Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Gosford Park

Gosford Park

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Gosford Park je síd­lo sira Williama a jeho rodi­ny, do kte­ré­ho se sje­de ang­lic­ká sme­tán­ka na lov. Jak už to v tako­vé spo­leč­nos­ti bývá, panu­jí zde růz­né intri­ky a řada návštěv­ní­ků se sna­ží těžit ze siro­va sluš­né­ho majet­ku.

Příběh se ode­hrá­vá na počát­ku 30. let a jde vlast­ně o detek­tiv­ku. Tyto dvě sku­teč­nos­ti by se zdá­ly být jako dob­ré sta­veb­ní kame­ny, na kte­rých by mohl být posta­ven dob­rý film. Ovšem tvůr­cům poně­kud uje­la ruka při vymýš­le­ní postav. Pohybuje se jich tu tolik, že dost dlou­ho trvá než se člo­věk aspoň čás­teč­ně zori­en­tu­je. Možná to i sami tvůr­ci tuši­li a sna­ži­li se dát divá­ko­vi vodít­ko. Tím je poně­kud zvlášt­ní způ­sob evi­den­ce slu­žeb­ných hos­tí. Domácí „vrch­ní slu­žeb­ná“, paní Wilsonová, pojme­no­vá­vá komor­ní­ky a komor­né jmé­ny jejich pánů. Samozřejmě bez lor­da, hra­bě­te apod.

V prv­ní polo­vi­ně fil­mu (což je jed­na celá hodi­na!) je tedy divák sezna­mo­ván jak se svě­tem pan­stva a jejich vzá­jem­ných vzta­hů, tak se zají­ma­vým svě­tem těch dole. Právě odha­le­ní záku­li­sí tako­vé sešlos­ti a per­fekt­ní secvi­če­nost slu­žeb­ných jsou na fil­mu zají­ma­vé. Teprve po hodi­ně děje se sta­ne oče­ká­va­ný zlo­čin. Ale ten jako by ani nebyl ve fil­mu tím hlav­ním. Jen málo­kdo truch­lí po zesnu­lém a mís­to auto­ri­ta­tiv­ní­ho brit­ské­ho inspek­to­ra se na mís­tě činu pohy­bu­je poně­kud nepo­zor­ný ťul­pas.

Co je zají­ma­věj­ší a čemu je věno­vá­na vět­ší pozor­nost, je odha­lo­vá­ní minu­los­ti a vzá­jem­ných vzta­hů hlav­ních před­sta­vi­te­lů. A to jak na stra­ně lord­stva, tak slu­žeb­ných. Osůbkou, kte­rou tvůr­ci pově­ři­li odha­lo­vá­ním sku­teč­nos­ti a hlav­ně její­mu poro­zu­mě­ní, je mla­dá komor­ná Mary poně­kud nedů­tkli­vé sta­ré dámy. Ta jedi­ná se, kro­mě divá­ka, dozví, co a proč se vlast­ně sta­lo. I když upřím­ně, i ten divák může mít tro­chu pochyb­nost, pro­to­že po více než dvou hodi­nách jeho pozor­nost už v závě­ru ocha­bu­je:-).

O filmu:

Režie: Robert Altman
Kamera: Andrew Dunn
Hudba: Patrick Doyle
V hlav­ních rolích: Mary Maceachran, Maggie Smith, Michael Gambon, Emily Watson
Délka fil­mu: 137 minut


Podívejte se na hodnocení Gosford Park na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 5,04807 s | počet dotazů: 263 | paměť: 61687 KB. | 28.09.2023 - 02:46:47