Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Články > Google chce zatrhnout stahování filmů načerno

Google chce zatrhnout stahování filmů načerno

20th century fox logo

Provozovatel inter­ne­to­vé­ho vyhle­dá­va­če Google se domlu­vil s ame­ric­kým fil­mo­vým stu­di­em na mož­nos­ti uve­de­ní fil­mů na kaná­lech YouTube a ke sta­že­ní na Google Play.

 

Praha, 11. říjen 2012 – Společnost Google nedáv­no ozná­mi­la, že více než 600 nej­po­pu­lár­něj­ších tele­viz­ních pořa­dů a fil­mů 20th Century Fox, jed­no­ho z nej­vět­ších ame­ric­kých fil­mo­vých stu­dií, se obje­ví na YouTube a Google Play. Půjde o titu­ly X-Men, Doba ledo­vá, Černá labuť, nebo tele­viz­ní show Glee, Taková nor­mál­ní rodin­ka a New Girl. Filmy si bude mož­no za popla­tek stáh­nout nejdří­ve v USA a poz­dě­ji i v dal­ších zemích. Podle Davida Bauckmanna, tech­nic­ké­ho ředi­te­le spo­leč­nos­ti Effectix.com, tak chce ame­ric­ký gigant zame­zit růstu sta­ho­vá­ní fil­mů z inter­ne­tu načer­no.

 

Před pár lety uči­nil revo­lu­ci v hudeb­ním seg­men­tu Apple a doho­dl se s hudeb­ní­mi vyda­va­tel­ství­mi na uvol­ně­ní licen­cí pro pro­dej na iTunes za zlo­mek v té době obvyk­lých cen. „Služba je dnes vel­mi popu­lár­ní a zdá se, že na ní vydě­lal hlav­ně Apple, ale ani hudeb­ní nakla­da­tel­ství nestrá­da­jí. Google chce nyní zame­zit tomu, kde se trh už del­ší dobu posou­vá. Filmy si uži­va­te­lé sta­hu­jí načer­no, pro­to­že nejsou k dis­po­zi­ci za rozum­ný popla­tek,“ míní David Bauckmann, tech­nic­ký ředi­tel fir­my Effectix.com, jed­nič­ky na trhu v oblas­ti onli­ne mar­ke­tingu a SEO pro malé a střed­ní pod­ni­ky s tím, že by se podob­ná služ­ba moh­la obje­vit zane­dlou­ho i v Česku.

 

Stejně jako Apple pře­vál­co­val svým iPodem kla­sic­ké CD walkma­ny a fir­my jako SONY dosta­ly kon­ku­ren­ta z mís­ta, kde to asi neče­ka­ly, to může být pod­le Bauckmanna z Effectix.com ces­ta pro Google, jak vydě­lat, ale rov­něž se vrh­nout do nové­ho odvět­ví.

Stejně tak nyní Google může změ­nit svět, jak jsme na něj zvyklí. Ostatně kamen­né video­půj­čov­ny již del­ší dobu pokul­há­va­jí a na inter­ne­tu se obje­vu­je mno­ho video­půj­čo­ven, ale to hlav­ní jim stá­le chy­bí – kva­lit­ní širo­ká nabíd­ka fil­mů. Jak se zdá, Google v tomhle smě­ru hod­lá říci roz­hod­né slo­vo.

Zhruba před dese­ti lety stá­lo DVD v USA na trhu kolem 40dolarů. Nyní jsou za 13 dola­rů, na inter­ne­tu si může­te stáh­nout film za 5 nebo 7 dola­rů. Filmová stu­dia pocho­pi­la, že musí s cenou dolů.

Nejstahovanější fil­my a hud­ba loni

Titulu „nej­sta­ho­va­něj­ší film“ loni dosá­hl akč­ní sní­mek Rychle a zbě­si­le. Stáhlo si jej 9,2 mili­ó­nu uži­va­te­lů, což před­sta­vu­je asi dvě tře­ti­ny před­loň­ské­ho vedou­cí­ho žeb­říč­ku Avatar. Ten totiž zazna­me­nal dokon­ce 16,6 mili­ó­nu sta­že­ní. Mezi čes­ký­mi fil­my vedou Lidice, Nevinnost, Občanský prů­kaz, Fimfárum 3 a Muži v nadě­ji. Ze zahra­nič­ních sním­ků pat­ři mezi nej­sta­ho­va­něj­ší v ČR Harry Potter: Relikvie smr­ti – část 2, Transformers 3 a Piráti z Karibiku: Na vlnách podi­ví­na.

V hudeb­ním svě­tě se sna­ží finanč­ní ztrá­ty sní­žit růz­ným způ­so­bem. Cestou mini­mál­ních cen cd až po nabíd­ky zdar­ma. Mezi zají­ma­vé poči­ny pat­ří napří­klad roku 2007 sta­no­ve­ní ceny alba In Rainbows od slav­ných Radiohead tak, že ji urči­li fanouš­ci. Podle ofi­ci­ál­ní infor­ma­ce od muzi­kan­tů teh­dy album fanouš­ci oce­ni­li v pře­poč­tu na 80 korun.

Nelegální sta­ho­vá­ní fil­mů je v ČR sport

Škody způ­so­be­né ile­gál­ním sta­ho­vá­ním a šíře­ním audi­o­vi­zu­ál­ních mate­ri­á­lů dosáh­ly loni v Česku více než 2,6 mili­ar­dy korun. Mezi poško­ze­ný­mi se hlá­sí nejen dis­tri­bu­to­ři, ale i pro­du­cen­ti a tvůr­ci. Odhad škod způ­so­be­ných loni nele­gál­ním sta­ho­vá­ním čes­kých fil­mů činí asi 610 mili­o­nů korun. Tržby ser­ve­rů fun­gu­jí­cích jako úlo­žiš­tě nele­gál­ně šíře­ných audi­o­vi­zu­ál­ních mate­ri­á­lů byly kolem 140 mili­o­nů korun.

  • X-Men: Dark Phoenix - Recenze - 65%6. června 2019 X-Men: Dark Phoenix - Recenze - 65% Simon Kinberg usedá poprvé do režisérského křesla celovečerního filmu a přináší nám ohnivou jednohubku ze světa X-Men. Není se čeho bát (nebo jo?), Simon je zkušený producent a scénárista, […] Posted in Filmové recenze
  • Top-ten her dle filmů - 1. část (10. - 8.)10. ledna 2019 Top-ten her dle filmů - 1. část (10. - 8.) Mnoho filmů je spojeno s jeho herní adaptací. Bohužel se ale velmi často stává, že hra podle filmu je pouze malým výtrusem. V převážné většině vyjde spolu s filmem hra, která žádné […] Posted in Články
  • IAN McKELLEN9. prosince 2012 IAN McKELLEN IAN McKELLEN  byl během své půl století trvající kariéry oceněn více než padesáti mezinárodními hereckými cenami za své filmové i divadelní role. Je světově proslulý jako Magneto ve snímku […] Posted in Profily osob
  • Ian McKellen aneb mladé stáří24. září 2006 Ian McKellen aneb mladé stáří Ian Murray McKellen se narodil 25. května roku 1939 v severoanglickém městečku Burnley. Jeho otec Denis Murray byl civilní inženýr a matka prostá hospodyňka. Ian měl také o 5 let starší […] Posted in Profily osob
  • Soutěž s Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta19. června 2017 Soutěž s Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta Vyhlašujeme vítěze soutěže. Otázky Kdo režíroval 1. - 3. díl série Piráti z Karibiku? Kdo režíroval 4. díl série Piráti z Karibiku? Kdo režíroval 5. díl série Piráti […] Posted in Soutěže
  • Mafie3. května 2019 Mafie Motolkomix, jehož autorem je Donald, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní . Posted in Komiks
  • Blade 2 - Tentokrát z hlavního města ČR.15. dubna 2021 Blade 2 - Tentokrát z hlavního města ČR.    Drazí lidé, vítejte u nás v Praze a prosím, navštivte noční linku č. 52. Navštivte naší milou transfúzní stanici, kde můžete darovat svou cenou krev. Upíři mohou poklidu žít a nemusí […] Posted in Retro filmové recenze
  • Trpaslíci z pařezového domečku - pohádkové čtení pro všechny děti4. října 2019 Trpaslíci z pařezového domečku - pohádkové čtení pro všechny děti Do rukou se mě dostala novinka s názvem Trpaslíci z pařezového domečku, kterou vydala Grada pod značkou Bambook. Zavede vás do lesa, do jednoho trpasličího domečku, kde vládne pohoda a […] Posted in Recenze knih
  • Titulky k American Housewife S04E13 - The Great Cookie Challenge10. února 2020 Titulky k American Housewife S04E13 - The Great Cookie Challenge U Ottových se dějí významné věci. Taylor očekává výsledek přijímaček, Anna-Kat startuje velkou výzvu, Oliver doplatí na vlastní rady a rodiče přepadá trudomyslnost při přemýšlení, jak […] Posted in Titulky
  • Slepičí úlet26. července 2005 Slepičí úlet Na slepičí farmě žijí malé roztomilé slepičky, které má každý rád.A všechny slepičky se mají navzájem rády.Každé ráno farmář krmí slepičky a večer jim pouští něco z repertoáru Carla Orffa […] Posted in Filmové recenze

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,52338 s | počet dotazů: 241 | paměť: 53252 KB. | 28.09.2021 - 08:51:33