Kritiky.cz > Recenze her > Retro games > Golden Axe

Golden Axe

401c90dea9 64262432 o2
golden
Golden Axe, jmé­no, jehož vyslo­ve­ní mno­hým roz­bu­ší srd­ce na míru mís­ty až nezdra­vou.
Ano, tak se hlá­sí pra­vá legen­da.
Na počát­ku byla jed­nič­ka a nula. Z jejich vzá­jem­ných neko­neč­ných kom­bi­na­cí se zača­ly rodit počí­ta­čo­vé pro­gra­my. Člověk je pocho­pi­tel­ně tvo­rem hra­vým, tak­že mu neči­ni­lo vel­kých pro­blé­mů si i z toho­to utvo­řit zába­vu. Jedna z prv­ních počí­ta­čo­vých her byl slav­ný Pong, pri­mi­tiv­ní, leč zábav­ný. Pro mě osob­ně počí­ta­čo­vá his­to­rie však začí­ná až s pří­cho­dem hry Golden Axe.
Žánrově se jed­ná o fan­ta­sy akč­ní řež­bu (doslo­va). Hra sice má jaký­si pří­běh, ale ten je prost­ší než _________ (doplň­te si jmé­no neob­lí­be­né popu­lár­ní osob­nos­ti), či dokon­ce než ___________ (doplň­te jmé­no ješ­tě více neob­lí­be­né osob­nos­ti). To vůbec ale neva­dí, neboť o pří­běh zde ani nejde. Na začát­ku si vybe­re­te jed­nu ze tří mož­ných posta­vi­ček. Zde se mož­ná nachá­zí jed­na z výraz­ných chyb ve hře, neboť posta­vič­ky nejsou dosta­teč­ně her­ně vyvá­že­né. Z celé plejá­dy (Barbar, Amazonka a Trpaslík) to zce­la jas­ně vyhrá­vá - pře­kva­pi­vě - malý, zele­ný trpas­lík s nabrou­še­nou seke­rou. Jelikož hra pod­po­ru­je i mul­tipla­yer (rozu­měj na jed­nom počí­ta­či, o síti se teh­dy pocho­pi­tel­ně neu­va­žo­va­lo), tak tato situ­a­ce vel­mi čas­to ved­la k doha­dům, „kdo že to bude hrát za toho trpas­lí­ka“.
Hra vyšla v roce 1989 ve spo­leč­nos­ti SEGA, kte­rá se tím­to poči­nem etablo­va­la jako jed­nič­ka mezi her­ní­mi arká­da­mi. Obsahuje cel­kem - pokud si pama­tu­ji - 8 leve­lů, kte­ré jsou s při­bý­va­jí­cí dobou stá­le obtíž­něj­ší. Celkově však hra neby­lo nijak moc těž­ká a po krát­kém tré­nin­ku došel do finá­le hry sko­ro kaž­dý. V dneš­ní době si pod win xp, vis­ta, apod. hru pocho­pi­tel­ně neza­hra­je­te, ale díky exis­ten­ci růz­ných emu­lá­to­rů to nako­nec stej­ně jde.
Trocha vzpo­mí­ná­ní na časy podiv­ně září­cích moni­to­rů a pixe­lo­vě odpor­ných posta­vi­ček, jejichž pohyb je pod­kres­len midi hud­bou, není nikdy na ško­du. Snad se jed­ná jen o sen­ti­ment, ale když jsem na inter­ne­tu hle­dal něja­ký her­ní obrá­zek z Golden Axe, tak mě pře­pa­dl tako­vý zvlášt­ní pocit.
Ano, hry typu Golden Axe měly ve své době jis­té kouz­lo i kvů­li tomu, že se roz­hod­ně nejed­na­lo o pro­dukt smě­řu­jí­cí k širo­kým masám (jak je tomu u počí­ta­čo­vé zába­vy hoj­ně dnes).

  • IWO - JIMA26. října 2019 IWO - JIMA IWO - JIMAMám rád počítačové hry, ty z období druhé světové války mi jsou také docela blízké. Paráda. Má duše zaplesala, když oko (tuším, že to bylo oko levé) spatřilo obal od hry IWO - […]
  • Dropbox25. srpna 2019 Dropbox Připadám si trochu jako Eratosthenés, který prý údajně objevil kulatost (i když je to taková elipsa) naší domovské planety.Pro mnohé je Dropbox už dávno známým termínem a jistě často tuto […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Warcraft 329. září 2019 Warcraft 3 Warcraft je skvělá realtime fantasy strategie, která se (jak jistě poznáte podle názvu) dočkala svého již třetího pokračování. Hra nás opět přivádí do nádherné krajiny, kde se odehrávají […]
  • Metro 203331. srpna 2019 Metro 2033 Něco se pokazilo a v roce 2013 nastala apokalypsa. Svět se zahalil do mrazu a lidstvo z velké části vymřelo. Těm několika šťastlivcům, kteří přežili, se podařilo usídlit v opuštěných […]
  • Brothers: A Tale of Two Sons16. září 2019 Brothers: A Tale of Two Sons Byly časy, kdy interaktivní počítačová zábava byla vyhrazena prakticky pouze pro několik málo podivínů, kteří vycházeli ze svých potemnělých doupat jen v případě, že: a) došly potraviny b) […]

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...