Kritiky.cz > Filmy > Kritický Klub > Gotham - Azrael

Gotham - Azrael

Gotham TV Show Fox Logo
Gotham TV Show Fox Logo
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Gotham je měs­to, ve kte­rém bych jed­no­znač­ně žít nechtěl. Zkažené dou­pě neřes­ti, zlo­či­nu, jež je plné vražd, udá­vá­ní a psy­cho­pa­tů, je skvě­le uká­zá­no ve stej­no­jmen­ném seri­á­lu, jehož dal­ší díl nám opět při­ne­sl spous­tu nových zvra­tů a pře­kva­pi­vých odha­le­ní. Pojďme na to.
Epizoda s názvem Azrael nám zce­la neče­ka­ně před­sta­vu­je dal­ší­ho padou­cha, jehož jmé­no je shod­né s názvem dílu. No, kdo by to byl čekal, že? Theo Galavan, hlav­ní padouch prv­ní polo­vi­ny dru­hé série, kte­ré­mu Gordon pro­stře­lil hla­vu, se totiž vrá­til ze záhro­bí díky Hugo Strangeovi a s novou iden­ti­tou archan­dě­la smr­ti vyra­zil do ulic lovit hříš­ní­ky, obzvláš­tě pak Jima. Byť se jej sna­ží zasta­vit celý sbor GCPD, Azrael stá­le uni­ká...
Azrael nosí kos­tým, kte­rý mu dal vyro­bit Hugo Strange.
Další dějo­vé lin­ky byly kvů­li Azraelovým eska­pá­dám upo­za­dě­ny, přes­to jsme měli mož­nost vidět Nygmu, kterak se zží­vá s Arkhamem. Dále se v epi­zo­dě uká­zal po dlou­hé době i Gilzean s Tabithou, kte­ří pod­le mě ve finá­le ješ­tě budou mít co říct. A v nepo­sled­ní řadě uká­zal svou tvář i sám Penguin, od něhož může­me oče­ká­vat vel­kou tou­hu zno­vu se pomstít Galavanovi (tedy Azraelovi).
Nygma jako vězeň. Na jak dlou­ho?
Do blí­ží­cí­ho se finá­le nám tedy tvůr­ci doda­li dal­ší­ho super­pa­dou­cha. Co může­me od závě­ru sezó­ny čekat. Vrátí se Fish Mooney, Firefly nebo Jerome? Otázek je mno­ho, dou­fej­me, že brzy nalez­ne­me odpo­vě­di.
Jerome, kte­ré­ho vět­ši­na fanouš­ků pova­žu­je za budou­cí­ho Jokera je v zápi­sech GCPD veden jako mrt­vý. Zvládne jej Strange oži­vit?
Gotham je v sou­čas­né době tím nej­lep­ším komik­so­vým poči­nem, kte­rý se dá sle­do­vat na tele­viz­ní obra­zov­ce, a mož­ná bych si i troufl ozna­čit jej za důstoj­né­ho sou­pe­ře i pro fil­mo­vou tvor­bu DC a Marvelu.
Ať nás do příš­tích epi­zod pro­vá­zí Azraelův dech...
zdroj obráz­ků: screenrant.com, cosmicbooknews.com, bustle.com

Tento člá­nek napsal autor Ondřej Novotný, kte­rý je redak­to­rem webu Kritický Klub

Patří do rubri­ky: Seriálové recen­ze


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,71904 s | počet dotazů: 266 | paměť: 61797 KB. | 03.10.2023 - 15:25:40