Kritiky.cz > Recenze knih > Glycerinová mýdla: Voňavá kniha pro tvořivé duše od autorek Alexandry Martiny Behalové a Terezy Štegrové

Glycerinová mýdla: Voňavá kniha pro tvořivé duše od autorek Alexandry Martiny Behalové a Terezy Štegrové

glyc.mýdla1

Glycerinová mýdla je doslo­va voňa­vá kni­ha pro všech­ny tvo­ři­vé duše, ale i pro ty, kte­ří milu­jí hlav­ně kva­lit­ní pro­duk­ty vyro­be­né z pří­rod­ních suro­vin v pro­stře­dí své­ho vlast­ní­ho domo­va.

A co všech­no v této kni­ze může­te obje­vit? Více než 20 skvě­lých, osvěd­če­ných recep­tů na vel­mi jed­no­du­chá a čis­tě pří­rod­ní mýdla, dále vlo­že­né čty­ři papí­ro­vé archy s 80ti rozkoš­ný­mi mýdlo­vý­mi eti­ke­ta­mi, kte­ré vaše­mu po domác­ku vyro­be­né­mu mýdlu dodá tu pra­vou „han­d­ma­de“ krá­su.

Nesmí samo­zřej­mě chy­bět ani dvě krás­ně pře­hled­né tabul­ky, jež zce­la urči­tě vyu­ži­je­te při samot­né výro­bě mýdel tj. pře­hled­ná tabul­ka mezi­ná­rod­ní­ho názvoslo­ví základ­ních kos­me­tic­kých ingre­di­en­cí a tabul­ka nej­po­u­ží­va­něj­ších rost­lin­ných a esen­ci­ál­ních olejů včet­ně uve­de­ní jejich vhod­ných kom­bi­na­cí.

„Zapněte si krás­nou hud­bu, hoď­te se do poho­dy a pojď­te s námi tvo­řit a potom obda­ro­vá­vat své milo­va­né. Barevně, hra­vě a voňa­vě.“

Obě autor­ky kni­hy - Alex a Terka, milu­jí, když můžou kaž­dý den kolem sebe vytvá­řet tako­vý svět, ve kte­rém by rády žily ony samy. Věří, že kaž­dý z nás má na svě­tě něja­ké poslá­ní, a že být kre­a­tiv­ní zna­me­ná oprav­do­vě ŽÍT.

Prostřednictvím této kni­hy vás nau­čí vní­mat kaž­dý pří­tom­ný oka­mžik, a při­tom zažít oprav­do­vé štěs­tí. Naučte se žít svůj život tako­vý, jaký bys­te si přá­li mít, pro­to­že tvo­řit a vyrá­bět svo­je vlast­ní věci, obje­vo­vat nové suro­vi­ny a zjiš­ťo­vat, jak moc jed­no­du­ché je něco si vyro­bit sám, se může stát vel­mi pří­nos­nou zku­še­nos­tí a vel­kou rados­tí nejen pro vás, ale i pro celou vaši rodi­nu.

Z obsa­hu kni­hy se může­te těšit na níže uve­de­né kapi­to­ly, kte­ré se věnu­jí jed­no­mu z témat, jež jsou dal­ším krůč­kem k samot­né výro­bě doko­na­lé­ho, a hlav­ně voňa­vé­ho mýdla, jež si sku­teč­ně doká­že­te vyro­bit sami své­po­mo­cí:

Jednotlivé kapi­to­ly:

Ingredience a pomůc­ky

Mýdlová hmo­ta

Technika výro­by

Problémy při výro­bě

Recepty

Oleje

Dárkové bale­ní

Mýdlové eti­ke­ty

S kni­hou „Glycerinová mýdla“ se nemu­sí­te oprav­du niče­ho bát, ani toho, že bys­te výro­bu tako­vé­ho úžas­né­ho mýdla nezvlád­li sami. Autorky zvo­li­ly pou­ze své osvěd­če­né recep­ty s důra­zem na jed­no­du­chost a snad­nou pří­pra­vu.

Díky k tomu, že obě autor­ky milu­jí pří­ro­du, jsou do jed­not­li­vých recep­tů zahr­nu­ty pou­ze pří­rod­ní mate­ri­á­ly jako jsou čer­stvé a suše­né bylin­ky, bylin­né práš­ky, rost­lin­né ole­je ane­bo koře­ní.

Na jed­not­li­vých strán­kách kni­hy najde­te pře­váž­ně základ­ní infor­ma­ce o mýdlo­vé hmo­tě, jež je zákla­dem pro samot­nou výro­bu, a odha­lí slo­že­ní jed­not­li­vých hmot, s kte­rý­mi bude­te mít to štěs­tí pra­co­vat v jed­not­li­vých recep­tech.

Prozradí jed­not­li­vé výho­dy a upo­zor­ní na dodr­žo­vá­ní bez­peč­nos­ti při prá­ci s tou­to hmo­tou. A nepo­sled­ní řadě vám i hez­ky struč­ně a jed­no­du­še popí­še krok za kro­kem samot­nou výro­bu mýdla, včet­ně dopl­ně­né­ho kres­le­né­ho postu­pu.

Tento prak­tic­ký rád­ce pro výro­bu mýdel od A až po Z skvě­le pora­dí, co si k samot­né tvor­bě při­chys­tat, a navíc vám poskyt­ne i zaru­če­né a vyzkou­še­né recep­ty. Ne vždy však všech­no může šla­pat jak na drát­ku, a občas se může vyskyt­nout i něja­ký pro­blém či zádrhel při tvo­ře­ní.

A i na to autor­ky mys­le­ly, a pro­to při­po­ji­ly i pár řád­ků o tom, co dělat, když se ne zrov­na všech­no daří dle našich před­stav, dopl­ně­né o kon­krét­ní výčet pro­blé­mů, zádrhe­lů spo­lu s poznám­kou, jak vše napra­vit.

V nepo­sled­ní řadě se dámy zamě­ři­ly i na kon­zer­va­ci a život­nost tako­vé­ho mýdla, a na to, jak bychom jej měli skla­do­vat, aby nám co nejdéle vydr­že­lo a bylo v pořád­ku.

Recepty. Všechny recep­ty jsou hra­vé, inspi­ra­tiv­ní, kre­a­tiv­ní, láka­jí­cí k samot­né­mu tvo­ře­ní. Už při samot­ném pohle­du na foto­gra­fie jste chy­ce­ni a vta­že­ni do sála­jí tvůr­čí inspi­ra­ce, jež vás uko­lé­bá­vá poci­tem jaké­ho­si bez­pe­čí a tep­la domo­va, pro­vo­ně­né­ho lás­kou a něhou.

Každý z těch­to recep­tů má svůj jedi­neč­ný název s drob­ným popi­sem mýdla. Nesmí samo­zřej­mě ani chy­bět výčet všech jed­not­li­vých ingre­di­en­cí a potřeb, jež bude­me potře­bo­vat. A krát­ký, struč­ný a hlav­ně vel­mi jed­no­du­chý postup, pod­le niž to zvlád­nou i malé děti vás pro­ve­de krok za kro­kem při výro­bě dané­ho mýdla.

Pozornému čte­ná­ři neu­nik­ne u kaž­dé­ho rece­pi­su i chyt­rá vsuv­ka: „Věděli jste, že....“, kde se může­te něco málo dozvě­dět z his­to­rie nebo půvo­du někte­rých suro­vin jako je napří­klad káva, růže, levan­du­le, růžo­vý jílu apod.

Recept zau­jí­má dvě strán­ky, na levé popi­sek a na pra­vé pak už jen krás­nou foto­gra­fii s vyob­ra­ze­ním hoto­vé­ho výrob­ku. Tyto úžas­né malův­ky, ilu­stra­ce a fot­ky jsou dílem Marie-Christine Simek nazý­va­né také „duší dáva­jí­cí dohro­ma­dy jed­not­li­vé myš­len­ky auto­rek.“ Ostatně sami může­te na foto­gra­fi­ích vidět, jak autor­ka ztvár­ni­la svo­jí lás­ku k pří­ro­dě, schop­nost zachy­tit její krá­su a tou­hu zachrá­nit svět skr­ze pří­rod­ní mate­ri­á­ly.

V závě­ru kni­hy kro­mě vlo­že­ných krás­ných mýdlo­vých eti­ket jako bonu­su je kapi­to­la věno­va­ná dár­ko­vé­mu bale­ní a tomu, co všech­no může­te k bale­ní z pří­rod­ních mate­ri­á­lů vyu­žít, chce to samo­zřej­mě i špet­ku fan­ta­zie.

Tak pojď­te a nech­te se na těch­to strán­kách (stej­ně jako já) uná­šet snad­nou, bez­peč­nou a hlav­ně zábav­nou tvor­bou čis­tě pří­rod­ních peču­jí­cích mýdel z gly­ce­ri­no­vé hmo­ty. Ostatně není nic jed­no­duš­ší­ho než roz­pus­tit mýdlo­vou hmo­tu ve vod­ní láz­ni, při­káp­nout olej, při­sy­pat pří­rod­ní bar­vi­va, bylin­ky, koře­ní, a vlít vše do kou­pel­no­vé for­my a v nepo­sled­ní řadě nechat ztuh­nout.... nevě­ří­te?

Tak mi věř­te a sami zalis­tuj­te kni­hou a ponoř­te se do této voňa­vé inspi­ra­ce dýcha­jí­cích na vás doslo­va z kaž­dé strán­ky.... pro­to­že jít dál v kre­a­ti­vi­tě je ta správ­ná ces­ta živo­tem....

„Děkujte pří­ro­dě za její krá­su, kte­rou nám posky­tu­je, a také za to, že nás kaž­dý den učí být vděč­ný­mi a tvo­ři­vý­mi.“

Glycerinová mýdla: Voňavá kni­ha pro tvo­ři­vé duše

Napsali: Alexandra Martina Behalová, Tereza Štegrová

Fotografie: Marie-Christine Simek

Vydalo nakla­da­tel­ství CPress

Rok vydá­ní: 2018

Počet stran: 96 stran

ISBN: 978-80-264-2230


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • KOSMETIKA HROU. V souladu s přírodou.15. ledna 2019 KOSMETIKA HROU. V souladu s přírodou. Koho by nelákalo umět si vyrobit domácí kosmetiku úplně na všechno sám a z přírodních materiálů? Asi každého. A tahle kniha plná voňavé inspirace vám ukáže, jak na to. Kniha je nabitá […]
  • 101 VÝTVARNÝCH PROJEKTŮ S AMOSEM: RECYKLACE9. června 2019 101 VÝTVARNÝCH PROJEKTŮ S AMOSEM: RECYKLACE Všechny tvořivé duše určitě znají velmi oblíbený český časopis věnující se tvoření tj. AMOS, který po dobu 15 let vychází pravidelně čtvrtletně. Tato velmi nápaditá a kreativní kniha […]
  • S knihou "Objev svůj talent" to bude nejen hračka, ale i zábava31. srpna 2018 S knihou "Objev svůj talent" to bude nejen hračka, ale i zábava Pokud nevíte, jak precizně vymýšlet příběhy a postavy, jak pracovat se svými vlastními nápady, zcela určitě vám přijde vhod tato kniha od bratrů McLeodových, jež vás všechno zábavnou […]
  • BYLINKY ČESKÉ ZAHRÁDKY od Petry Rubášové30. července 2017 BYLINKY ČESKÉ ZAHRÁDKY od Petry Rubášové BYLINKY ČESKÉ ZAHRÁDKY od Petry Rubášové Nadšenci bylinek si zcela určitě nesmí nechat ujít knižní novinku „Jak pěstovat a zpracovat BYLINKY ČESKÉ ZAHRÁDKY“ tj. příručka pro pěstitele, […]
  • Příručka mladého zahradníka7. května 2019 Příručka mladého zahradníka Pokud máte doma malou zahradnici nebo zahradník, jež by si na své zahrádce, na balkoně nebo okenním parapetu rádi něco dobrého nebo krásného pro potěchu oka vypěstovali, je tahle kniha […]
  • S přírodou pro děti poznejte zábavnou formou 85 zajímavých druhů stromů.3. září 2018 S přírodou pro děti poznejte zábavnou formou 85 zajímavých druhů stromů. V knize čtenář nalezne 85 nejčastěji se vyskytujících tuzemských stromů a keřů, jež může naleznout kdekoliv při svých toulkách přírodou. Na stránkách této příručky objeví, jak krásné […]
  • Nakresli 50 zvířat od Lee J. Ames7. listopadu 2017 Nakresli 50 zvířat od Lee J. Ames NAKRESLI 50 ZVÍŘAT od Lee J. Ames Touží se vaše děti naučit malovat jako správní mistři malíři? Vy ale nevíte, jak na to? Zkuste jim pořídit tuto úžasnou příručku „Nakresli 50 zvířat“ od […]
  • Nejlepší české papírové skládačky - zábava, co se nikdy neomrzí...20. ledna 2019 Nejlepší české papírové skládačky - zábava, co se nikdy neomrzí... Oblíbené skládačky z různobarevného papíru v dětech probudí opravdový zájem o tvoření, povzbudí jejich fantazii, a hlavně procvičí a zdokonalí jemnou motoriku prstů. Navíc jako bonus jsou […]
  • ZELENÁ KOSMETIKA od Michaely Suché11. června 2018 ZELENÁ KOSMETIKA od Michaely Suché Pro velké fanoušky a milovníky domácí přírodní kosmetiky je publikace "Zelená kosmetika" od finalistky soutěže bloggerka roku 2016 Michaely Suché, jež vydalo nakladatelství CPress, tou […]
  • Bylinky jako první volba na běžné zdravotní neduhy16. června 2019 Bylinky jako první volba na běžné zdravotní neduhy Dnešní svět na nás nakládá vysoké nároky. Musíme být výkonní, neúnavní, rychlí a zvládnout tolik věcí, jak v práci, tak v běžném životě, že občas už toho máme dost a chytneme nějaký bacil […]