Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Kritický Klub > Gotham - A dead man feels no cold

Gotham - A dead man feels no cold

BDWong 620x373 1
Gotham, pozo­ru­hod­ný seri­ál ze svě­ta DC Comics, nám naser­ví­ro­val dal­ší epi­zo­du. Myslím, že všem divá­kům bylo ten­to­krá­te při sle­do­vá­ní sak­ra chlad­no, neboť se nám koneč­ně uká­zal Mr. Freeze v celé své zvrá­ce­né krá­se.
Pozornému divá­ko­vi však neu­jde, že za nit­ky tahá někdo úpl­ně jiný - Hugo Strange. Tento psy­chi­atr a uzná­va­ný odbor­ník, kte­rý vede Arkhamský ústav, totiž roz­hod­ně pat­ří mezi nej­o­hav­něj­ší posta­vy ve fil­mo­vém či seri­á­lo­vém svě­tě. Strange dělá v tzv. Indian Hill na pro­jek­tech, kte­ré zahr­nu­jí spous­tu nám zná­mých postav. Ano, pro­hlá­še­ní Bruna Hellera o tom, že se vět­ši­na cha­rak­te­rů, kte­ré jsme vidě­li zemřít vrá­tí, bylo prav­di­vé, neb na kon­ci dílu pozor­ný divák bez pro­blé­mu spat­ří padou­chy, kte­ré dob­ře zná.
Poslední dějo­vou lin­kou, u kte­ré se zasta­vím je hon­ba za pomstou v podá­ní Brucea Waynea. Budoucí tem­ný rytíř se nám v této epi­zo­dě uká­zal popr­vě jako roz­dě­le­ná osob­nost. Je vidět, že seri­ál mys­lí oprav­du na všech­no, jeli­kož Batman ozhod­ně pat­ří mezi tuto část popu­la­ce. Společně s Brucem se na scé­nu vrá­til na pár vte­řin i budou­cí Catwoman Selina Kyle, po níž chce nejmlad­ší z rodu Wayneů las­ka­vost při hlédá­ní tajem­né­ho Maloneho, vra­ha Thomase a Marthy Wayneových.
Hugo Strange a jeho asi­s­tent­ka sleč­na Peabody
Bruce se z vystra­še­né­ho a vyjuka­né­ho zají­ce pro­mě­nil v muže prahnou­cí­ho po pomstě.
Závěrem bych dodal, že ten­to díl mne vel­mi navna­dil ke sle­do­vá­ní Strangeových neka­lých prak­tik a upřím­ně dou­fám v návrat svých oblí­ben­ců - Thea Galavana a Firefly.
zdroj obráz­ků: 2paragraphs.com, comicbook.com

Tento člá­nek napsal autor Ondřej Novotný, kte­rý je redak­to­rem webu Kritický Klub

Patří do rubri­ky: Seriálové recen­ze

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,38604 s | počet dotazů: 229 | paměť: 54850 KB. | 02.08.2021 - 04:27:49