Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Kritický Klub > Golden Globes 2018

Golden Globes 2018

f1a0f715a0 104746250 o2
Letos se cere­mo­nie cel­kem poved­la. Následující člá­nek se ten­to­krát neza­mě­ří na všech­ny oce­ně­né. spí­še vyzdvih­ne nej­dů­le­ži­těj­ší vítě­ze a zhod­no­tí prů­běh veče­ra.

Triumf Sedmilhářek

Laura Dern zís­ka­la tře­tí Glóbus.
Jo, tenhle seri­ál byl tím nej­lep­ším, co jsme minu­lý rok moh­li v tele­vi­zi vidět. A po záslu­ze se dočkal hned čtyř cen. Nicole Kidman, Laura Dern a Alex Skarsgaard, elit­ní fil­mo­vé hvězdy, si za svůj výkon na malé obra­zov­ce vyslou­ži­ly tu nej­pres­tiž­něj­ší mož­nou cenu. A celá mini­sé­rie si cenu rov­než zaslou­ží. Paráda!

Kirk Douglas

Velkým pře­kva­pe­ním byla účast nej­star­ší­ho pamět­ní­ka zla­té éry Hollywoodu. Velký Kirk byl nej­pr­ve při­po­me­nut ukáz­ka­mi ze Spartaca a násled­ně dora­zil v dopro­vo­du sna­chy Catherine Zety-Jones. Byť mu neby­lo vůbec rozu­mět, jeho pří­tom­nost posta­vi­la celé pub­li­kum na nohy a potlesk ve sto­je trval déle, než u oce­ně­né Oprah. Palec hore.

Del Toro konečně oceněn

Del Toro je nej­o­ri­gi­nál­něj­ším reži­sé­rem sou­čas­nos­ti, jeho fil­my pat­ří do zla­té­ho fon­du fan­tas­tic­ké kine­ma­to­gra­fie a všech­ny býva­jí kri­ti­ky vyná­še­ny do nebes. Nejnovější Tvář vody sice v dal­ších kate­go­ri­ích neu­spě­la, samot­né­mu Guillermovi však soš­ku zís­ka­la. Konečně! Doufejme tedy, že tvor­bu vizi­o­nář­ské­ho Mexičana oce­ní i na Oscarech.

Hughovo zklamání

Hugh byl tak tro­chu nasrán.
Znáte ten pocit, když koneč­ně zís­ká­te vytou­že­nou roli a podá­te život­ní výkon a stej­ně vás pak v oce­ně­ní před­běh­ne idi­ot, kte­rý zahrál ješ­tě vět­ší­ho idi­o­ta? Asi tak nějak se musel cítit Hugh Jackman, kte­ré­ho v kate­go­rii nej­lep­ší muzi­ká­lo­vý či kome­di­ál­ní herec pora­zil herec­ký nemo­to­ra James Franco. Své zkla­má­ní dával jas­ně naje­vo vše­ří­ka­jí­cím výra­zem. Co mys­lí­te, kdy se doslech­ne­me o roz­tr­há­ní Franca ada­man­ti­o­vý­mi drá­py?

Obi-Wan?

Chystá se Ewan na Tatooine?
Ewan McGregor si za svou vyni­ka­jí­cí dvoj­ro­li v seri­á­lu Fargo vyslou­žil pres­tiž­ní Glóbus. Cenu pře­bí­ral s feš­ným plno­vou­sem, kte­rý nápad­ně při­po­mí­nal vous mis­tra Kenobiho. Připravuje se Ewan na natá­če­ní sním­ku Kenobi: A Star Wars Story? Na Glóbech se k tomu­to drbu nevy­já­d­řil, tak dou­fej­me, že brzy při­jde něja­ké ozná­me­ní z Lucasfilmu. Každopádně, Ewan je na vrcho­lu a nevy­u­žít jej pro zopa­ko­vá­ní role legen­dár­ní­ho mis­tra Jedi by bylo trestu­hod­né.

Denzel je největší čurák z celýho Hollywoodu

Denzel je oprav­du ubo­žák.
Pamatujete na loň­ské Oscary, kde se Denzel tvá­řil nasra­ně na kaž­dém zábě­ru? Pokud ne, tak věz­te, že tato namyš­le­ná pri­ma­do­na letos pokra­čo­va­la v tom­to svém nafou­ka­ném sty­lu a vítěz­né­mu Garymu Oldmanovi ani neza­tles­ka­la. Washington si evi­dent­ně mys­lí, že je nej­lep­ší a na kaž­dém vyhla­šo­vá­ní se už vidí na pódiu. Když se mu to nepoštěs­tí, je nasrán. Doufejme tedy, že tahle zasra­ná kre­a­tu­ra nedo­sta­ne letos žád­nou cenu a buď z fil­mů koneč­ně zmi­zí, nebo se pro­be­re a sta­ne se opět tím poho­dá­řem, kte­ré­ho zná­me z Equalizeru či Training Day.

Harbour a Schreiber zase bez trofeje

Dva seri­á­lo­ví titá­ni ve svých kate­go­ri­ích neu­spě­li a hlav­ně u Lieva Schreibera je to už na pová­že­nou. Stálice seri­á­lu Ray Donovan totiž neu­spě­la ani na pátý pokus a na tri­umf si tak počká mini­mál­ně dal­ší rok. Nový Hellboy Harbour byl na Glóbus nomi­no­ván popr­vé, roz­hod­ně si však cenu měl odnést. Nakonec jej však před­bě­hl Skarsgaard :. Doufejme tedy, že příš­tě se oba páno­vé dočka­jí.

Feminismus

Nat si moh­la odpus­tit femi­nis­tic­ké kecy.
Po celou dobu cere­mo­ni­á­lu se řeši­la žen­ská otáz­ka. Feminističtější ceny jsem v živo­tě nevi­děl a na vzly­ka­jí­cí Barbru Streisand jen tak neza­po­me­nu. Nejhorší vystou­pe­ní před­ved­la má milo­va­ná Natalie Portman, jež spo­lu s úspěš­ným zrzou­nem Ronem Howardem pře­dá­va­la cenu pro nej­lep­ší­ho reži­sé­ra a roz­bre­če­la se, že na cenu není nomi­no­vá­na žena. Probohy proč? Doufejme, že se Weinstein vrá­tí a srov­ná vzpur­né ženy do latě :).
Resumé: Glóby se letos oprav­du vyda­ři­ly a s oce­ně­ný­mi sním­ky a her­ci vesměs sou­hla­sím. Večer se však nevy­hnul něko­li­ka kon­tro­ver­zím, kte­ré se nej­spíš budou ješ­tě pár týd­nů řešit. Uvidíme, jak bude sezó­na cen pokra­čo­vat.
Foto: NBC

Tento člá­nek napsal autor Ondřej Novotný, kte­rý je redak­to­rem webu Kritický Klub

Patří do rubri­ky: Ocenění

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,35301 s | počet dotazů: 224 | paměť: 53100 KB. | 28.11.2021 - 01:13:51