Kritiky.cz > Filmové recenze > Retro filmové recenze > Gladiátor - Charismatický Russell Crowe ve velkolepém historickém velkofilmu z prostředí Římského impéria v režii Ridleye Scotta.

Gladiátor - Charismatický Russell Crowe ve velkolepém historickém velkofilmu z prostředí Římského impéria v režii Ridleye Scotta.

Glad

Už tato dvě jmé­na Russell Crowe a Ridley Scott, sli­bu­jí, že půjde mini­mál­ně o skvě­le zahra­ný a pro­fe­si­o­nál­ně nato­če­ný film a oprav­du je to tak, urči­tě se jed­ná o nej­lep­ší his­to­ric­kou podí­va­nou z posled­ních něko­li­ka let…

Maximus je pro­slu­lý gene­rál (ale nyní jen tou­ží, vrá­tit se zpět za svou rodi­nou a pra­co­vat na far­mě) uctí­va­ný vojá­ky a oblí­be­nec řím­ské­ho císa­ře, kte­rý h https://web.archive.org/web/20041226181515im_/http:/www.filmy4you.info/Gladiator/Image1.jpg o cho­vá ve vět­ší úctě, než své­ho syna Commoda. A prá­vě pro­to, se roz­hod­ne, že jme­nu­je Maxima pro­tek­to­rem Říma, kte­rý se posta­rá o bla­ho impé­ria, do té doby, než se vlá­dy ujme senát. Maximus, tím ovšem zha­tí plá­ny cti­žá­dosti­vé­ho Commoda, kte­ré­mu ovšem nejde ani tak o moc, ale o lás­ku své­ho otce, a když si uvě­do­mí, že pro­ti čest­né­mu Maximovi nemá sebe­men­ší šan­ci, své­ho otce zabi­je. Samozřejmě, že tak, aby jeho smrt moh­la být při­čte­na jeho stá­ří. Ovšem Maximus pocho­pí prav­du a odmít­ne podat ruku nové­mu císa­ři Commodovi. Císař ho ihned zajme a pošle s něko­li­ka svý­mi vojá­ky, aby ho v ústran­ní odstra­ni­li, ale ješ­tě než se je vyslán na smrt, dozví se, že jeho syn a žena se s ním brzy set­ka­jí…

https://web.archive.org/web/20041226181515im_/http:/www.filmy4you.info/Gladiator/Image2.jpg Ale gene­rál Maximus není sám, kdo pocho­pí, jak skon­čil císař, Lucilla, Commodova sest­ra, býva­lá Maximova milen­ka, vyde­du­ku­je prav­du, ale ze stra­chu o své­ho syna se roz­hod­ne nepo­sta­vit se pro­ti bra­t­ro­vi….

Maximus ovšem uni­ká, a přes­to­že je zra­něn, chce za kaž­dou cenu ochrá­nit svo­jí rodi­nu, ale při­jde poz­dě, žena i syn jsou mrt­ví. Maximus vyčer­pán z úmor­né ces­ty a zra­ně­ní, upa­dá do bez­vě­do­mí.

Když se pro­bou­zí, zjiš­tě­ní, kde se nachá­zí, není zrov­na nej­pří­jem­něj­ší, byl nale­zen pro­dej­cem otro­ků a ten si pří­le­ži­tost jako je urost­lý Maximus nene­chá ujít. Bývalý gene­rál je pro­dán jako bojov­ník pro zába­vu….

Jeho tou­ha po pomstě, ros­te a ros­te, úměr­ně s novou krví na jeho zbra­ních, přes­to­že již nechce zabí­jet, musí, musí, aby pomstil svou rodi­nu. Jediný život, kte­rý tou­ží ukon­čit, je Commodův….

Císař si je vědom, že si musí na svou stra­nu zís­kat lid a tak se stát neo­me­ze­ným vlád­cem, nemuset se obá­vat sená­tu, pro­to se roz­hod­ne uspo­řá­dat bru­tál­ní hry v kolo­seu. A jed­ním z gla­di­á­to­rů je Maximus, kte­rý se pro svo­ji odva­hu a milo­srd­nost stá­vá oblí­ben­cem lidu….

Jeho návrat veli­ce pře­kva­pí Commoda a v Lucille vzbu­dí novou nadě­ji, vliv Maxima na lid, může být moc­nou zbra­ní, pro­ti její­mu bra­t­ro­vi….

https://web.archive.org/web/20041226181515im_/http:/www.filmy4you.info/Gladiator/Image4.jpg Již prv­ní scé­na Gladiátora nazna­ču­je, kte­rým smě­rem se film bude ubí­rat, vel­ko­le­pým a bru­tál­ním. Gladiátor je oprav­du vel­ko­le­pý, monu­men­tál­ní a také bru­tál­ní, krva­vý, dočká­me se pro­bo­da­ných těl, use­ka­ných údů i hlav či celých tru­pů, a když si uvě­do­mí­me, že to vše je pro poba­ve­ní lůzy sedí v kolo­seu, není to zrov­na dva­krát pří­jem­ný pocit, napří­klad mně neby­la po chu­ti scé­na, kdy je lučišt­ni­ce roz­sek­nu­ta v pase, to oprav­du nemu­sím, utě­šu­je je mě jen to, že se jed­ná pou­ze o film, přes­to, když si pomys­lím, že v minu­los­ti se podob­né věci oprav­du stá­va­ly a to pro poba­ve­ní lidí, není mi zrov­na nej­lé­pe….

Rus https://web.archive.org/web/20041226181515im_/http:/www.filmy4you.info/Gladiator/Image3.jpg sell Crowe mě opět potě­šil, podá­vá skvě­lé výko­ny, stej­ně jako v jeho ostat­ních fil­mech, cítí­te s ním, když hle­dí na svou mrt­vou rodi­nu, věří­te mu, když se roz­hod­ne pro pomstu, bojí­te se o něj, když boju­je o život, pocho­pí­te, že zabí­je­ní je pro něj utr­pe­ním… Jeho výko­ny jsou nato­lik reál­né, že někdy zapo­me­ne­te, že jde pou­ze o film, že jde o zin­sce­no­va­ný pří­běh, že jde o her­ce, a to je to nej­lep­ší, to doká­že jen oprav­do­vá hvězda a Russell Crowe to doká­že. Joaquin Phoenix (hrál napří­klad v 8 MM) ztvár­nil roli Commoda a to více než sluš­ně, jeho posta­vu pros­tě musí­te nená­vi­dět a tak to u zápor­ných postav má být. Křehce vypa­da­jí­cí, ale odváž­ně se cho­va­jí­cí Lucillu si zahrá­la Connie Nielsenová (např. Útok z hlu­bin). Dále uvi­dí­me Olivera Reeda či Dereka Jacobi.

Co nám tedy film nabí­zí? Jedním slo­vem VELKOLEPOST, více slo­vy, oprav­du vyni­ka­jí­cí herec­ké výko­ny v čele se skvě­lým Russellem Crowem, monu­men­tál­ní bojo­vé scé­ny, chytla­vý pří­běh a téma­tic­ky dob­ře zvo­le­nou hud­bu, nád­her­né kuli­sy a ješ­tě dal­ších pár věcí na víc, kte­ré má správ­ný vel­ko­film mít a Gladiátor vel­ko­fil­mem roz­hod­ně je….

Tak na co tedy čekat, ať paprsky Slunce odrá­že­ní se od ostří meče a osl­ní nepřá­te­le, ať ti, kte­ří si to zaslou­ží pohléd­nout na krev vyté­ka­jí z ran na jejich těle a spra­ve­dl­nos­ti je uči­ně­no zadost….


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Piráti z Karibiku: Na konci světa - skoro tříhodinové utrpení9. března 2019 Piráti z Karibiku: Na konci světa - skoro tříhodinové utrpení Piráti potřetí. Tentokrát je ve hře život Jacka Sparrowa, návrat kapitána Barbarossy, vztah Willa a Elizabeth, srdce Davy Jonese, zákeřné plány lorda Becketta, vypuštění bohyně Kalypsó, […]
  • Hannibal - jak může zhatit pokračování Ridley Scott18. října 2018 Hannibal - jak může zhatit pokračování Ridley Scott „Hannibal“ je důvod, proč jsem nějakou dobu nemohl Ridleyho Scotta vystát. Nadále jsou filmy, které od něj přímo nesnáším a „Hannibal“ je pořád na vrcholu tohoto žebříčku. Blízko v závěsu […]
  • Piráti z Karibiku: Prokletí Černé perly - a jak to před 16 lety začalo22. února 2019 Piráti z Karibiku: Prokletí Černé perly - a jak to před 16 lety začalo Podle pověsti křižuje Karibikem tajemná loď s černými plachtami a prokletou posádkou, která je vedena kapitánem tak zvráceným, že jej samo peklo vyplivlo zpět. Jednoho večera připluje […]
  • Vetřelec: Covenant - VÍTEJTE NA PALUBĚ COVENANTU17. května 2017 Vetřelec: Covenant - VÍTEJTE NA PALUBĚ COVENANTU Ridley Scott od počátku chtěl, aby tekla krev. „Myslím, že Ridleyho první slova byla ‘Bude to tvrdý film ratingu R a budeme potřebovat opravdu hodně filmové krve,” vzpomíná producent […]
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
  • Strážci Galaxie - 80 %30. července 2014 Strážci Galaxie - 80 % Když před dlouhými šesti lety se Marvel rozhodl, že začne vyrábět filmy sám. Před tím dával pouze licence. Od jiných producentů (X-men, Spider-man) zjistil, že cizí vydělávají na jeho […]
  • Strážci Galaxie na Blu-ray7. ledna 2015 Strážci Galaxie na Blu-ray Jeden z Vánočních dárků, které jste si před Vánoci koupit, byl film Strážci Galaxie. Hrdinové, kteří jsou každý z jiné planety. Mezi nimi je i mýval i strom a samozřejmé lidský potomek […]
  • Strážci Galaxie - první dojem30. července 2014 Strážci Galaxie - první dojem James Gunn natočil nové Star Wars. Tentokrát se stromem jako Žvejkalem. Strážci Galaxie jsou taková letní zábavná oddychovka s mnoha popkulturními odkazy na 80. léta. Peter Quill je […]
  • Vetřelec: Covenant17. května 2017 Vetřelec: Covenant Ve vesmíru váš řev nikdo neslyší. Po téměř čtyřech desetiletích zůstávají tato slova synonymem pro čirou a neúprosnou intenzitu mistrovského díla Ridleyho Scotta, futuristického hororu […]
  • Rychle a zběsile 7 - Vítejte v našem světě: Nové tváře v sérii1. dubna 2015 Rychle a zběsile 7 - Vítejte v našem světě: Nové tváře v sérii Do svých rolí se vrátil celý hvězdný soubor a filmaři opět hledali nové tváře, které by s nimi rezonovaly. V galerii Rychlých zločinců je Owen Shaw nejpůsobivějším soupeřem, s kterým […]