky naru­še­né paci­ent­ky. Vedoucím oddě­le­ní je její man­žel (Charles Dutton). Miranda je vůči své paci­ent­ce Chloe (Penélope Cruz) a její výpo­vě­di dosti skep­tic­ká. Jakožto raci­o­nál­ní vědec nemů­že při­pus­tit nad­při­ro­ze­né jevy a tak její pra­po­div­né vyprá­vě­ní o sata­nis­tic­kých ritu­á­lech a obco­vá­ní s ďáblem pova­žu­je za jed­no­znač­né pomi­nu­tí mys­li.

Následuje ale rych­lý sled udá­los­tí a Miranda se máv­nu­tím prout­ku dostá­vá do stej­né situ­a­ce jako její paci­ent­ka, kte­ré ješ­tě vče­ra nevě­ři­la ani slo­vo. Jednoho rána se pro­bu­dí v prá­ci, avšak ne jako dok­tor­ka, ale jako paci­ent­ka obvi­ně­ná z bru­tál­ní vraž­dy své­ho man­že­la a pro­hlá­še­ná za nepří­čet­nou. Děsivé sny se jí pro­lí­na­jí se sku­teč­nos­tí, pře­stá­vá roz­li­šo­vat mezi rea­li­tou a halu­ci­na­ce­mi a pod nátla­kem býva­lých kole­gů, začí­ná pod­lé­hat poci­tu, že se sku­teč­ně zbláz­ni­la.

Gothika je po dlou­hé době horor, u kte­ré­ho jsem se bál mís­to toho, abych z něj měl spí­še sran­du. Je plný tem­ných napí­na­vých scén. Dějová lin­ka se něko­li­krát náh­le změ­ní, díky čemuž film není po půl hodi­ně okou­ka­ný. Oscarová hereč­ka Halle Berry, oprav­du bra­vůr­ně vyjá­d­ři­la bez­moc­nost hlav­ní posta­vy a záro­veň potře­bu něco udě­lat, aby změ­ni­la svo­je posta­ve­ní, do kte­ré­ho se dosta­la, aniž by vědě­la jak a proč.

Gothika vyvo­la­la cel­kem roz­po­ru­pl­né reak­ce. Oficiální kri­ti­ka mlu­ví o prů­hled­ném ději, ve kte­rém kaž­dý ví, co násle­du­je, vzá­pě­tí ale odsou­dí konec fil­mu, pro­to­že to takhle neče­ka­li a tudíž se to tam neho­dí. Těm co se Gothika nelí­bí, papouš­ku­jí po „pro­fe­si­o­nál­ní“ kri­ti­ce cosi o nedo­ko­na­lém scé­ná­ři, pří­vr­žen­ci zase mlu­ví o tom nej­lep­ším, co zatím lidé z Dark Castle Entertainment udě­la­li. Každopádně je to krok dopře­du. Mě se jen potvr­dil fakt, kte­ré­ho jsem si vši­ml již dáv­no: Co je od pro­fe­si­o­nál­ních kri­ti­ků ztr­há­no, bude dob­ré a obrá­ce­ně.

O filmu:

USA, 2003, 98 min
Rok: 2003
Oficiální web: Gothika
Režie: Mathieu Kassovitz
V hlav­ních rolích: Halle Berry, Robert Downey Jr., Charles Dutton, John Carroll Lynch, Bernard Hill, Penélope Cruz, Dorian Harewood, Bronwen Mantel, Kathleen Mackey, Matthew G. Taylor, Michel Perron, Andrea Sheldon, Anana Rydvald, Laura Mitchell, Amy Sloan

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 2,99521 s | počet dotazů: 214 | paměť: 54247 KB. | 14.04.2021 - 18:43:26
X