Kritiky.cz > Recenze > Gone, Baby, Gone

Gone, Baby, Gone

Vložil Slávek Anlauf, 22. Duben 2008 - 17:26

Gone, Baby, Gone

Gone, Baby, Gone, coby fil­mo­vý pro­dukt spo­je­ných sil Affleckovských pat­ří bez skru­pu­lí k tomu nej­lep­ší­mu, co vás může v roce 2008 v kinosá­lech potkat. A zaslou­žit si toto tvr­ze­ní na reno­mo­va­ném fil­mo­vém por­tá­lu Playall.cz již z kra­je dub­na, už něco zna­me­ná…
Za novin­kou, kte­rá se v kinosá­lech hod­lá bez potí­ží zabyd­let, sto­jí v poza­dí Ben Affleck coby přís­ný pan reži­sér, zatím­co na plát­ně na nás vyku­ku­je mla­dist­vá vizáž a pro­mlou­vá jako­by nedo­mu­to­va­ný hlas jeho bra­t­ra Caseyho, coby hlav­ní­ho tahou­na napí­na­vé­ho pří­bě­hu.

Oč vlast­ně běží? Dalo by se říci, že o peč­li­vě posklá­da­nou detek­tiv­ku, jejíž logic­ké díl­ky do sebe bez názna­ku dila­tač­ních spár pěk­ně zapa­da­jí. Jelikož mám ozna­če­ní „detek­tiv­ka“ poně­kud zpro­fa­no­va­né, navr­hu­ju pou­ží­vat zvuč­něj­ší ozna­če­ní thriller. A to mís­ty pěk­ně mra­zi­vý thriller, váže­ní.
 
Soukromé voč­ko Patrick Kenzie a jeho krás­ná kole­gy­ně a záro­veň spo­lu­noclež­ni­ce Angie (sym­pa­tic­ká Michelle Monaghan) při­jí­ma­jí na začát­ku fil­mu neo­zkou­še­ný pří­pad hle­dá­ní une­se­né­ho děv­čát­ka. Patrick není žád­ný ram­bo, ale vyzná se a tyká si se spous­tou uži­teč­ných lidí z pod­svě­tí.
Také umí správ­ně nakom­bi­no­vat zastra­šo­va­cí meto­du pro­tiv­ní­ka v podo­bě výhruž­ně namí­ře­né pis­to­le mezi soko­vy oči, kam se poslé­ze tre­fí neče­ka­ným pra­vým hákem. V duchu rče­ní „více hlav více ví“ se pak se svo­jí něž­něj­ší polo­vič­kou nebo­jí dis­ku­to­vat nad sebe­od­váž­něj­ší teo­rií mož­né­ho roz­ře­še­ní pří­pa­du.
 
Nemá cenu dal­ší děj nasti­ňo­vat, neboť prá­vě v jeho neče­ka­ných zlo­mech tkví jeho vel­ká síla. Doporučuju sou­stře­dě­ní na film, i když ved­le vás bude sedět vaše vyvo­le­ná, neboť dějo­vá lin­ka je pes­t­ře koře­ně­ná a moh­ly by vám uni­kat někte­ré sou­vis­los­ti.
Pokud vydr­ží­te až do kon­ce, zaži­je­te něco neče­ka­né­ho: nebu­de­te totiž vědět, jak by jste se na mís­tě hlav­ní­ho hrdi­ny zacho­va­li vy sami. Takový roz­pol­ce­ný pocit neza­ži­je­te u mno­ha fil­mů, pokud tedy nepa­t­ří­te k lidem, kte­ří se na svá mís­ta v sále pokaž­dé usa­dí až po stre­su­jí­cím zážit­ku při roz­ho­do­vá­ní o kou­pi či nekou­pi dra­hé­ho líst­ku.

Suverénní pre­mi­é­ra týd­ne! Kromě všech výše zmí­ně­ných kla­dů sním­ku jako schop­nos­ti pře­kva­pit divá­ka, pohl­tit jej svým pří­bě­hem a pro­vo­ko­vat obtíž­nos­tí nezvrat­né­ho roz­hod­nu­tí hlav­ní­ho hrdi­ny, ješ­tě při­lo­žím dva trum­fy navrch: ve fil­mu se může­te těšit na dvě sil­né herec­ké osob­nos­ti v rolích uni­for­mo­va­ných mužů – Morgana Freemana a Eda Harrise.

Průměr:
Select rating

Blbosr

Nic moc

Ujde

Dobrý

Výborný

Průměr: 5 (1 vote)

Gone, Baby, Gone
Recenze
Premiéra týd­ne

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,79673 s | počet dotazů: 235 | paměť: 52887 KB. | 20.06.2021 - 15:14:27