Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Ghost Rider

Ghost Rider

n200909201224 Ghost Rider
n200909201224 Ghost Rider
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ghost RiderJe tomu už dáv­no, co hvězd­ný moto­cy­klo­vý kaska­dér Johnny Blaze (Nicolas Cage) uza­vřel smlou­vu s ďáblem. Nyní však při­chá­zí čas slu­hů - čas dlu­hů.

 

 

Sedmnáctiletý Johnny Blaze ces­tu­je se svým otcem, moto­cy­klo­vým kaska­dé­rem, po USA a spo­leč­ně s nad­še­ným pub­li­kem sle­du­je jeho vystou­pe­ní. Tatínek Blaze se pro změ­nu trá­pí, neboť ví, že tato vystou­pe­ní brzy skon­čí kvů­li rako­vi­ně, o kte­ré se zdrá­há pově­dět syno­vi. Ten ale má plnou hla­vu sta­ros­tí kvů­li vzta­hu s otcem pří­tel­ky­ně Roxanne a nebýt podiv­né­ho cizin­ce v dlou­hém pláš­ti, tře­ba by si ani nevši­ml, že Blaze seni­or v posled­ní době nevy­pa­dá nej­lé­pe.

Onen podiv­ný cizi­nec se před­sta­ví jako Mefistofeles a slí­bí, že výmě­nou za nesmr­tel­nou chlap­co­vu duši zachrá­ní jeho otce před jis­tou smr­tí. Po chvil­ce už vidí­me Johnnyho, jak kape krví, kam nemá. Avšak výsle­dek se roz­chá­zí s oče­ká­vá­ním, otec se úspěš­ně zba­vu­je neje­nom rako­vi­ny, ale hned na to i samot­né­ho živo­ta. Zdrcený Johnny dlou­há léta hle­dá zapo­mně­ní v divo­kých moto­cy­klo­vých kaska­dér­ských čís­lech, aby jed­no­ho dne, při jed­nom z nich, našel vysvo­bo­zu­jí­cí smrt.

Leč něco shni­lé­ho je ve stá­tě Dánském! Špatně! Mám na mys­li v Pekle, v Pekle je něco shni­lé­ho. Mefistofelova krev, Blackheart, začal z niče­ho nic vyvá­dět. Velkému „otci“ se to nikterak neza­mlou­vá, a tak si vzpo­me­ne na Johnnyho. Ten se musí stát Přízračným jezd­cem a navrá­tit domů nezbed­né­ho Blackhearta dřív, než stih­ne v dra­vém nad­še­ní zapří­či­nit konec svě­ta. Navíc se na hori­zon­tu obje­vu­je sta­rá lás­ka Roxanne coby sexy repor­tér­ka.

Co před sebou máme? Klasickou komik­so­vou adap­ta­ci. To zna­me­ná, že nechy­bí spe­ci­ál­ní efek­ty, mysti­ka, kon­trast­ní pro­stře­dí, hod­ně akce. Jaké to vyvo­lá­vá poci­ty? Zatím pozi­tiv­ní. Bohužel ty se v nás neroz­hos­tí nadlou­ho, neboť rov­něž nechy­bí kla­sic­ké atri­bu­ty jako pří­liš­ný patos, otrav­ná upo­ví­da­nost, logic­ké meze­ry a časem gra­du­jí­cí absur­di­ta. Na dru­hou stra­nu, co bychom se divi­li? Vždyť jde o komiks!

S natá­če­ním se mělo začít v roce 2000, jenomže celý pro­ces měl do mílo­vých kro­ků dale­ko, a tak posled­ní klap­ka padla o pět let poz­dě­ji. Režie se ujal Mark Steven Johnson, to chtě nechtě při­vá­dí k nápa­du srov­nat jeho DaredevilaGhost Ridera, což pone­chá­vám zce­la v rukách zájem­ců o podob­né úva­hy. Dle mého názo­ru oba fil­my, ať už to zní jak­ko­li kli­šo­vi­tě, měly svá pro a pro­ti, tak­že osob­ně bych je nesrov­ná­val. Když už jsme pomy­sl­ně odfa­j­f­ko­va­li reži­sé­ra, slu­ší se zmí­nit i o před­sta­vi­te­lích hlav­ních rolí.

Prvním, kte­rý jis­tě vyvo­lá nejed­not­né při­je­tí, je Nicolas Cage, jenž o tuto roli hod­ně stál, neboť je fan­dou komik­so­vé­ho Ghost Ridera. Bohužel jeho obli­čej jeví až do očí bijí­cí znám­ky prá­ce vizá­žis­tů, což je pou­ze drob­né minus. Skutečným zkla­má­ním, pro mě, je to, jak hrdi­na půso­bí - ublí­že­né ště­ně je poměr­ně výstiž­né srov­ná­ní, o jehož prav­di­vos­ti se může­te pře­svěd­čit sami. Typický Cageovský pohled mod­rých očí je na mís­tě ve Městě andě­lů, niko­li ve fil­mu o drs­ném pro­kle­tém jezd­ci.

Atraktivní repor­tér­ku, v podá­ní Evy Mendes, nejde chvá­lit, ani hanit. Hraje tu, kte­rou má hrát, či spí­še než hrát, nabí­zí se výraz - před­sta­vo­vat. Je to hezká pří­tel­ky­ně hlav­ní­ho hrdi­ny, jež povět­ši­nou uka­zu­je fyzic­ké vna­dy. Tato kubán­ská Američanka, kte­rá zběh­la k herec­tví během stu­dia mar­ke­tingu na Kalifornské uni­ver­zi­tě v Northridge, ura­zi­la dlou­hou ces­tu a má na kon­tě jak role v akč­něj­ších fil­mech, tak i v roman­tic­kých kome­di­ích. Je tedy ško­da, že v Ghost Riderovi musí hrát zase „jenom“ okras­nou kvě­ti­nu.

Výsledný dojem z fil­mu je nija­ký. Zdá se, že vše odpo­ví­dá pra­vi­dlům žán­ru. Dílo je nato­če­né bez zby­teč­né­ho zdr­žo­vá­ní, pří­liš nenu­dí, i přes kolí­ba­vý roz­jezd, dru­há polo­vi­na má spád a doká­že poba­vit, rov­něž je jas­ně ori­en­to­vá­no na cílo­vou sku­pi­nu, kte­rou zřej­mě tvo­ří tee­nage­ři. Když o tom uva­žu­ji, nemám nála­du pohřbí­vat Přízračného jezd­ce pod vrst­va­mi kri­ti­ky. Je vidět, že se tvůr­ci hod­ně sna­ži­li... Nicméně přá­ní vidět film zno­va bude mít jen málo­kdo z vás - a opráv­ně­ně. 

Název: Ghost Rider
Žánr: Akční / Fantasy
Země: USA
Rok: 2007
Délka: 105 minut
Režie: Mark Steven Johnson
Hrají: Nicolas Cage, Eva Mendes, Wes Bentley, Peter Fonda, Sam Elliott, Raquel Alessi, Donal Logue, Brett Cullen, Matt Long, Ryan Johnson, Sally Anne Arnott, Braydn Michael, Joel Tobeck


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,78356 s | počet dotazů: 252 | paměť: 59868 KB. | 17.08.2022 - 20:50:58