Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Ghost Rider - jeden z posledních dobrých filmů Nicholase Cage

Ghost Rider - jeden z posledních dobrých filmů Nicholase Cage

Gost

Ghost Rider je jed­nou z nej­po­div­něj­ších bytos­tí, kte­ré se pohy­bu­jí v comic­sech vyda­va­tel­ství Marvel. V jeho uni­ver­su nara­zí­te na tak pra­po­div­né exis­ten­ce, že vás někdo, kdo špl­há po zdech a vystře­lu­je pavu­či­ny nebo ovlá­dá poča­sí vůbec nepře­kva­pí. Ale hoří­cí kost­ra motor­ká­ře, to už je něco. Musím říct, že reži­sér Mark Steven Johnson je doce­la odváž­ný, že se roz­ho­dl prá­ci na Ghost Riderovi při­jmout. Opravdu jen málo­kdo jiný než comic­so­vý fanou­šek by doká­zal brát váž­ně plá­po­la­jí­cí­ho kost­liv­ce. Je sice prav­da, že Johnson už má s adap­ta­ce­mi kres­le­ných seši­tů své zku­še­nos­ti, reží­ro­val Daredevila (kte­rý nebyl špat­ný, ale byl při­jat vcel­ku chlad­ně) nebo napsal scé­nář k Elektře (ta byla při­ja­ta ješ­tě chlad­ně­ji), ale pře­ce jen, tohle už je pořád­ně vel­ký „oří­šek“.

Johnsonovi se ho nepo­ved­lo roz­lousk­nout tak, jak by si asi vět­ši­na z nás před­sta­vo­va­la. Byť má v comic­sech Ghost Rider kul­tov­ní sta­tut na stří­br­ném plát­ně se v nej­lep­ším svět­le nepřed­sta­vu­je. Všichni, kdo vidě­li prv­ní ukáz­ky z fil­mu jis­tě pocho­pi­li, že z toho asi nebu­de áčko­vý mega­hit. Přesto se ale stá­le dalo dou­fat v to, že Ghost Rider bude sym­pa­tic­ky naiv­ní akč­ní pop­cor­no­vá jíz­da.

Nestalo se tak. Film je sice mís­ty doce­la vtip­ný a úsměv­ný (někdy záměr­ně, někdy ne) a Nicholas Cage s Eva Mendes hra­jí s pří­jem­ným nad­hle­dem a je jas­ně cítit, že ani Johnson nechtěl, aby byl Ghost Rider smr­tel­ně váž­ný, ale ani to nesta­čí, aby tím byly zamas­ko­vá­ny nepří­jem­né zápo­ry.

Tím hlav­ním je, že akč­ní scé­ny jsou napros­to neob­jev­né a doce­la nud­né. Stejně jako v Elektře i tady se ani nena­dě­je­te a Ghost Riderovy pro­tiv­ní­ci umí­ra­jí v pra­chu dří­ve, než se na něco zmů­žou. Někdy má Ghost Rider naběh­nu­to na sluš­ný adre­na­li­no­vý moment (jíz­da po mra­kodra­pu…), ale než se začne něco pořád­né­ho dít, dojde ke zklid­ně­ní a my může­me jen tiše nadá­vat kvů­li pro­mr­ha­né­mu poten­ci­á­lu.

Hlavním hrdi­nou je Johnny Blaze (Nicholas Cage), kte­rý se upsal Mephistophelovi (Peter Fonda). Ten žádal jeho duši za to, že vylé­čí jeho otce (Brett Cullen). Mephistopheles sice svůj slib spl­nil, ale nejen, že Blaze si své­ho rodi­če neu­žil dlou­ho, ale ješ­tě si z něj vlád­ce pekel udě­lal své­ho posko­ka, lov­ce tem­ných duší, zva­né­ho Ghost Rider.

Dlouhá léta jeho služ­by nevy­u­ží­val, ale když se Mephistophelův nezbed­ný syn Blackheart (Wes Bentley) roz­ho­dl sebrat tatí­ko­vi trůn, je Johnny Blaze povo­lán, aby ho zasta­vil. Na scé­ně se také obje­vu­je jeho dáv­ná lás­ka z dět­ství Roxanne (Eva Mendes), kte­rá není Blazeovi roz­hod­ně lhos­tej­ná.

Hlavním pro­tiv­ní­kem Ghost Ridera je tedy Blackheart (nevím, proč bylo jeho jmé­no pře­klá­dá­no, upřím­ně „Zloduch“ není pod­le mého nej­lep­ší alter­na­ti­va), ale bohu­žel Wes Bentley nepů­so­bí tak děsi­vě, jak by měl. Je troš­ku nemast­ný nesla­ný. A pěk­ně odflák­nu­tý je i jeho finál­ní sou­boj s Ghost Riderem. Opět pár chvil (z nichž žád­ná není zají­ma­vá) a je konec.

Docela matou­cí je i Johnsonovo pře­ska­ko­vá­ní z žán­ru do žán­ru. Chvíli je to thriller, za moment tu máme nádech wes­ter­nu, v dal­ších minu­tách se daří budo­vat sko­ro horo­ro­vou atmo­sfé­ru, ale někdy máte pocit, že sle­du­je­te tele­no­ve­lu. Jakoby si Ghost Rider nemohl vybrat, kam pat­ří.

Po tri­ko­vé strán­ce se žád­ných zázra­ků nedo­čká­te. Za 110 mili­o­nů dola­rů bych čekal lep­ší spe­ci­ál­ní efek­ty. Ovšem hudeb­ně je na tom film vel­mi dob­ře, tak­že ale­spoň sluch bude uspo­ko­jen.

Jediným štěs­tím Ghost Ridera je, že si uta­hu­je sám ze sebe. Kdyby se bral váž­ně, pak by byl ve finá­le k smí­chu. Filmu by urči­tě pro­spě­ly lep­ší akč­ní scé­ny a výraz­něj­ší zápo­rák. A přes­to­že je Johnson pra­cant a kro­mě režie se ujal i scé­ná­ře, měl by asi příš­tě pře­ne­chat tak­tov­ku nad fil­mem něko­mu jiné­mu, pro­to­že tohle pro něj bylo až pří­liš vel­ké sous­to.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,16117 s | počet dotazů: 237 | paměť: 53448 KB. | 27.09.2021 - 06:30:27