Kritiky.cz > Filmové recenze > Retro filmové recenze > Godzilla -  10 % Husí kůže | 15 % Godzilla | 30 % Stereotypy a klišé | 20% Akce | 20% Hlouposti | 5 % Radiace 

Godzilla -  10 % Husí kůže | 15 % Godzilla | 30 % Stereotypy a klišé | 20% Akce | 20% Hlouposti | 5 % Radiace 

http 2 bp blogspot com j99a gbecka u3xxz29 9ti

Gojira! Ano už je to tak, Godzilla se vra­cí na stří­br­ná plát­na. Po nevy­da­ře­ném poku­su páně Rolanda Emmericha se toto pře­rost­lé mon­strum dočka­lo nové­ho ame­ric­ké­ho zpra­co­vá­ní, kte­ré jako jeden z nej­o­če­ká­va­něj­ších bloc­kbus­te­rů letoš­né­ho roku dora­zi­lo i do čes­kých a slo­ven­ských kin. Otázkou ale zůstá­vá, poda­ři­lo se tvůr­cům zpra­co­vat mate­ri­ál lépe, nebo na nás čeká v sálech opět prů­švih gigan­tic­kých roz­mě­rů? 

http://2.bp.blogspot.com/-31Es-WwCG7o/U3XXx6D302I/AAAAAAAAHkA/O5ouf0P5Pw4/s1600/godzilla-image03.jpg Joe Brody (Bryan Cranston) před pat­nác­ti lety ztra­til při neho­dě v ato­mo­vé elek­trár­ně svo­ji ženu. Od té doby se pokou­ší dostat dostat zpět do své­ho domu, kte­rý je nyní v oblas­ti, kde spadla radi­a­ce prá­vě z oné jader­né elek­trár­ny. Poté, co je už poně­ko­li­ká­té zatknut jak se sna­ží do pro­sto­ru vnik­nout, při­chá­zí mu na pomoc jeho syn Ford (Aaron Taylor-Johnson). Joe se s ním vydá­vá opět do oblas­ti vyso­ké radi­a­ce aby zís­kal potřeb­né důka­zy ze své­ho býva­lé­ho bytu. Když však pro­nik­nou do blíz­kos­ti býva­lé elek­trár­ny, zjiš­ťu­jí, že tam už žád­ná radi­a­ce není, i když by je měla na mís­tě zabít. Co víc, v mís­tě jader­né kata­stro­fy je až pode­zře­le ruš­no a nad­vlád­ní orga­ni­za­ce Monarch tam cosi ukrý­vá. Před lety to totiž neby­la seis­mic­ká akti­vi­ta ani mecha­nic­ká poru­cha co zapří­či­ni­lo zká­zu elek­trár­ny, kte­ré byl Joe ředi­te­lem. A to něco, co kata­stro­fu způ­so­bi­lo, se začí­ná líh­nout...

Nová Godzilla je poně­kud pro­ble­ma­tic­ký sní­mek. Co se totiž hodí říci dopře­du je fakt, že spo­lé­há až pří­liš na kla­sic­ká klišé, ste­re­o­typ­ní klič­ky a doce­la sil­nou dáv­ku pato­su, pod­po­ře­nou roman­tic­kou lin­kou jed­no­ho z hlav­ních hrdi­nů, což všech­no půso­bí doce­la ruši­vě. Dokonce pro někte­ré tak, že se během pro­jek­ce pouš­tí do absurd­ní­ho smí­chu. Ovšem čekáte-li čis­tě seri­oz­ní dra­ma o tom, jak obří ješ­těr­ka deci­mu­je ubo­hé lidi, jste doce­la urči­tě na špat­né adre­se. A to i přes fakt, že se vás sna­ží pro­pa­ga­ce i film pře­svěd­čit o tom , že toto je vlast­ně dra­ma.

http://2.bp.blogspot.com/-J99a_gBeCkA/U3XXz29_9tI/AAAAAAAAHkI/1B9SQils6mE/s1600/godzilla-image05.jpg

Godzilla má ale pře­de­vším jeden doce­la zásad­ní pro­blém a tím je fakt, že ono titul­ní mon­strum hra­je ve výsled­ku ve fil­mu dru­hé, nebo tře­tí hous­le. Prim tu hra­jí lid­ská dra­ma­ta a pak MUTO, nebo­li ono mon­strum kte­ré způ­so­bi­lo kata­stro­fu v jader­né elek­trár­ně. Kdyby bylo jed­no, kte­ré by si to poz­dě­ji roz­da­lo s Godzillou, ješ­tě bych to pocho­pil, nicmé­ně mys­lím, že je tro­chu over­kill potře­ba tvůr­ců pro­cpat do fil­mu rov­nou dvě tyto mon­stra. Druhým, obdob­ně nevhod­ným roz­hod­nu­tím od tvůr­ců bylo vykon­stru­o­vat posta­vu Dr. Ichira Serizawy (Ken Watanabe) do tak absurd­ních roz­mě­rů, že ji mini­mál­ně od polo­vi­ny fil­mu už nikdo nemů­že brát ani tro­chu váž­ně. Watanabe je dob­rý herec, ale tohle je vylo­že­ně prů­ser. Pokud měl hrát funk­ci jakési comic relief posta­vy, pak to bylo pří­liš sofis­ti­ko­va­né na to, aby to sál smě­jí­cí se absur­di­tě pocho­pil.

Samozřejmě nová Godzilla má i své svět­lé momen­ty, kte­rý­mi je pře­de­vším účast titul­ní­ho mon­stra na plát­ně. To si totiž zjed­ná­vá nesku­teč­ný respekt a doslo­va cupu­je všech­no co mu pří­jde do ces­ty na cuc­ky. Úvodní scé­na, kde se mon­strum popr­vé před­sta­ví v celé své krá­se, je navíc mini­mál­ně pro mě jed­ním z nej­lep­ších fil­mo­vých momen­tů, co jsem za dlou­hé roky viděl. Digitální tri­ky jsou na solid­ní kva­li­tě, stej­ně jako celá vizu­ál­ní strán­ka, kte­rá je navíc pod­po­ře­na napros­to feno­me­nál­ním soun­d­trac­kem od Alexandera Desplata. Ten zkrát­ka chyt­ne už od prv­ních momen­tů a nepus­tí do posled­ní­ho oka­mži­ku. Dodává tak ale­spoň hut­nost atmo­sfé­ře i v momen­tech, kdy pří­bě­ho­vá strán­ka znač­ně kolísá, nebo se spo­lé­há na doce­la nelo­gic­ké, či až hloupé klič­ky.

http://1.bp.blogspot.com/-2abzWvWqR94/U3XXx6GD74I/AAAAAAAAHkE/NyYBFkGmEs0/s1600/godzilla-image02.jpg

O nové Godzille se tak toho dá říct cel­kem mno­ho, niko­liv však to, že by se jed­na­lo o špat­ný film. Pro něko­ho bude urči­tě nová ver­ze kla­sic­ké­ho mate­ri­á­lu mír­ným zkla­má­ním, nimé­ně pokrok od prv­ní ame­ric­ké adap­ta­ce je měřen mílo­vý­mi kro­ky.  Gareth Edwards nato­čil hod­ně solid­ní mon­ster movie, kte­ré je sice po pří­bě­ho­vé strán­ce doce­la hloupost a spo­lé­há na zby­teč­ně pri­mi­tiv­ní a ste­re­o­typ­ní ele­men­ty, na efek­tiv­nos­ti a kuler­vou­c­nos­ti jí to ovšem neu­bí­rá. Godzilla sice nemá ani zda­le­ka tolik pro­sto­ru, kolik by si film s ní v titu­lu zaslou­žil,  nicmé­ně když se obje­ví na plát­ně, respekt z ní jde pokaž­dí, pro­to­že tohle je pros­tě král mezi mon­st­ry tak jak má být. Podobně nevy­u­ži­tý poten­ci­ál a popu­la­ri­ta je tu bohu­žel i u Bryana Cranstona a jeho posta­vy. Když to však vez­mu kolem a kolem, nemám pro­blém dát sním­ku sice opa­tr­ný ale přes­to palec naho­ru.

http://2.bp.blogspot.com/-S-7iZHAMdvs/UYP4raaCD7I/AAAAAAAAEjo/MTF-tqND-1E/s1600/70.png

 Gojira to zkou­ší v kinech po letech zno­vu. Poté, co Emmerich zprznil toto kul­tov­ní japon­ské mon­strum a Toho po Godzilla Wars na deset let zane­cha­la své nej­slav­něj­ší stvo­ře­ní v archí­vu, při­chá­zí nová ame­ric­ká ver­ze a je doce­la na co kou­kat. Po pří­be­ho­vé strán­ce je to sice mož­ná až pří­liš vel­ká bída, kte­rá spo­lé­há na kýč, klišé a ste­re­o­ty­py, stej­ně jako na doce­la pri­mi­tiv­ní klič­ky jak se dopra­co­vat kam potře­ba, nicmé­ně po audi­o­vi­zu­ál­ní strán­ce se jed­ná o špič­ko­vou podí­va­nou, kte­rá spo­le­há pře­de­vším na doce­la hut­nou atmosfré­ru a geni­ál­ní soun­d­track Alexandera Desplata. To, že nebyl vyu­žit poten­ci­ál titul­ní­ho mon­stra ani z polo­vi­ny, stej­ně jako prá­ve popu­lár­ní­ho Bryana Cranstona je při­nejmen­ším smut­né. Stejně jako hod­ně špat­ně napsa­ná a zahra­ná posta­va jin­dy skvě­lé­ho Kena Watanabeho. 

http://4.bp.blogspot.com/-u5srgcHwins/UYP4t8IhY8I/AAAAAAAAEkY/cKzavlS46Q4/s320/oddelovac.png

  Koktejl:

 10% Husí kůže
15% Godzilla
30% Stereotypy a klišé
20% Akce
20% Hlouposti
5% Radiace 

http://4.bp.blogspot.com/-u5srgcHwins/UYP4t8IhY8I/AAAAAAAAEkY/cKzavlS46Q4/s320/oddelovac.png

Recenze napsá­na: 16. 5. 2014


Ohodnoťte článek


Profilový obrázek

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Godzilla – 50%14. května 2014 Godzilla – 50% Je tomu už šedesát let, co přišla do kin první příšera atomového věku. K tomuto velkému výročí natočili Američané další oslavný film s touto japonskou ikonou. Bohužel celému filmu škodí […]
  • X-Men 2 - Tentokráte nic objevného.7. června 2019 X-Men 2 - Tentokráte nic objevného. Jsou mezi námi. Jsou všude. Nikdy nevíte, kdo všechno mezi ně může patřit. Může to být Váš strýc, Vaše podivínská tetička, Váš mladší bratr, Váš starší bratr, Vaše přítelkyně, Váš přítel […]
  • X-men: Poslední Vzdor - Poslední (??!) díl mutantské ságy rozhodně má svá mínus.29. srpna 2019 X-men: Poslední Vzdor - Poslední (??!) díl mutantské ságy rozhodně má svá mínus.  Ale upřímně řečeno, je jich méně, než jsme mohli čekat. Budu se v následujících řádcích snažit vyhnout srovnání s předchozími dvěma filmy (nemluvě o srovnávání s naprosto nesouvisejícími […]
  • 2012 - zábava dosti povrchní zabalena do blyštivého pozlátka29. září 2018 2012 - zábava dosti povrchní zabalena do blyštivého pozlátka O filmu 2012 jste již bezpochyby slyšeli. Je to hit, který zasáhl světová kina rychlostí příchodu tsunami. Pohříchu však - jako ostatně všechny snímky R. Emmericha - je to zábava dosti […]
  • X-Men: Poslední vzdor - první neúspěšný film7. června 2019 X-Men: Poslední vzdor - první neúspěšný film Filmy X-Men a X2 patří k vrcholům filmových adaptací comicsů, čemuž kromě vynikajícího scénáře a obsazení napomohl i zkušený režisér Bryan Singer. Jenže tento chlapík odmítl pracovat na […]
  • Godzilla: King of Monsters má první trailer22. července 2018 Godzilla: King of Monsters má první trailer Za rok bude další pokračování Godzilly. Znovu se vrátí herec z minulého filmu Ken Watanabe. Tentokrát ale slavná zmutovaná příšera bude bojovat proti ještě ničivějším protivníkům, jako […]
  • Hledání Christiana a Any: Obsazování12. února 2015 Hledání Christiana a Any: Obsazování Každý, kdo se podílel na filmu Padesát odstínů šedi o těch novelách určitě slyšel – někteří z nich byli zarputilí fanoušci už dávno předtím, než se dozvěděli, že budou hrát roli v procesu […]
  • X-Men: Apokalypsa - SVĚT APOKALYPSY19. května 2016 X-Men: Apokalypsa - SVĚT APOKALYPSY Natáčení X-Men: Apokalypsy začalo 20. dubna 2015 v Montrealu v Kanadě, konkrétně v Mel’s Cité du Cinema (běžně označovaném jako Mel’s), což jsou ateliéry o rozloze 27 akrů na Ile de […]
  • Dveře se otevírají: Vítejte v červeném pokoji12. února 2015 Dveře se otevírají: Vítejte v červeném pokoji Jedna z nejvíce očekávaných věcí ve filmu je ‚červený pokoj‘, kde Christian praktikuje své nejextrémnější sexuální touhy. Předtím, než Ana poprvé přejde jeho práh, o tom pokoji jenom četla […]
  • Choulostivé vyvážení: Přenos příběhu na filmové plátno12. února 2015 Choulostivé vyvážení: Přenos příběhu na filmové plátno Taylor-Johnson věděla, že natočení knihy „Padesát odstínů šedi“ pro ni bude velkou výzvou. „Musím přiznat, že jsem do toho skočila rovnýma nohama. Pomyslela jsem si: ‚Super. Přečetla jsem […]