Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Ghost Rider

Ghost Rider

n200909201224 Ghost Rider

Ghost RiderJe tomu už dáv­no, co hvězd­ný moto­cy­klo­vý kaska­dér Johnny Blaze (Nicolas Cage) uza­vřel smlou­vu s ďáblem. Nyní však při­chá­zí čas slu­hů - čas dlu­hů.

 

 

Sedmnáctiletý Johnny Blaze ces­tu­je se svým otcem, moto­cy­klo­vým kaska­dé­rem, po USA a spo­leč­ně s nad­še­ným pub­li­kem sle­du­je jeho vystou­pe­ní. Tatínek Blaze se pro změ­nu trá­pí, neboť ví, že tato vystou­pe­ní brzy skon­čí kvů­li rako­vi­ně, o kte­ré se zdrá­há pově­dět syno­vi. Ten ale má plnou hla­vu sta­ros­tí kvů­li vzta­hu s otcem pří­tel­ky­ně Roxanne a nebýt podiv­né­ho cizin­ce v dlou­hém pláš­ti, tře­ba by si ani nevši­ml, že Blaze seni­or v posled­ní době nevy­pa­dá nej­lé­pe.

Onen podiv­ný cizi­nec se před­sta­ví jako Mefistofeles a slí­bí, že výmě­nou za nesmr­tel­nou chlap­co­vu duši zachrá­ní jeho otce před jis­tou smr­tí. Po chvil­ce už vidí­me Johnnyho, jak kape krví, kam nemá. Avšak výsle­dek se roz­chá­zí s oče­ká­vá­ním, otec se úspěš­ně zba­vu­je neje­nom rako­vi­ny, ale hned na to i samot­né­ho živo­ta. Zdrcený Johnny dlou­há léta hle­dá zapo­mně­ní v divo­kých moto­cy­klo­vých kaska­dér­ských čís­lech, aby jed­no­ho dne, při jed­nom z nich, našel vysvo­bo­zu­jí­cí smrt.

Leč něco shni­lé­ho je ve stá­tě Dánském! Špatně! Mám na mys­li v Pekle, v Pekle je něco shni­lé­ho. Mefistofelova krev, Blackheart, začal z niče­ho nic vyvá­dět. Velkému „otci“ se to nikterak neza­mlou­vá, a tak si vzpo­me­ne na Johnnyho. Ten se musí stát Přízračným jezd­cem a navrá­tit domů nezbed­né­ho Blackhearta dřív, než stih­ne v dra­vém nad­še­ní zapří­či­nit konec svě­ta. Navíc se na hori­zon­tu obje­vu­je sta­rá lás­ka Roxanne coby sexy repor­tér­ka.

Co před sebou máme? Klasickou komik­so­vou adap­ta­ci. To zna­me­ná, že nechy­bí spe­ci­ál­ní efek­ty, mysti­ka, kon­trast­ní pro­stře­dí, hod­ně akce. Jaké to vyvo­lá­vá poci­ty? Zatím pozi­tiv­ní. Bohužel ty se v nás neroz­hos­tí nadlou­ho, neboť rov­něž nechy­bí kla­sic­ké atri­bu­ty jako pří­liš­ný patos, otrav­ná upo­ví­da­nost, logic­ké meze­ry a časem gra­du­jí­cí absur­di­ta. Na dru­hou stra­nu, co bychom se divi­li? Vždyť jde o komiks!

S natá­če­ním se mělo začít v roce 2000, jenomže celý pro­ces měl do mílo­vých kro­ků dale­ko, a tak posled­ní klap­ka padla o pět let poz­dě­ji. Režie se ujal Mark Steven Johnson, to chtě nechtě při­vá­dí k nápa­du srov­nat jeho DaredevilaGhost Ridera, což pone­chá­vám zce­la v rukách zájem­ců o podob­né úva­hy. Dle mého názo­ru oba fil­my, ať už to zní jak­ko­li kli­šo­vi­tě, měly svá pro a pro­ti, tak­že osob­ně bych je nesrov­ná­val. Když už jsme pomy­sl­ně odfa­j­f­ko­va­li reži­sé­ra, slu­ší se zmí­nit i o před­sta­vi­te­lích hlav­ních rolí.

Prvním, kte­rý jis­tě vyvo­lá nejed­not­né při­je­tí, je Nicolas Cage, jenž o tuto roli hod­ně stál, neboť je fan­dou komik­so­vé­ho Ghost Ridera. Bohužel jeho obli­čej jeví až do očí bijí­cí znám­ky prá­ce vizá­žis­tů, což je pou­ze drob­né minus. Skutečným zkla­má­ním, pro mě, je to, jak hrdi­na půso­bí - ublí­že­né ště­ně je poměr­ně výstiž­né srov­ná­ní, o jehož prav­di­vos­ti se může­te pře­svěd­čit sami. Typický Cageovský pohled mod­rých očí je na mís­tě ve Městě andě­lů, niko­li ve fil­mu o drs­ném pro­kle­tém jezd­ci.

Atraktivní repor­tér­ku, v podá­ní Evy Mendes, nejde chvá­lit, ani hanit. Hraje tu, kte­rou má hrát, či spí­še než hrát, nabí­zí se výraz - před­sta­vo­vat. Je to hezká pří­tel­ky­ně hlav­ní­ho hrdi­ny, jež povět­ši­nou uka­zu­je fyzic­ké vna­dy. Tato kubán­ská Američanka, kte­rá zběh­la k herec­tví během stu­dia mar­ke­tingu na Kalifornské uni­ver­zi­tě v Northridge, ura­zi­la dlou­hou ces­tu a má na kon­tě jak role v akč­něj­ších fil­mech, tak i v roman­tic­kých kome­di­ích. Je tedy ško­da, že v Ghost Riderovi musí hrát zase „jenom“ okras­nou kvě­ti­nu.

Výsledný dojem z fil­mu je nija­ký. Zdá se, že vše odpo­ví­dá pra­vi­dlům žán­ru. Dílo je nato­če­né bez zby­teč­né­ho zdr­žo­vá­ní, pří­liš nenu­dí, i přes kolí­ba­vý roz­jezd, dru­há polo­vi­na má spád a doká­že poba­vit, rov­něž je jas­ně ori­en­to­vá­no na cílo­vou sku­pi­nu, kte­rou zřej­mě tvo­ří tee­nage­ři. Když o tom uva­žu­ji, nemám nála­du pohřbí­vat Přízračného jezd­ce pod vrst­va­mi kri­ti­ky. Je vidět, že se tvůr­ci hod­ně sna­ži­li... Nicméně přá­ní vidět film zno­va bude mít jen málo­kdo z vás - a opráv­ně­ně. 

Název: Ghost Rider
Žánr: Akční / Fantasy
Země: USA
Rok: 2007
Délka: 105 minut
Režie: Mark Steven Johnson
Hrají: Nicolas Cage, Eva Mendes, Wes Bentley, Peter Fonda, Sam Elliott, Raquel Alessi, Donal Logue, Brett Cullen, Matt Long, Ryan Johnson, Sally Anne Arnott, Braydn Michael, Joel Tobeck

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,27419 s | počet dotazů: 218 | paměť: 53256 KB. | 28.11.2021 - 05:52:07