Kritiky.cz > Recenze knih > Glycerinová mýdla: Voňavá kniha pro tvořivé duše od autorek Alexandry Martiny Behalové a Terezy Štegrové

Glycerinová mýdla: Voňavá kniha pro tvořivé duše od autorek Alexandry Martiny Behalové a Terezy Štegrové

glyc.mýdla1

Glycerinová mýdla je doslo­va voňa­vá kni­ha pro všech­ny tvo­ři­vé duše, ale i pro ty, kte­ří milu­jí hlav­ně kva­lit­ní pro­duk­ty vyro­be­né z pří­rod­ních suro­vin v pro­stře­dí své­ho vlast­ní­ho domo­va.

A co všech­no v této kni­ze může­te obje­vit? Více než 20 skvě­lých, osvěd­če­ných recep­tů na vel­mi jed­no­du­chá a čis­tě pří­rod­ní mýdla, dále vlo­že­né čty­ři papí­ro­vé archy s 80ti rozkoš­ný­mi mýdlo­vý­mi eti­ke­ta­mi, kte­ré vaše­mu po domác­ku vyro­be­né­mu mýdlu dodá tu pra­vou „han­d­ma­de“ krá­su.

Nesmí samo­zřej­mě chy­bět ani dvě krás­ně pře­hled­né tabul­ky, jež zce­la urči­tě vyu­ži­je­te při samot­né výro­bě mýdel tj. pře­hled­ná tabul­ka mezi­ná­rod­ní­ho názvoslo­ví základ­ních kos­me­tic­kých ingre­di­en­cí a tabul­ka nej­po­u­ží­va­něj­ších rost­lin­ných a esen­ci­ál­ních olejů včet­ně uve­de­ní jejich vhod­ných kom­bi­na­cí.

„Zapněte si krás­nou hud­bu, hoď­te se do poho­dy a pojď­te s námi tvo­řit a potom obda­ro­vá­vat své milo­va­né. Barevně, hra­vě a voňa­vě.“

Obě autor­ky kni­hy - Alex a Terka, milu­jí, když můžou kaž­dý den kolem sebe vytvá­řet tako­vý svět, ve kte­rém by rády žily ony samy. Věří, že kaž­dý z nás má na svě­tě něja­ké poslá­ní, a že být kre­a­tiv­ní zna­me­ná oprav­do­vě ŽÍT.

Prostřednictvím této kni­hy vás nau­čí vní­mat kaž­dý pří­tom­ný oka­mžik, a při­tom zažít oprav­do­vé štěs­tí. Naučte se žít svůj život tako­vý, jaký bys­te si přá­li mít, pro­to­že tvo­řit a vyrá­bět svo­je vlast­ní věci, obje­vo­vat nové suro­vi­ny a zjiš­ťo­vat, jak moc jed­no­du­ché je něco si vyro­bit sám, se může stát vel­mi pří­nos­nou zku­še­nos­tí a vel­kou rados­tí nejen pro vás, ale i pro celou vaši rodi­nu.

Z obsa­hu kni­hy se může­te těšit na níže uve­de­né kapi­to­ly, kte­ré se věnu­jí jed­no­mu z témat, jež jsou dal­ším krůč­kem k samot­né výro­bě doko­na­lé­ho, a hlav­ně voňa­vé­ho mýdla, jež si sku­teč­ně doká­že­te vyro­bit sami své­po­mo­cí:

Jednotlivé kapi­to­ly:

Ingredience a pomůc­ky

Mýdlová hmo­ta

Technika výro­by

Problémy při výro­bě

Recepty

Oleje

Dárkové bale­ní

Mýdlové eti­ke­ty

S kni­hou „Glycerinová mýdla“ se nemu­sí­te oprav­du niče­ho bát, ani toho, že bys­te výro­bu tako­vé­ho úžas­né­ho mýdla nezvlád­li sami. Autorky zvo­li­ly pou­ze své osvěd­če­né recep­ty s důra­zem na jed­no­du­chost a snad­nou pří­pra­vu.

Díky k tomu, že obě autor­ky milu­jí pří­ro­du, jsou do jed­not­li­vých recep­tů zahr­nu­ty pou­ze pří­rod­ní mate­ri­á­ly jako jsou čer­stvé a suše­né bylin­ky, bylin­né práš­ky, rost­lin­né ole­je ane­bo koře­ní.

Na jed­not­li­vých strán­kách kni­hy najde­te pře­váž­ně základ­ní infor­ma­ce o mýdlo­vé hmo­tě, jež je zákla­dem pro samot­nou výro­bu, a odha­lí slo­že­ní jed­not­li­vých hmot, s kte­rý­mi bude­te mít to štěs­tí pra­co­vat v jed­not­li­vých recep­tech.

Prozradí jed­not­li­vé výho­dy a upo­zor­ní na dodr­žo­vá­ní bez­peč­nos­ti při prá­ci s tou­to hmo­tou. A nepo­sled­ní řadě vám i hez­ky struč­ně a jed­no­du­še popí­še krok za kro­kem samot­nou výro­bu mýdla, včet­ně dopl­ně­né­ho kres­le­né­ho postu­pu.

Tento prak­tic­ký rád­ce pro výro­bu mýdel od A až po Z skvě­le pora­dí, co si k samot­né tvor­bě při­chys­tat, a navíc vám poskyt­ne i zaru­če­né a vyzkou­še­né recep­ty. Ne vždy však všech­no může šla­pat jak na drát­ku, a občas se může vyskyt­nout i něja­ký pro­blém či zádrhel při tvo­ře­ní.

A i na to autor­ky mys­le­ly, a pro­to při­po­ji­ly i pár řád­ků o tom, co dělat, když se ne zrov­na všech­no daří dle našich před­stav, dopl­ně­né o kon­krét­ní výčet pro­blé­mů, zádrhe­lů spo­lu s poznám­kou, jak vše napra­vit.

V nepo­sled­ní řadě se dámy zamě­ři­ly i na kon­zer­va­ci a život­nost tako­vé­ho mýdla, a na to, jak bychom jej měli skla­do­vat, aby nám co nejdéle vydr­že­lo a bylo v pořád­ku.

Recepty. Všechny recep­ty jsou hra­vé, inspi­ra­tiv­ní, kre­a­tiv­ní, láka­jí­cí k samot­né­mu tvo­ře­ní. Už při samot­ném pohle­du na foto­gra­fie jste chy­ce­ni a vta­že­ni do sála­jí tvůr­čí inspi­ra­ce, jež vás uko­lé­bá­vá poci­tem jaké­ho­si bez­pe­čí a tep­la domo­va, pro­vo­ně­né­ho lás­kou a něhou.

Každý z těch­to recep­tů má svůj jedi­neč­ný název s drob­ným popi­sem mýdla. Nesmí samo­zřej­mě ani chy­bět výčet všech jed­not­li­vých ingre­di­en­cí a potřeb, jež bude­me potře­bo­vat. A krát­ký, struč­ný a hlav­ně vel­mi jed­no­du­chý postup, pod­le niž to zvlád­nou i malé děti vás pro­ve­de krok za kro­kem při výro­bě dané­ho mýdla.

Pozornému čte­ná­ři neu­nik­ne u kaž­dé­ho rece­pi­su i chyt­rá vsuv­ka: „Věděli jste, že....“, kde se může­te něco málo dozvě­dět z his­to­rie nebo půvo­du někte­rých suro­vin jako je napří­klad káva, růže, levan­du­le, růžo­vý jílu apod.

Recept zau­jí­má dvě strán­ky, na levé popi­sek a na pra­vé pak už jen krás­nou foto­gra­fii s vyob­ra­ze­ním hoto­vé­ho výrob­ku. Tyto úžas­né malův­ky, ilu­stra­ce a fot­ky jsou dílem Marie-Christine Simek nazý­va­né také „duší dáva­jí­cí dohro­ma­dy jed­not­li­vé myš­len­ky auto­rek.“ Ostatně sami může­te na foto­gra­fi­ích vidět, jak autor­ka ztvár­ni­la svo­jí lás­ku k pří­ro­dě, schop­nost zachy­tit její krá­su a tou­hu zachrá­nit svět skr­ze pří­rod­ní mate­ri­á­ly.

V závě­ru kni­hy kro­mě vlo­že­ných krás­ných mýdlo­vých eti­ket jako bonu­su je kapi­to­la věno­va­ná dár­ko­vé­mu bale­ní a tomu, co všech­no může­te k bale­ní z pří­rod­ních mate­ri­á­lů vyu­žít, chce to samo­zřej­mě i špet­ku fan­ta­zie.

Tak pojď­te a nech­te se na těch­to strán­kách (stej­ně jako já) uná­šet snad­nou, bez­peč­nou a hlav­ně zábav­nou tvor­bou čis­tě pří­rod­ních peču­jí­cích mýdel z gly­ce­ri­no­vé hmo­ty. Ostatně není nic jed­no­duš­ší­ho než roz­pus­tit mýdlo­vou hmo­tu ve vod­ní láz­ni, při­káp­nout olej, při­sy­pat pří­rod­ní bar­vi­va, bylin­ky, koře­ní, a vlít vše do kou­pel­no­vé for­my a v nepo­sled­ní řadě nechat ztuh­nout.... nevě­ří­te?

Tak mi věř­te a sami zalis­tuj­te kni­hou a ponoř­te se do této voňa­vé inspi­ra­ce dýcha­jí­cích na vás doslo­va z kaž­dé strán­ky.... pro­to­že jít dál v kre­a­ti­vi­tě je ta správ­ná ces­ta živo­tem....

„Děkujte pří­ro­dě za její krá­su, kte­rou nám posky­tu­je, a také za to, že nás kaž­dý den učí být vděč­ný­mi a tvo­ři­vý­mi.“

Glycerinová mýdla: Voňavá kni­ha pro tvo­ři­vé duše

Napsali: Alexandra Martina Behalová, Tereza Štegrová

Fotografie: Marie-Christine Simek

Vydalo nakla­da­tel­ství CPress

Rok vydá­ní: 2018

Počet stran: 96 stran

ISBN: 978-80-264-2230


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com