Kritiky.cz > TV Recenze > GLIMMER MAN

GLIMMER MAN

blackdot2

Onehdy jsem naří­kal nad zjev­nou plo­skostí akč­ní­ho sci­fi­ne­smys­lu jmé­nem Solo. Identifikačním zna­kem, kte­rý mě měl trk­nout, byla pro­duk­ce (finan­co­vá­ní) hlav­ním před­sta­vi­te­lem fil­mu. Nákladem vlast­ním.

GLIMMER MAN Logo   GLIMMER MAN
SÁM PROTI ZLU
 
Recenzuje Sid Páral, Kalifornie16. říj­na 1996 
Warner Bros., USA 4. říj­na 1996, akč­ní, R, Česko 26. pro­sin­ce 1996
Režie:John Gray
Hrají:Steven Seagal, Keenen Ivory Wayans, Bob Gunton, Brian Cox, Michelle Johnson, John Jackson, Stephen Tobolowsky.
Web:http://www.glimmerman.com/

New partners V džun­glích roz­vo­jo­vých zemí, jeho nic netu­ší­cí cíle nikdy nic neu­sly­še­li. Nic neu­cí­ti­li. Uviděli jen záblesk, a bylo po všem.

Pan Smith o svém býva­lém pod­ří­ze­ném Coleovi.

Onehdy jsem naří­kal nad zjev­nou plo­skostí akč­ní­ho sci­fi­ne­smys­lu jmé­nem Solo. Identifikačním zna­kem, kte­rý mě měl trk­nout, byla pro­duk­ce (finan­co­vá­ní) hlav­ním před­sta­vi­te­lem fil­mu. Nákladem vlast­ním.
Do Sám pro­ti zlu vra­zil pra­chy Steven Seagal. Nejenom že už straš­ně zta­tí­ko­va­těl, navíc se stro­jí do budd­his­tic­kých hábi­tů, potřá­sá růžen­ci a von­ný­mi tyčin­ka­mi. Přesto stá­le dou­fá v neotře­si­tel­nou image mazá­ka supermana-mlátičky.

Talking to a mobDo Los Angeles je k vyšet­řo­vá­ní série ritu­ál­ních vražd povo­lán newy­or­ský detek­tiv Jack Cole (Steven Seagal), muž se spe­ci­ál­ním nadá­ním a neprů­hled­nou minu­los­tí (jež je nám ovšem zná­ma ústy pana Smithe - viz citát výše - a tvo­ří pod­sta­tu reklam­ních slo­ga­nů sním­ku). Je to samo­rost (umí Seagal před­vést něco jiné­ho?), a dá mu dost prá­ci vyrov­nat se s fak­tem, že na pří­pa­du musí spo­lu­pra­co­vat s míst­ním part­ne­rem Jimem Campbellem (Keenen Ivory Wayans), jehož drs­ný zevněj­šek ambi­ci­óz­ní­ho poli­cis­ty skrý­vá roman­tic­ké­ho fanouš­ka sen­ti­men­tál­ních fil­mů. Zato Cole se utá­pí v nábo­žen­ských pózách a vlast­ní nepo­ra­zi­tel­nos­ti.

Fiery visitPoslední pří­pad ritu­ál­ní­ho masa­k­ru je nemi­lým pře­kva­pe­ním pro celý poli­cej­ní apa­rát. Nejenom že obě­tí je býva­lá Coleova man­žel­ka a její nový muž, ale na scé­ně se najdou i důka­zy obvi­ňu­jí­cí samot­né­ho detek­ti­va. Celé to samo­zřej­mě vede k šíle­né kon­spi­ra­ci svě­to­vé­ho význa­mu a roz­sa­hu, mno­hým půtkám a rvač­kám s moc­ný­mi zlo­čin­ný­mi ban­da­mi, před kte­rý­mi nás ochrá­ní jedi­ně ... hádej­te kdo!

CampbellJak už je vám asi jas­né, bylo to děs­né a mys­lím, že si na Vánoce (sní­mek jde do čes­kých kin 26. pro­sin­ce) může­te urči­tě dopřát něco lep­ší­ho. Jedna neprav­dě­po­dob­něj­ší situ­a­ce stří­dá dru­hou, nor­mál­ní člo­věk by byl šest­krát mrtev. Zvuky bojo­vých úde­rů zně­jí šíle­ně syn­te­tic­ky - však taky jsou ze syn­te­zá­to­ru. Pochopím, když zapřísáhlí/é zbožňovatelé/zbožňovatelky Stevena Seagala film nevy­ne­cha­jí. Ostatním radím, aby pau­zí­ro­va­li.

Hodnocení: NESTOJÍ ZA NIC
HNIDOPICHOVO REJPÁNÍ
POZOR - AKUTNÍ NEBEZPEČÍ ZNECHUCENÍ

One on many

 • Kdyby ten film nefi­nan­co­val Seagal, tak by byl hned v prv­ních minu­tách zastře­len, byl by pokoj a cho­vá­ní všech postav by dáva­lo smy­sl. Ne, to se s ním musí zabi­já­ci fac­ko­vat.
 • Čtyři hrdlo­ře­zo­vé s auto­ma­tic­ký­mi a polo­au­to­ma­tic­ký­mi zbra­ně­mi při­pra­ve­ný­mi k pal­bě ver­sus náš hrdi­na. Podřeže je nabrou­še­nou kre­dit­ní kar­tou!!!
 • Všichni čle­no­vé rus­ké mafie muse­jí mít na zápěs­tí vyte­to­vá­no zaměst­na­va­te­lo­vo logo, aby se pak nemoh­li např. vydá­vat za něko­ho jiné­ho.
 • Úmrtím hlav­ní­ho zlo­du­cha (a jeho zlé­ho bos­se) je pří­pad vyře­šen a kon­spi­ra­ce odha­le­na. Nějak se při­tom zapo­mně­lo na původ­ní čin­nost lum­pů a jejich síť, např. zákaz­ní­ky atd.
 • Cole pěk­ně pobož­ně hlá­sá věč­ný klid a mír vyrov­na­ných ori­en­tál­ních duší, a musí se straš­ně pře­má­hat, aby se tedy roz­přá­hl a jed­nou ranou pře­ra­zil vazy něko­li­ka dotěr­ným pohůn­kům. To, že v (prav­da, nebudd­his­tic­kém) kos­te­le zastře­lí chla­pa, ospra­ve­dl­ní lítos­ti­vým „sna­žil jsem se tomu vyhnout.“


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • blackdot12. července 2003 DRTIVÝ DOPAD Tak jsme se dočkali filmu (ani prvního a ani posledního) o největší přírodní katastrofě, jakou si lidé umějí představit. Jednou větou mohu říci, že film Drtivý dopad není až taková […]
 • blackdot418. dubna 2003 Větší než život Film Larger Than Life je vděčnou komedií, na kterou můžete bez obav jít s celou rodinou. Odpočinete si od násilí, sprostoty a temných krváků. […]
 • blackdot1811. října 2002 HVĚZDNÁ PĚCHOTA Na Hvězdnou pěchotu jsem se velice těšil. Za prvé protože mám příběhy Roberta Heinleina rád, za druhé protože jsem jeho knížku Starship Troopers před rokem a půl přečetl jedním dechem, a […]
 • blackdot1017. ledna 2003 ODVAHA POD PALBOU Co naplat, obdiv k armádě byste u mě marně hledali. Poslední klukovské iluze jsem ztratil během svého nedobrovolného (a to ještě zkráceného) "špagátování" u ČSLA, no a US army se podle […]
 • blackdot159. listopadu 2002 VŘÍSKOT Když bylo po všem a zvedal jsem se z křesla, napadlo mne, že ve filmu vlastně ani nikdo moc nevřískal. Všechno ječení obstaralo publikum. Pokud jste se do kina nepřišli vyspat, Vřískot je […]
 • blackdot1430. listopadu 2002 THE PEACEMAKER V Bosně je zavražděn významný politik a nedaleko Uralu právě explodovala jaderná hlavice. Dvě zdánlivě nesouvisející tragické události. První záhadné okolnosti vyplouvají na povrch a […]
 • whitedot312. února 2003 Horizont události Čím déle o Event Horizon přemýšlím, tím méně se mi líbí - to je celkový dojem z filmu, na který jsem se vlastně dost těšil a který v reklamě, obrázcích a na poměrně dobře zrobené web […]
 • blackdot722. února 2003 ŘETĚZOVÁ REAKCE Není to ani špionážní thriller, ani fantazie o technologii, která mění svět, ani napínavá kriminálka s tajuplným vrahem, ani celovečerní rvačka či cvičebnice bojových umění, natož abychom […]
 • Tv Tipy 26.5. - 1.6.27. května 2003 Tv Tipy 26.5. - 1.6. Nový týden je před námi a to mimo jiné znamená spoustu filmů v televizi. Tím nejzajímavějším bude bezesporu páteční Matrix, není ale poslední v řadě toho, co by vám nemělo uniknout. […]
 • blackdot118. prosince 2002 Invaze V 90. letech už nefrčí invaze, ale infiltrace. Podle názvu sice ufouni přicházejí, ale to jde, pravda, pojmout zeširoka, např. že už tady mezi námi dost jsou, což pochopitelně nevylučuje, […]