Ghost Rider

n200909201224 Ghost Rider

Ghost RiderJe tomu už dáv­no, co hvězd­ný moto­cy­klo­vý kaska­dér Johnny Blaze (Nicolas Cage) uza­vřel smlou­vu s ďáblem. Nyní však při­chá­zí čas slu­hů - čas dlu­hů.

 

 

Sedmnáctiletý Johnny Blaze ces­tu­je se svým otcem, moto­cy­klo­vým kaska­dé­rem, po USA a spo­leč­ně s nad­še­ným pub­li­kem sle­du­je jeho vystou­pe­ní. Tatínek Blaze se pro změ­nu trá­pí, neboť ví, že tato vystou­pe­ní brzy skon­čí kvů­li rako­vi­ně, o kte­ré se zdrá­há pově­dět syno­vi. Ten ale má plnou hla­vu sta­ros­tí kvů­li vzta­hu s otcem pří­tel­ky­ně Roxanne a nebýt podiv­né­ho cizin­ce v dlou­hém pláš­ti, tře­ba by si ani nevši­ml, že Blaze seni­or v posled­ní době nevy­pa­dá nej­lé­pe.

Onen podiv­ný cizi­nec se před­sta­ví jako Mefistofeles a slí­bí, že výmě­nou za nesmr­tel­nou chlap­co­vu duši zachrá­ní jeho otce před jis­tou smr­tí. Po chvil­ce už vidí­me Johnnyho, jak kape krví, kam nemá. Avšak výsle­dek se roz­chá­zí s oče­ká­vá­ním, otec se úspěš­ně zba­vu­je neje­nom rako­vi­ny, ale hned na to i samot­né­ho živo­ta. Zdrcený Johnny dlou­há léta hle­dá zapo­mně­ní v divo­kých moto­cy­klo­vých kaska­dér­ských čís­lech, aby jed­no­ho dne, při jed­nom z nich, našel vysvo­bo­zu­jí­cí smrt.

Leč něco shni­lé­ho je ve stá­tě Dánském! Špatně! Mám na mys­li v Pekle, v Pekle je něco shni­lé­ho. Mefistofelova krev, Blackheart, začal z niče­ho nic vyvá­dět. Velkému „otci“ se to nikterak neza­mlou­vá, a tak si vzpo­me­ne na Johnnyho. Ten se musí stát Přízračným jezd­cem a navrá­tit domů nezbed­né­ho Blackhearta dřív, než stih­ne v dra­vém nad­še­ní zapří­či­nit konec svě­ta. Navíc se na hori­zon­tu obje­vu­je sta­rá lás­ka Roxanne coby sexy repor­tér­ka.

Co před sebou máme? Klasickou komik­so­vou adap­ta­ci. To zna­me­ná, že nechy­bí spe­ci­ál­ní efek­ty, mysti­ka, kon­trast­ní pro­stře­dí, hod­ně akce. Jaké to vyvo­lá­vá poci­ty? Zatím pozi­tiv­ní. Bohužel ty se v nás neroz­hos­tí nadlou­ho, neboť rov­něž nechy­bí kla­sic­ké atri­bu­ty jako pří­liš­ný patos, otrav­ná upo­ví­da­nost, logic­ké meze­ry a časem gra­du­jí­cí absur­di­ta. Na dru­hou stra­nu, co bychom se divi­li? Vždyť jde o komiks!

S natá­če­ním se mělo začít v roce 2000, jenomže celý pro­ces měl do mílo­vých kro­ků dale­ko, a tak posled­ní klap­ka padla o pět let poz­dě­ji. Režie se ujal Mark Steven Johnson, to chtě nechtě při­vá­dí k nápa­du srov­nat jeho DaredevilaGhost Ridera, což pone­chá­vám zce­la v rukách zájem­ců o podob­né úva­hy. Dle mého názo­ru oba fil­my, ať už to zní jak­ko­li kli­šo­vi­tě, měly svá pro a pro­ti, tak­že osob­ně bych je nesrov­ná­val. Když už jsme pomy­sl­ně odfa­j­f­ko­va­li reži­sé­ra, slu­ší se zmí­nit i o před­sta­vi­te­lích hlav­ních rolí.

Prvním, kte­rý jis­tě vyvo­lá nejed­not­né při­je­tí, je Nicolas Cage, jenž o tuto roli hod­ně stál, neboť je fan­dou komik­so­vé­ho Ghost Ridera. Bohužel jeho obli­čej jeví až do očí bijí­cí znám­ky prá­ce vizá­žis­tů, což je pou­ze drob­né minus. Skutečným zkla­má­ním, pro mě, je to, jak hrdi­na půso­bí - ublí­že­né ště­ně je poměr­ně výstiž­né srov­ná­ní, o jehož prav­di­vos­ti se může­te pře­svěd­čit sami. Typický Cageovský pohled mod­rých očí je na mís­tě ve Městě andě­lů, niko­li ve fil­mu o drs­ném pro­kle­tém jezd­ci.

Atraktivní repor­tér­ku, v podá­ní Evy Mendes, nejde chvá­lit, ani hanit. Hraje tu, kte­rou má hrát, či spí­še než hrát, nabí­zí se výraz - před­sta­vo­vat. Je to hezká pří­tel­ky­ně hlav­ní­ho hrdi­ny, jež povět­ši­nou uka­zu­je fyzic­ké vna­dy. Tato kubán­ská Američanka, kte­rá zběh­la k herec­tví během stu­dia mar­ke­tingu na Kalifornské uni­ver­zi­tě v Northridge, ura­zi­la dlou­hou ces­tu a má na kon­tě jak role v akč­něj­ších fil­mech, tak i v roman­tic­kých kome­di­ích. Je tedy ško­da, že v Ghost Riderovi musí hrát zase „jenom“ okras­nou kvě­ti­nu.

Výsledný dojem z fil­mu je nija­ký. Zdá se, že vše odpo­ví­dá pra­vi­dlům žán­ru. Dílo je nato­če­né bez zby­teč­né­ho zdr­žo­vá­ní, pří­liš nenu­dí, i přes kolí­ba­vý roz­jezd, dru­há polo­vi­na má spád a doká­že poba­vit, rov­něž je jas­ně ori­en­to­vá­no na cílo­vou sku­pi­nu, kte­rou zřej­mě tvo­ří tee­nage­ři. Když o tom uva­žu­ji, nemám nála­du pohřbí­vat Přízračného jezd­ce pod vrst­va­mi kri­ti­ky. Je vidět, že se tvůr­ci hod­ně sna­ži­li... Nicméně přá­ní vidět film zno­va bude mít jen málo­kdo z vás - a opráv­ně­ně. 

Název: Ghost Rider
Žánr: Akční / Fantasy
Země: USA
Rok: 2007
Délka: 105 minut
Režie: Mark Steven Johnson
Hrají: Nicolas Cage, Eva Mendes, Wes Bentley, Peter Fonda, Sam Elliott, Raquel Alessi, Donal Logue, Brett Cullen, Matt Long, Ryan Johnson, Sally Anne Arnott, Braydn Michael, Joel Tobeck


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Do posledního dechu - 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu - 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé […]
  • blackdot1330. listopadu 2002 CON AIR Náš klaďák sympaťák Cameron Poe (Nicolas Cage) šel bručet na osm let nepodmíněně, když se před hospodou uchýlil k dovednostem získaným v armádě a zabil chlapa, který se rozhodl obtěžovat […]
  • Ghost Rider - jeden z posledních dobrých filmů Nicholase Cage8. června 2019 Ghost Rider - jeden z posledních dobrých filmů Nicholase Cage Ghost Rider je jednou z nejpodivnějších bytostí, které se pohybují v comicsech vydavatelství Marvel. V jeho universu narazíte na tak prapodivné existence, že vás někdo, kdo šplhá po zdech […]
  • n200808031553 Blood25. srpna 2008 Krev jako čokoláda (Blood and Chocolate) Už je to pár let, co jsou hollywoodské filmové štáby k zastižení v Evropě. Finanční stránka je o něco příznivější, kvalita srovnatelná. Také producenti Blood and Chocolate umístili děj […]
  • RECENZIA: Knowing - 3,2,1..... bum!30. července 2009 RECENZIA: Knowing - 3,2,1..... bum! Pred 50 rokmi, nakreslili deti svoju predstavu budúcnosti a umiestnili ju do časovej kapsule. Tú dnes otvorili a popri detských obrázkoch upúta univerzitného profesora (Nicolas Cage) list […]
  • 13 duchů (13 Ghosts)6. února 2006 13 duchů (13 Ghosts) Jedna americká rodina muže ve středním věku, který před pár lety ztratil při nešťastné náhodě manželku, která uhořela, se náhle dovídá o nečekaném bohatství, jenž jim odkázal, jejich právě […]
  • Joe - 75 %26. června 2014 Joe - 75 % Patnáctiletý chlapec Garry (Tye Sheridan) má hodně tuhý kořínek a nezlomí ho ani bití a nadávky. Věčně opilá a apatická matka, němá sestra a věčně opilý otec Wade (Gary Poulter) mu nic […]
  • Faust31. května 2012 Faust - 70% Pomalým letem se snášíme před brány města jako z tajemné pohádky. Poklidný obraz se však během krátké chvilky změní v drsný pohled na právě probíhající pitvu. To se doktor Faust snaží […]
  • Dům (Dom 2011)18. června 2012 Dům (Dom 2011) Film Dům slovenské režisérky Zuzany Liové je snímkem, na který jsem se dlouho těšil. Film získal slušné kritiky a i diváci mu vyjádřili svoji návštěvou biografů přízeň. Dokonalý předpoklad […]
  • Hostel28. září 2006 Hostel Musím se přiznat, že na Hostel jsem byl hodně zvědavý. Na jedné straně vyvolal nadšené reakce v USA, na druhé straně nemalé pobouření u našich slovenských sousedů. Zajímalo mě jak to, co […]
Další naše články...