Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Kritický Klub > Gotham - Prisoners

Gotham - Prisoners

gotham prisoners review 74784 big
Finále se nám blí­ží, což zna­me­ná, že v nej­hříš­něj­ším měs­tě nám opět při­tu­hu­je. Epizoda Prisoners nám potvr­di­la něko­lik fak­tů, kte­ré pro­vá­zí téměř celou dru­hou sérii. Na úvod bych tedy rád napsal, jak mne zvra­ty v seri­á­lu čím dál tím víc pře­kva­pu­jí. Pojďme teď již k hod­no­ce­ní...
Jim Gordon jako vězeň? Tak to by nikdy niko­ho nena­padlo. A pře­ce posled­ní díl vyprá­ví prá­vě o této situ­a­ci. Ano, sym­bol boje pro­ti korup­ci a kri­mi­na­li­tě ve měs­tě Gotham, detek­tiv James Gordon, se díky Riddlerovým mani­pu­la­cím dostal za mří­že věz­ni­ce Blackgate. Všichni jsme samo­zřej­mě vědě­li, že Jim z věze­ní dří­ve či poz­dě­ji vyle­ze, aby v budouc­nu pokra­čo­val ve své poli­cej­ní kari­é­ře. Během této epi­zo­dy jsme tedy měli mož­nost sle­do­vat, kterak se tato posta­va z lochu dostá­vá. Pomocnou ruku Gordonovi samo­zřej­mě podal Harvey Bullock, ale nej­dů­le­ži­těj­ším fak­to­rem byla jed­na posta­va, kte­rá na kon­ci prv­ní série zmi­ze­la. Kdopak to mohl být?
Jim ve věze­ní 🙁
Druhou pří­bě­ho­vou lin­kou, jež tvo­ři­la tuto epi­zo­du byla ta Penguinova. Jak jsem psal minu­le, tak Oswald našel své­ho otce, kte­ré­ho si zahrál Paul Reubens. Dostal se tím do rodi­ny, kte­rá na prv­ní pohled vypa­da­la vel­mi přá­tel­sky. Ovšem časem si ten­to napra­ve­ný zlo­či­nec a vrah začí­ná uvě­do­mo­vat, že jeho noví „pří­buz­ní“ asi nejsou tak milí, jak se tvá­ří. Epizoda nako­nec při­ná­ší vel­mi zají­ma­vé rozuz­le­ní, u kte­ré­ho si divák roz­hod­ně poplá­če.
Paul Reubens zahrál Penguinova otce Elijaha vel­mi pře­svěd­či­vě.
Doufejme, že v příští epi­zo­dě opět uvi­dí­me i dal­ší posta­vy, pře­de­vším Alfreda, kte­rý nás už dva díly za sebou nepo­ctil svou pří­tom­nos­tí.
Jelikož má Gotham dvou­tý­den­ní pře­stáv­ku, napí­ši dal­ší recen­zi až kolem 12.4.
zdroj obráz­ků: joblo.com, serienjunkies.de

Tento člá­nek napsal autor Ondřej Novotný, kte­rý je redak­to­rem webu Kritický Klub

Patří do rubri­ky: Seriálové recen­ze

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,67378 s | počet dotazů: 231 | paměť: 54852 KB. | 02.08.2021 - 18:30:28