Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Good bye Lenin

Good bye Lenin

112
112
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Chcete si zavzpo­mí­nat na sta­ré časy? Pobrečet si, poba­vit se?

Díky his­to­ric­ké­mu pod­tex­tu toho­to fil­mu bude hod­no­ce­ní fil­mu jis­tě zále­žet na stá­ří jeho divá­ka. Lidem mlad­ší gene­ra­ce jis­tě nic moc neřek­ne devě­ta­osm­de­sá­tý rok u nás nato­ž­pak v Německu, kde se tohle celé ode­hrá­vá. Nicméně asi jim nebu­de dělat pro­blémy zasmát se nad letí­cí sochou Lenina nebo nad myš­len­kou Coca Coly jako soci­a­lis­tic­ké­ho výrob­ku.

Více zážit­ků však můžou oče­ká­vat lidé his­to­rie zna­lí, nemluvě o těch, kte­ří tuto dobu při „plném vědo­mí“ zaži­li. Demonstrace, pro­hi­bi­ce, lži, taj­nos­ti a všech­no kolem sice pří­liš nepře­svěd­ču­je o kome­di­ál­nos­ti toho­to kous­ku, ale to jsme se ješ­tě nedo­sta­li k pří­bě­hu.

Při jed­né z demon­stra­cí se mla­dý hoch nespo­ko­jen s reži­mem dosta­ne do pod ruku poli­cis­tů pří­mo před zra­ky své mat­ky Christiane - zastán­ky­ně své doby. Takový šok vyús­til v pád do koma­tu na 8 měsí­ců. Christiane tak pro­spa­la revo­lu­ci, pád Berlínské Zdi, změ­nu reži­mu a dok­to­ři jí nedá­va­jí moc vel­ké šan­ce na dlou­hý život. Chce se vrá­tit ješ­tě ale­spoň na chvil­ku domů, ale dok­to­ři varu­jí její děti, že jaké­ko­liv roz­ru­še­ní nebo napě­tí by moh­lo při­vo­dit dal­ší srdeč­ní zásta­vu.

Nabízí se šíle­ný nápad. Protože by tu zaspa­nou změ­nu nemu­se­la pře­žít, kdy­by se o ní dozvě­dě­la, sna­ží se Alexandr a Ariane, jeho sest­ra, zacho­vat jeden poko­jík, v kte­rém bude jejich mat­ka „uvěz­ně­na“, v původ­ním sta­vu před pře­vra­tem a to se vším všu­dy. Alexandr dokon­ce pro ni natá­čí svo­je vlast­ní smyš­le­né zprá­vy, aby pře­svěd­čil mat­ku, kte­rá časem začne tou­žit po tele­vi­zi, že se nic zvlášt­ní­ho nedě­je. Problém s nový­mi dová­že­ný­mi potra­vi­na­mi řeší po popel­ni­cích shá­ně­ním sta­rých lah­ví, oba­lů a eti­ket, aby do nich mohl pře­lít a pře­sy­pat nové výrob­ky.

Je na vás na kolik se nechá­te do toho vše­ho stáh­nout a pono­řit. Nechte se pře­kva­pit jak to všech­no dopad­ne, zavzpo­mí­nej­te si na to co se vám dřív líbi­lo i co se vám nelí­bi­lo. A mož­ná se vám poda­ří zažít ješ­tě i něco jiné­ho… 🙂

 
 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,52694 s | počet dotazů: 240 | paměť: 58199 KB. | 16.08.2022 - 00:06:52