Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Kritický Klub > Gotham - Pinewood

Gotham - Pinewood

gotham scn3 0033 f hires1 1024x684 1
gotham scn3 0033 f hires1 1024x684 1
Gotham stá­le ne a ne zpo­ma­lit. Jede nesmír­ně rych­lým tem­pem, str­há­vá masy divá­ků a v nepo­sled­ní řadě nabí­zí neče­ka­né zvra­ty, kte­ré člo­věk dopře­du nevy­tu­ší. A nyní navíc poma­lu začí­ná do děje navra­cet sta­ré zná­mé tvá­ře.
Díl Pinewood nám při­ne­sl pří­mo str­hu­jí­cí pří­běh o neka­lých výzku­mech na lidech, kte­rých se dopouš­tě­li bio­in­že­ný­ři v kom­ple­xu, po kte­rém dosta­la epi­zo­da své jmé­no.
Bruce Wayne a Alfred Pennyworth totiž za znač­né­ho při­spě­ní Luciuse Foxe odkrý­va­jí záha­du úmr­tí sta­rých Waynových. Jedna ze stop je při­ve­de za jis­tou Karen Jennings, kte­rá si pro­jek­tem Pinewood pro­šla a pod­le vidě­ní zná i jeho vedou­cí­ho. Dokonce stih­ne Brucovi pově­dět, že na ono­ho muže vola­li ostat­ní „Filozofe“. Wayne má tedy koneč­ně zají­ma­vou sto­pu.
Lucius Fox, kte­ré­ho v tri­lo­gii o Temném rytí­ři skvě­le zahrál Morgan Freeman, pomá­hal Waynovi už mno­hem dří­ve.
Krom Bruce, Alfreda a Luciuse se do dal­ší fáze pát­rá­ní po vra­zích sta­rých Waynových pus­til se vší ver­vou i hlav­ní hrdi­na - samot­ný Jim Gordon. Překvapivě mu hod­ně pomoh­la jeho býval­ka Barbara Kean, o této psy­chic­ky naru­še­né vra­žed­ky­ni ješ­tě urči­tě usly­ší­me. A rov­něž se vra­cí i posta­va Lady, kte­rou si již podru­hé zahrá­la sou­čas­ná hvězda seri­á­lu Doctor Who Michelle Goméz.
V Doctor Who Missy, v Gothamu Lady. Zajímavé.
Další dějo­vé lin­ky dosta­ly vel­mi málo pro­sto­ru, ale i když si Hugo Strange a sleč­na Peabody poby­li na obra­zov­ce jen desít­ky sekund, sehrá­li opět jed­nu z nej­dů­le­ži­těj­ších rolí. Od polo­vi­ny sezó­ny se uka­zu­je, že Strange sto­jí za výzkumy na lidech, kte­ré se ode­hrá­va­jí pod hla­vič­kou Wayne Enterprises. A nyní začí­ná někte­ré své expe­ri­men­ty do svě­ta...
Na scé­nu se vra­cí Mr. Freeze.
Poslední z rodu Dumů, Theo Galavan, je zpět. Bude Azraelem?
Gotham je čím dál tím zají­ma­věj­ší, posta­vy mění svůj cha­rak­ter a opět nám začí­ná nabý­vat bru­ta­li­ta celé­ho seri­á­lu. Další díl nás čeká až 2.května, ale již teď mohu říci, že roz­hod­ně nezkla­me.
zdroj obráz­ků: observer.com, joblo.com, gotham.wikia.com, dualpixels.com

Tento člá­nek napsal autor Ondřej Novotný, kte­rý je redak­to­rem webu Kritický Klub

Patří do rubri­ky: Seriálové recen­ze


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,85443 s | počet dotazů: 218 | paměť: 55498 KB. | 17.05.2022 - 10:12:59