Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Ghost Rider - Recenze

Ghost Rider - Recenze

PlayAllspoluprace7
PlayAllspoluprace7

Člověk ve svém živo­tě uza­vře spous­ty smluv, hypo­té­ka, prá­ce, zdra­vot­ní pojiš­tě­ní, splát­ky… Ovšem uzavřít smlou­vu se samot­ným ďáblem? No tomu říkám fakt pech! Když ješ­tě k tomu zjis­tí­te, že pro vás byla znač­ně nevý­hod­ná, máte oprav­du zka­že­ný celý den.

Točit fil­my je dosti nepřed­ví­da­tel­né živo­by­tí, někdy v něm jde i o kej­hák. Proto si musí­te oprav­du dávat pozor na koneč­nou kva­li­tu vaše­ho díla, aby se na to vůbec někdo vydr­žel dívat. Když se vám to nepo­ve­de, pro­dě­lá­te celé jmě­ní. Když se vám to však pove­de, jste fakt borec. To ale ješ­tě nezna­me­ná, že vám to vydě­lá na vaše rado­ván­ky. U mno­ho titu­lů se sta­lo, že kva­li­ta byla výbor­ná ale přes­to všech­no se film nedo­čkal komerč­ní­ho úspě­chu. Takže ve výsled­ku u pub­li­ka také pro­pa­dl, ale ale­spoň se ctí.

Ještě hor­ší to pak máte s  něja­kou adap­ta­cí, obzvláš­tě pokud se jed­ná o komi­xo­vou před­lo­hu. Zde musí­te vážit kaž­dé­ho slo­va, herec­ké obsa­ze­ní či gri­ma­sy. Každý totiž bude porov­ná­vat váš výsle­dek prá­vě s tím fan­tas­tic­kým ori­gi­ná­lem a je jen na vás jakou ces­tu si zvo­lí­te k jeho rea­li­za­ci. Pokud bude­te ten správ­ný muž (ale samo­zřej­mě i žena) na správ­ném mís­tě, může vznik­nout mis­trov­ské dílo. Pokud ale selže­te, vznik­ne něco odpu­di­vé­ho, a vy si jen bude­te říkat „jak je tohle vůbec mož­né“ ?

Vždyť jste do toho vlo­ži­li všech­no svo­je úsi­lí a ješ­tě více peněz, jak to že to nefun­gu­je? Vizuální efek­ty jsou na špič­ko­vé úrov­ni, zná­mou celebri­tu zde také najde­me, tak proč to není stá­le ono? Nemůžete nalézt odpo­věď, to je ale už teď jed­no. Světoví kri­ti­ci vám to dají sežrat, pod­le všech je film špat­ný, a  jedi­né čeho s tím­to „kusem“ může­te dosáh­nout je zís­ká­ní zla­té mali­ny. Navíc i ti fanouš­ci před­lo­hy mají něja­ký keci, že prý jsem jim zka­zil jejich hrdi­nu. Co to je za blbost, já jsem pře­ce reži­sér!

Co budu dělat, co pro­ti mně ty lidi mají?! Vždyť jsem pohřbil zatím jenom jed­nu komi­xo­vou legen­du (tedy pokud počí­tá­me pou­ze Daredevila)! Blbý lidi, cho­dí do kina a mys­lí si že tomu rozu­mí, ama­té­ři! Ale co, hlav­ní je že to v kinech celé­ho svě­ta vydě­la­lo balík. Já si teď­ka půjdu zpra­vit svo­jí fil­mař­skou chuť, jdu totiž točit Ridera 2! (dou­fám že se mýlím)

Takto by se dalo ve zkrat­ce popsat, co by si asi mohl reži­sér toho sním­ku Mark Steven Johnson mys­let. Proti této oso­bě jsem oprav­du nic neměl (tedy krom té doby, co pohřbil Daredevila), ale tohle už je sku­teč­ně moc! Místo, aby si ze svých chyb pou­čil a na komix už ani nepo­mys­lel, zni­čil rov­nou komix dru­hý. A to tako­vým způ­so­bem, že jako reži­sér u mě skon­čil!

Z legen­dy bez milos­ti udě­lal napros­tou fil­mo­vou trosku, kte­rá poma­lu při­po­mí­ná tele­viz­ní fil­my po jede­nác­té večer. Při tom navíc zlik­vi­do­vat přes 110 mili­ó­nu dola­rů, a to tako­vým způ­so­bem že tri­ky i přes­to nepů­so­bí věro­hod­ně. Lebka v pla­me­nech se mi po celou dobu zdá­la tak směš­ná, že snad to nelze ani mys­let váž­ně.

Navíc reži­sér chtěl navo­dit tem­nou „atmo­sfé­ru“, ovšem mís­to toho nás čeká 114 minut jen rádo by cool anti­hr­di­nů ze záhro­bí, kte­ří navíc nejsou vůbec ničím dyna­mič­tí. Dalším oprav­du otřes­ným fak­tem je ta rádo­by vtip­nost. Nejen že to není vtip­né, ale dokon­ce je to ubo­hé. To co hlav­ní pro­ta­go­nis­té někdy vypus­tí z úst, zní oprav­du dosti nesmy­sl­ně. Rovnou se tedy pře­sou­vá­me k dia­lo­go­vé čás­ti, o té nemá cenu ani moc mlu­vit. Je to bída, ješ­tě že se ve fil­mu takřka nemlu­ví.

Co se týká herec­ké­ho obsa­ze­ní, nej­lé­pe dopa­dl Nicolas Cage. Ten ješ­tě uka­zu­je něco podob­né­ho jako je herec­ké před­sta­ve­ní, ovšem je mno­ho fil­mů kde uká­zal o dost lep­ší výko­ny. A dal­ší her­ci? Wes Bentley, Peter Fonda, Sam Elliott, Donal Logue, jejich výko­ny jsou jeden hor­ší než dru­hý. Pokud se vám zdá že jed­na oso­ba v tom­to sezna­mu chy­bí, máte prav­du. Evu Mendes jsem si schvál­ně nechal nako­nec, to je totiž samo­stat­ná kapi­to­la.

Věřte mi, že tak špat­ný a  nevý­raz­ný herec­ký výkon jste ješ­tě nevi­dě­li. To co ona před­vá­dí na plát­ně, to už nelze pova­žo­vat za hra­ní. Její nevý­raz­né žvatlá­ní stej­ně nikdo nebe­re váž­ně, obzvláš­tě při těch „dojem­ných“ scé­nách. Její mono­tó­ní a stá­le stej­ný výraz v obli­če­ji vás oprav­du nene­chá chlad­ný­mi. Když pak do toho ješ­tě zasa­dí její „dra­ma­tic­ký“ tón hla­su, všech­ny vaše nadě­je vyhas­nou. Domněnka, že by aspoň moh­la umět mlu­vit je myl­ná, a  nezbý­vá vám nic jiné­ho než se tomu vše­mu pořád­ně a hla­si­tě zasmát.

Pokud jste ješ­tě do této chví­le vydr­že­li, gra­tu­lu­ji vám. Už jste tedy při­pra­ve­ni na coko­liv, tak­že si půjde­me něco říci o pří­bě­hu. No jak asi čeká­te, je ho oprav­du poskrom­nu. Když tak pře­mýš­lím i to je moc, dalo by se to při­rov­nat k jogur­tu bez jogur­tu. Režisér byl totiž tako­vý „génius“ a  „děj“ kte­rý by jin­de neza­bral ani dva­cet minut, roz­tá­hl na úcty­hod­ných 114 minut! Věřím, že se při tom oprav­du zapo­til, pro­to­že něco tako­vé­ho vytvo­řit, to chce oprav­du sil­ný žalu­dek. To jsme ale tro­chu odbo­či­ly, vrať­me se k dějo­vé linii. Nebojte, nebu­de to nikterak těž­ké na pocho­pe­ní.

Motocyklový kaska­dér Johnny Blaze (Nicolas Cage) uza­vřel smlou­vu s ďáblem, aby tak doká­zal ochrá­nit celou svo­ji rodin­ku, tedy pře­de­vším své­ho milo­va­né­ho otce a lás­ku z dět­ství Roxanne (Eva Mendes). Po  něja­ké době se ale obje­vil ďábel, a vůbec nepři­šel na piv­ko. Chtěl po Johnnym spla­tit jeho závaz­ky. Ve dne je Johnny hvězd­ným kaska­dé­rem, ovšem v noci se mění na „hrů­zostraš­né­ho“ Ghost Ridera, jenž má za úkol lovit uprch­lé démo­ny. I přes­to, že musí bez­vý­hrad­ně plnit ďáblo­vy roz­ka­zy, roz­hod­ne se že se svým osu­dem bude bojo­vat a vyu­ži­je své pro­kle­tí a nově obje­ve­né síly k tomu, aby ochra­ňo­val nevin­né. (jak šle­chet­né a  hrdin­ské)

Děj je plyt­ký, nevý­raz­ný (jako celý film) a nezá­živ­ný. Je vám napros­to lhos­tej­né kdo, kdy umře a proč. Navíc celý pří­běh nemá pořád­ný spád, tak­že s  něja­kým postup­ným inten­ziv­ním „dáv­ko­vá­ním“ se může­te rov­nou roz­lou­čit. Zkrátka je to nuda, a  jedi­né co vás na tom­to fil­mu potě­ší bude jeho konec.

Úplně nej­hor­ší na tom je, když o tom začne­te pře­mýš­let. Napadne vás totiž, co krás­né­ho moh­lo vznik­nout z toho­to veli­ce dob­ré­ho komi­xu, a za ty pení­ze. Jen by sta­či­lo vymě­nit Mark Steven Johnson napří­klad za Christophera Nolana, ten měl na sta­ros­ti mimo jiné Batman začí­ná a Dokonalý trik. Tyto fil­my se řadí do těch nej­lep­ších podí­va­ných vůbec, tak­že by kva­li­ta byla zaru­če­na. On by jis­tě „ohni­vé leb­ce“ vde­chl ono kouz­lo, kte­ré mají všech­ny jeho titu­ly. Teď už ale ani já, a ani vy nic nezmě­ní­me. Je tu dal­ší pohřbe­ná komi­xo­vá série, smut­né je, že za tím sto­jí stej­ný člo­věk, kte­rý už jed­nu legen­du zamor­do­val.

Ve fil­mo­vém „pod­svě­tí“ se začí­ná mlu­vit o pří­pra­vách dru­hé­ho Ghost Ridera, pro­to pro­sím všech­ny sva­té aby došlo k  výmě­ně na reži­sér­ském postu. Takovouto dal­ší zká­zu už si tato, a ani jiná série neza­slou­ží, pro­to tu mám jed­no posel­ství – Marku Stevene Johnsone vrať se do hro­bu!

Verdikt: Nejhorší komi­xo­vá adap­ta­ce od dob KATa nebo Daredevila, a i ti mož­ná dopad­li lépe. Ghost Rider je zkrát­ka vel­ká a moc dra­há nuda – tudíž vyho­ze­né pení­ze. Nic moc klad­né­ho jsem na sním­ku nena­le­zl, krom pěk­ně vel­ké­ho výstři­hu Evy Mendes. Za to všech­no podě­kuj­te Marku Stevenu Johnsonu. Bravo.

Hodnocení: 2/5


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Marta Knauerová a Jana Drnková: Atlas Bylin9. června 2017 Marta Knauerová a Jana Drnková: Atlas Bylin Zdravím všechny u dnešní recenze. Tato recenze bude vzáta z trochu jiného soudku než jste u mě zvyklí, podíváme se na knížku zaměřenou na přírodu konkrétně na byliny a jejich léčivé […] Posted in Recenze knih
  • Jóga po celý rok24. listopadu 2019 Jóga po celý rok Leckdo cvičí jógu a mnoho lidí si bez ní už nedokáže přestavit život. Má nejen příznivý účinek na tělo, ale hlavně i na duši, přináší zklidnění, které je v naší hektické společnosti tak […] Posted in Recenze knih
  • Chyť mě, když to dokážeš4. května 2006 Chyť mě, když to dokážeš 13. 5. 2006 - Nova 20.00 Frank W. Abagnale je dnes mužem v nejlepším věku s pověstí špičkového odborníka, ale ještě než dosáhl plnoletosti, tedy jedenadvaceti let, pátrala po něm […] Posted in TV Recenze
  • Logopedická prevence v mateřské škole - pracovní listy s různými profesemi20. listopadu 2019 Logopedická prevence v mateřské škole - pracovní listy s různými profesemi Hledáte zajímavé inspirace pro práci s předškolními dětmi? Pracujete v mateřské škole a vedete kroužek logopedické prevence? Máte doma předškoláka, který má potíže s vyslovováním některých […] Posted in Recenze knih
  • Image18. ledna 2004 Trio z Belleville Další z fascinujích animovaných filmů. Patřící ke skupině filmů, které uvidíte, zapamatujete si je a vzpomínáte na ně. Nepatří k americkým produktům, patří ke stejně skupině filmů jako je […] Posted in Filmové recenze
  • Jak poznat infarkt - Symptomy a příznaky8. dubna 2012 Jak poznat infarkt - Symptomy a příznaky Infarkt myokardu je poměrně častým onemocnění mužů i žen na celém světě. Naštěstí jsou k dispozici postupy jako léky na rozpouštění sraženiny, které mohou rychle otevřít blokované tepny, […] Posted in Domácí rady
  • Scary Movie 329. března 2004 Scary Movie 3 Třetí díl serie Scary Movie, která se snaží parodovat (nejen) filmové horory, je tady a čtvrtý díl se už natáčí. Zatím ale zůstaneme u trojky, která má za cíl být dokonalejší než jednička […] Posted in Filmové recenze
  • Deník farářky9. května 2022 Deník farářky Číst cizí deník, to se nedělá! Jenže v případě knižního vydání je to naopak žádoucí. A když se jedná o deník farářky, pak to může být zajímavé počteníčko! Budou tak nějaké pikantní […] Posted in Recenze knih
  • Ptačí svět26. října 2002 Ptačí svět Nádherný dokument o ptácích z rukou tvůrců snímku MicrocosmosJak je zřejmé z úvodu, potažmo z názvu filmu, jedná se o dokument o ptácích. Žádného velkého děje, natožpak zábavného se zde […] Posted in Filmové recenze
  • # BLACK WIDOW SE ODSOUVÁ, PŮJDE NA DISNEY+
Black Widow se odsouvá z 7. 5. 2021 na 9. 7. 2021, půjde kromě kin na Dis...23. března 2021 # BLACK WIDOW SE ODSOUVÁ, PŮJDE NA DISNEY+ Black Widow se odsouvá z 7. 5. 2021 na 9. 7. 2021, půjde kromě kin na Dis... # BLACK WIDOW SE ODSOUVÁ, PŮJDE NA DISNEY+ Black Widow se odsouvá z 7. 5. 2021 na 9. 7. 2021, půjde kromě kin na Disney+, kde jí bude možno zakoupit za exkluzivní poplatek ve výši 30 […] Posted in Krátké filmové aktuality
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 6,03535 s | počet dotazů: 218 | paměť: 55941 KB. | 23.05.2022 - 14:24:34