Kritiky.cz > Filmové recenze > Gosford Park

Gosford Park

Robert Altman nás bere na exkur­zi do Anglie prv­ní polo­vi­ny dva­cá­té­ho sto­le­tí, kdy pat­ři­lo k dob­ré­mu bon­to­nu kaž­dé­ho šlech­ti­ce mít osob­ní­ho slu­hu, nále­ži­tě oka­tě pře­hlí­žet všech­ny ostat­ní, pořád­ně pro­dr­bat všech­ny oko­lo, až na nich nezů­sta­ne nit suchá a když se při­ho­dí něja­ká ta vraž­da pří­buz­né­ho, tak z toho vytřís­kat co nej­víc.


Píše se rok 1932 a Sir William McCordle se svou cho­tí Lady Silvií pořá­da­jí tra­dič­ní hon, na kte­rý je tře­ba sezvat pří­buz­né a zná­mé z dale­ké­ho a širo­ké­ho oko­lí. A tak se tu sjíž­dě­jí nej­růz­něj­ší aris­to­kra­té, jed­ni s holou zad­ni­cí a dru­zí s nadi­tý­mi peně­žen­ka­mi, jak už to bývá. Každý z nich (kro­mě dvou mla­dých šlech­ti­ců) však s sebou má své­ho osob­ní­ho slu­hu, služ­ku, popří­pa­dě oba dva. Přijíždí dokon­ce i „čer­ná ovce rodi­ny“ Ivor Novello, kte­rý se, oh jak odpor­né, živí herec­tvím v Hollywoodu. Ten s sebou nepři­vá­ží slu­hu, ale své­ho zná­mé­ho Morrise Weissmana s jeho slu­hou. Weissman je poně­kud vyši­nu­tý reži­sér, kte­rý si chce „oči­chat“ pro­stře­dí ang­lic­ké ven­kov­ské aris­to­kra­cie, mezi níž se má ode­hrát jeho nový film s detek­tiv­ní záplet­kou. A jeho slu­ha je, řek­ně­me vel­mi zvlášt­ní, ke kaž­dé­mu se cho­vá jako k sobě rov­né­mu a to by se samo­zřej­mě nemě­lo trpět. Dále při­jíž­dí sta­rá, lehce senil­ní, skrb­li­vá a nijak sym­pa­tic­ká hra­běn­ka Trenthamová, kte­rá zau­ču­je novou, lehce zbrklou a naiv­ní služ­ku Marry. Pak je tu ješ­tě baron Stockbridge s cho­tí, zchud­lý lord Nesbitt, se svou ženou, kte­rá těž­ce nese man­že­lo­vu neteč­nost k ní a dal­ší a dal­ší aris­to­kra­té a ješ­tě více slu­hů. Každý z nich si nese s sebou svůj život­ní pří­běh a v tom kolo­to­či postav a osu­dů se sta­ne na šlech­tic­kém síd­le vraž­da.

Zdá se vám to pro reži­sé­ra Roberta Altmana dosta­reč­ně šíle­né? Výborně, bude hůř :-)). Prozradím vám, že prv­ní polo­vi­nu pří­bě­hu to byl nápor na mozek zapa­ma­to­vat si všech 32 postav s jejich min­d­rá­ky a pro­blémy, kte­ré se dále pro­hlu­bu­jí a vybublá­va­jí na povrch. Tuto pro mne dost zni­ču­jí­cí část boha­tě nahra­di­la polo­vi­na dru­há, kte­rá posky­tu­je báječ­nou podí­va­nou plnou ost­rých slov­ních pře­stře­lek zaba­le­ných do uhla­ze­né­ho aris­to­kra­tic­ké­ho hávu mezi šlech­ti­ci. Nenechte se mýlit, pokud si mys­lí­te, že slu­žeb­nic­tvo hra­je dru­hé hous­le, vzá­jem­né vzta­hy mezi slou­ží­cí­mi a jejich život­ní pří­běhy jsou stej­ně důle­ži­té a dostá­va­jí stej­ný (ne-li vět­ší) pro­stor.

Altman si ke spo­lu­prá­ci na tom­to fil­mu při­zval celou plejá­du výbor­ných evrop­ských i zámoř­ských her­ců a vel­mi věr­ně navo­zu­je atmo­sfé­ru upa­da­jí­cí šlech­ty na poza­dí pře­kot­né­ho vývo­je prv­ní polo­vi­ny dva­cá­té­ho sto­le­tí. Na oko stá­le ješ­tě vrch­nost, kte­rá si může dik­to­vat, prak­tic­ky ale spo­leč­nost lidí s exis­tenč­ní­mi pro­blémy, kte­ří se zuby neh­ty sna­ží udr­žet svou spo­le­čen­skou příč­ku. Kamera, kte­ré se cho­pil Andrew Dunn jen pod­tr­hu­je cel­ko­vou atmo­sfé­ru fil­mu, kte­rá je, řekl bych, mír­ně ponu­rá. Herecké výko­ny jsou stan­dart­ní a nikdo z toho­to stan­dar­du také nevy­bo­ču­je. Snad jen stár­nou­cí Maggie Smith coby hra­běn­ka Trenthamová a Kristin Scott Thomas jako man­žel­ka staré­ho Lorda McCordlea. Ještě se mi vlast­ně moc líbil Alan Bates v roli major­do­ma Mr. Jenningse, kte­rý odve­dl kus skvě­lé prá­ce a hned bych si ho zaměst­nal jako osob­ní­ho slu­hu.

Ikdyž je Gosford Park dosti slo­ži­tý na ori­en­ta­ci a svým poma­lej­ším tem­pem může být pro někte­ré divá­ky i únav­ný, je pod­le mne fil­mem, kte­rý má své mís­to na svě­tě a své divá­ky. Je jak detek­tiv­kou, tak jem­nou sar­kasmy protka­nou kome­dií a kdo chce, najde si i psy­cho­lo­gic­kou nit pří­bě­hu. Mně osob­ně se cel­kem líbil, ale podru­hé ho vidět nemu­sím.

  • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […] Posted in Filmové recenze
  • LFO - 55 %8. října 2014 LFO - 55 % Radioamatérský nadšenec Robert si ve své sklepní pracovně pohrává se zvuky a bere svůj koníček zcela vážně. Tak vážně, že ho nic jiného nezajímá a zkoumání zvukových frekvencí mu připadá […] Posted in Filmové recenze
  • Naboso5. června 2006 Naboso Láska kvete nejen v každém věku, ale i v každém psychickém stavu. Naboso je příběhem jak už to tak bývá poněkud nesourodé dvojice. Tvrďáka Nicka, který si není schopen udržet ani práci ani […] Posted in Filmové recenze
  • Hlubina28. května 2004 Hlubina Kvalitních ponorkových filmů aby dnes člověk pohledal. Málokterý film z této oblasti se dnes vyrovná třeba tak legendární záležitosti jako Hon na ponorku, a to samozřejmě fandy žánru […] Posted in Filmové recenze
  • Do posledního dechu - 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu - 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé […] Posted in Filmové recenze
  • Královský víkend (Hyde Park on Hudson) - 65 %18. února 2013 Královský víkend (Hyde Park on Hudson) - 65 % Píše se rok 1939 a anglický královský pár přijíždí do soukromé rezidence amerického prezidenta Franklina D. Roosevelta. Král Jiří VI. i královna Elizabeth jsou plní očekávání, čím je […] Posted in Filmové recenze
  • Megan Is Missing (2011)29. října 2014 Megan Is Missing (2011) Megan is missing patří mezi hororový subžánr "found footage" (zkráceně FF), jehož prvními odvážnými pionýry byly takové úctyhodné kousky jako třeba filmy Kanibalové nebo Záhada Blairwitch. […] Posted in Filmové recenze
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […] Posted in Filmové recenze
  • Dogville - Trierův riskantní skok do neprobádaných roklin.1. dubna 2005 Dogville - Trierův riskantní skok do neprobádaných roklin. Je pravdou, že jsem z hlediska aktuálnosti nepatrně zakrněl, ale ono je to dáno především okolnostmi. Ne, nebojte se. Nehodlám si zde stěžovat na to, jaký mám tajfun ve škole a kolik […] Posted in Filmové recenze
  • Mission: Impossible - Ghost Protocol15. února 2016 Mission: Impossible - Ghost Protocol Čtvrtý díl, čtvrtý režisér. Jako by producentům ani obrovské výdělky předešlých filmů nestačili a potřebovali neustále něco měnit, zlepšovat. Tentokrát se jím stal Brad Bird a Mission […] Posted in Filmové recenze

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...