Kritiky.cz > Recenze > Golftopia

Golftopia

1144020 screenshots 20200728170459 1


Golftopia od MinMax games ltd. je hyb­rid­ní, gol­fo­vý simu­lá­tor zasa­ze­ný do futu­ris­tic­ké­ho svě­ta. Doménou hry je pře­váž­ně vol­nost a zále­ží jen na vaší před­sta­vi­vos­ti a kre­a­ti­vi­tě jak si svůj uto­pic­ký gol­fo­vý ráj vybu­du­je­te. Hra je nyní v před­běž­ném pří­stu­pu a tudíž má své nedo­stat­ky, kte­ré jsou v prů­bě­hu tes­to­vá­ní upra­vo­vá­ny a vylep­šo­vá­ny. Hra je zatím pou­ze v reži­mu pro jed­no­ho hrá­če a v ang­lič­ti­ně. To by moh­lo půso­bit tro­chu obtíž­ně­ji, hlav­ně co se týče ori­en­ta­ce. Je zde sice tuto­ri­ál, ale je tak nepře­hled­ný, že vlast­ně ani neví­te co dělá­te ane­bo co máte dělat. Na vět­ši­nu věcí buď to musí­te při­jít sami, sty­lem pokus a omyl nebo si kon­krét­ní věci pří­mo vyhle­dat na inter­ne­tu. Ve hře je sice sys­tém hle­dá­ní, ale je tak mizer­ný a nepře­hled­ný, že nemá­te šan­ci coko­liv zjis­tit. A i přes­to jakmi­le se pro­kou­še­te skr­ze ten­to poně­kud těž­ký začá­tek, tak na vás čeká šíle­ná jíz­da, u kte­ré je zába­va zaru­če­na.

A na co všech­no se může­te těšit? Než začne­te budo­vat svo­je impé­ri­um, tak si zvo­lí­te a kou­pí­te pozemek(1 z 9), na kte­rém se bude dít vše pod­stat­né. Jakmile si kou­pí­te poze­mek, tak může­te začít s budo­vá­ním své­ho prv­ní­ho gol­fo­vé­ho hřiš­tě. Tímto ale nekon­čí, pro­to­že nejde jen o to, že posta­ví­te odpa­liš­tě a cílo­vou jam­ku, ale máte na výběr z mno­ha mož­nos­tí jak dané hřiš­tě oži­vit a ztí­žit. Od toho slou­ží růz­né pře­káž­ky, kte­ré lze umís­tit po celém hřiš­ti a tím svým gol­fis­tům dopřát vět­ší výzvu k dosa­že­ní cílo­vé jam­ky. K tomu slou­ží hned něko­lik nástro­jů, jako jsou stro­my, kame­ny, úpra­va teré­nu jako je výš­ka, zrni­tost či hlad­kost a mno­ho dal­ších. Potom co dokon­čí­te veš­ke­ré úpra­vy, tak si může­te ješ­tě před samot­ným ote­vře­ním, dané hřiš­tě vyzkou­šet takří­ka­jíc nane­čis­to, aby jste si moh­li otes­to­vat, zda-li bude vůbec mož­né „doťu­kat“ míček do jam­ky.

Jakmile tohle všech­no zvlád­ne­te, tak jste při­pra­ve­ni koneč­ně otevřít své prv­ní hřiš­tě, na kte­ré vám nedlou­ho poté začnou cho­dit gol­fis­ti. Tito gol­fis­ti jsou doce­la nároč­ná sebran­ka, kte­ří nejsou nikdy v ničem spo­ko­je­ni, a aby jste uspo­ko­ji­li jejich agen­du, musí­te během své­ho pro­vo­zu pod­ni­kat růz­né akti­vi­ty, aby jste jim dopřá­li to, po čem tou­ží. Mezi nej­čas­těj­ší pro­blémy s gol­fis­ty bývá to, že jejich míček po odpa­lu skon­čí na špat­ném mís­tě. A tudíž se musí­te pod­le toho při­způ­so­bo­vat a upra­vo­vat hřiš­tě, tak aby bylo co nej­víc gol­fis­tů schop­no po odpa­lu tre­fit tzv. chec­kpoint, od kte­ré­ho mohou dále odpa­lo­vat. Variací je oprav­du mno­ho. Ale kdy­by ani to nesta­či­lo, tak ve hře je ješ­tě jed­na mož­nost tzv. boos­te­ry, kte­rý­mi může­te jed­no­rá­zo­vě spus­tit něja­kou udá­lost jako např.: při­dá­ní gol­fis­tům na skillu, zka­sí­ro­vá­ní gol­fis­tů a tím zís­ká­te extra pení­ze nebo extra spo­ko­je­nost, kte­rá zlep­ší gol­fis­tům nála­du. Tyto boos­te­ry avšak fun­gu­jí jen v malé oblas­ti, tak­že je tře­ba peč­li­vě zvá­žit kdy a kde jej pou­žít. Spokojenost gol­fis­tů je vel­mi důle­ži­tá, pro­to­že od toho se odví­jí výše vašich příjmů/zisků. Tedy moti­va­ce vám roz­hod­ně nechy­bí. Potom co nasbí­rá­te dosta­tek finanč­ních pro­střed­ků, tak si může­te dále kupo­vat dal­ší pozem­ky, budo­vy a násled­ně je upra­vo­vat a vylep­šo­vat z čehož ply­ne více gol­fis­tů a více peněz a tak­to pokra­ču­je­te až dokud nevy­bu­du­je­te svo­je mega impé­ri­um a polech­tat se na egu jak vel­ko­le­pý pro­jekt jste doká­za­li vybu­do­vat z niče­ho.

Když pomi­nu fakt, že Golftopia je pro­za­tím v před­běž­ném pří­stu­pu, tak je vcel­ku chytla­vá a zábav­ná. Těch množ­ství vari­a­cí jak ovlád­nout „gol­fo­vý trh“ je oprav­du mno­ho a dal­ší mož­nos­ti budou samo­zřej­mě při­bý­vat. Býti mana­že­rem a ředi­te­lem v jed­nom není žád­ná sran­da. Dá to spous­tu prá­ce nejen v tom vybu­do­vat něco, ale posta­rat se řád­ně i násled­ně o svo­je zákaz­ní­ky to je, řekl bych, výzva všech výzev a tato hra vám ji dopře­je maxi­mál­ně. Tudíž moje hod­no­ce­ní je zde vcel­ku pozi­tiv­ní i s ohle­dem na fakt, že hra se stá­le vyví­jí a pokud vývo­já­ři nepo­le­ví a budou nadá­le na hře pra­co­vat, tak by z toho moh­la být jed­nou plno­hod­not­ná hra se vším všu­dy a to nejen pro milov­ní­ky gol­fu.

Hodnocení 7/10

Shrnutí
Datum recen­ze
Název polož­ky
Golftopia
Hodnocení polož­ky
41star1star1star1stargray
Product Name
Golftopia
Price
EUR 16,79
Product Availability
Available in Stock

  • Recenze na Ghost of Thushima budou k přečtení už 14....1. července 2020 Recenze na Ghost of Thushima budou k přečtení už 14.... Recenze na Ghost of Thushima budou k přečtení už 14. července od 16:00 kdy padá embargo. Titul pro širší veřejnost vyjde 17. července. Posted in Krátké aktuality
  • Recenze: herní zpracování Kena Folletta - Pilíře Země24. října 2018 Recenze: herní zpracování Kena Folletta - Pilíře Země Knižní zpracování o stavbě katedrály v kouzelném, a přesto děsivém středověku se dočkala i herní adaptace. Hra přibližuje život tří hlavních postav, které mají v ději hry největší roli. […] Posted in Recenze her
  • NHL 16 - recenze - 95 %17. září 2015 NHL 16 - recenze - 95 % Tak už několik dní hraji. Pro normální uživatele je dnešní premiéra NHL 16 oslavou. Pro ty s předplacenkou (EA Access) už několik dní (pro maximální dobu hraní 10 hodin) je hra dostupná. […] Posted in Recenze her
  • Torchlight 220. července 2020 Torchlight 2 Velmi kladně hodnocená hra od uživatelů dala hře velmi těžkou pozici pro její překonání. Torchlight 2 je pokračováním úspěšného titulu Torchligh 1. Avšak oproti předchozího dílu, přidává […] Posted in Recenze her
  • The Escapist 2: Zádné chyby, nebo ve vězení ztvrdnete!8. září 2018 The Escapist 2: Zádné chyby, nebo ve vězení ztvrdnete! Vězení, ze kterého není úniku? Hodiny a hodiny přemýšlení, kterak obelstít dozorce, spoluvězně a vymyslet tu nejlepší cestu ven. A ještě u toho vypadat jako vzorný vězeň, co nejvíc se […] Posted in Recenze her
  • Léčivé pohádky pro dětskou duši9. února 2020 Léčivé pohádky pro dětskou duši Knížka "Léčivé pohádky pro dětskou duši" od Romany Suché potěší nejen děti všech věkových kategorií, ale i jejich rodiče. Jak už samotný název knihy napovídá, nejedná se jen tak o obyčejné […] Posted in Recenze knih
  • Miki Krefting: Kapesní Crowley tarot29. června 2020 Miki Krefting: Kapesní Crowley tarot „Kdybychom žili v harmonii s našimi nejniternějšími pocity, mohli bychom tuto energii využít mnohem lépe a efektivněji,“ píše Miki Krefting ve své příručce ke kapesnímu Crowleymu tarotu. […] Posted in Recenze knih, Knihovnička
  • Irena Nováková Kafková: Mapa duše, mapa života20. prosince 2019 Irena Nováková Kafková: Mapa duše, mapa života Naše duše tvoří náš život. Jednoduchá útlá knížka plná drobných moudrostí a citací, která ve svém výsledku je přesně tím, co je život sám. Drobné nahlédnutí, leč velmi hluboké, za oponu […] Posted in Knihovnička
  • Cook Serve Delicious 2: Drsný náhled do reality stresu v kuchyních6. června 2018 Cook Serve Delicious 2: Drsný náhled do reality stresu v kuchyních Dá se říci, že se opotíte jako ve skutečné kuchyni. Soustředění jede naplno a zákazníci vás presují do kuličky. Všechno musí být rychle, včas a přesně. Simulátor vaření snad ani nemůže být […] Posted in Recenze her
  • RECENZE: Karty Symbolon. Nebojte se měňavek!24. února 2020 RECENZE: Karty Symbolon. Nebojte se měňavek! Přirovnala bych tyto karty k měňavkám. Snad žádné jiné nejsou schopny budit tak rozporuplné emoce. Od strachu a patřičných (zcela jistě oprávněných obav), až po sladkou opojnou energii […] Posted in Knihovnička

Ohodnoťte článek


Marek Čech

Navštiv můj youtube a twitch. Budu rád za follow a odběr :-)

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...