Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Ghost Rider - jeden z posledních dobrých filmů Nicholase Cage

Ghost Rider - jeden z posledních dobrých filmů Nicholase Cage

Gost
Gost

Ghost Rider je jed­nou z nej­po­div­něj­ších bytos­tí, kte­ré se pohy­bu­jí v comic­sech vyda­va­tel­ství Marvel. V jeho uni­ver­su nara­zí­te na tak pra­po­div­né exis­ten­ce, že vás někdo, kdo špl­há po zdech a vystře­lu­je pavu­či­ny nebo ovlá­dá poča­sí vůbec nepře­kva­pí. Ale hoří­cí kost­ra motor­ká­ře, to už je něco. Musím říct, že reži­sér Mark Steven Johnson je doce­la odváž­ný, že se roz­ho­dl prá­ci na Ghost Riderovi při­jmout. Opravdu jen málo­kdo jiný než comic­so­vý fanou­šek by doká­zal brát váž­ně plá­po­la­jí­cí­ho kost­liv­ce. Je sice prav­da, že Johnson už má s adap­ta­ce­mi kres­le­ných seši­tů své zku­še­nos­ti, reží­ro­val Daredevila (kte­rý nebyl špat­ný, ale byl při­jat vcel­ku chlad­ně) nebo napsal scé­nář k Elektře (ta byla při­ja­ta ješ­tě chlad­ně­ji), ale pře­ce jen, tohle už je pořád­ně vel­ký „oří­šek“.

Johnsonovi se ho nepo­ved­lo roz­lousk­nout tak, jak by si asi vět­ši­na z nás před­sta­vo­va­la. Byť má v comic­sech Ghost Rider kul­tov­ní sta­tut na stří­br­ném plát­ně se v nej­lep­ším svět­le nepřed­sta­vu­je. Všichni, kdo vidě­li prv­ní ukáz­ky z fil­mu jis­tě pocho­pi­li, že z toho asi nebu­de áčko­vý mega­hit. Přesto se ale stá­le dalo dou­fat v to, že Ghost Rider bude sym­pa­tic­ky naiv­ní akč­ní pop­cor­no­vá jíz­da.

Nestalo se tak. Film je sice mís­ty doce­la vtip­ný a úsměv­ný (někdy záměr­ně, někdy ne) a Nicholas Cage s Eva Mendes hra­jí s pří­jem­ným nad­hle­dem a je jas­ně cítit, že ani Johnson nechtěl, aby byl Ghost Rider smr­tel­ně váž­ný, ale ani to nesta­čí, aby tím byly zamas­ko­vá­ny nepří­jem­né zápo­ry.

Tím hlav­ním je, že akč­ní scé­ny jsou napros­to neob­jev­né a doce­la nud­né. Stejně jako v Elektře i tady se ani nena­dě­je­te a Ghost Riderovy pro­tiv­ní­ci umí­ra­jí v pra­chu dří­ve, než se na něco zmů­žou. Někdy má Ghost Rider naběh­nu­to na sluš­ný adre­na­li­no­vý moment (jíz­da po mra­kodra­pu…), ale než se začne něco pořád­né­ho dít, dojde ke zklid­ně­ní a my může­me jen tiše nadá­vat kvů­li pro­mr­ha­né­mu poten­ci­á­lu.

Hlavním hrdi­nou je Johnny Blaze (Nicholas Cage), kte­rý se upsal Mephistophelovi (Peter Fonda). Ten žádal jeho duši za to, že vylé­čí jeho otce (Brett Cullen). Mephistopheles sice svůj slib spl­nil, ale nejen, že Blaze si své­ho rodi­če neu­žil dlou­ho, ale ješ­tě si z něj vlád­ce pekel udě­lal své­ho posko­ka, lov­ce tem­ných duší, zva­né­ho Ghost Rider.

Dlouhá léta jeho služ­by nevy­u­ží­val, ale když se Mephistophelův nezbed­ný syn Blackheart (Wes Bentley) roz­ho­dl sebrat tatí­ko­vi trůn, je Johnny Blaze povo­lán, aby ho zasta­vil. Na scé­ně se také obje­vu­je jeho dáv­ná lás­ka z dět­ství Roxanne (Eva Mendes), kte­rá není Blazeovi roz­hod­ně lhos­tej­ná.

Hlavním pro­tiv­ní­kem Ghost Ridera je tedy Blackheart (nevím, proč bylo jeho jmé­no pře­klá­dá­no, upřím­ně „Zloduch“ není pod­le mého nej­lep­ší alter­na­ti­va), ale bohu­žel Wes Bentley nepů­so­bí tak děsi­vě, jak by měl. Je troš­ku nemast­ný nesla­ný. A pěk­ně odflák­nu­tý je i jeho finál­ní sou­boj s Ghost Riderem. Opět pár chvil (z nichž žád­ná není zají­ma­vá) a je konec.

Docela matou­cí je i Johnsonovo pře­ska­ko­vá­ní z žán­ru do žán­ru. Chvíli je to thriller, za moment tu máme nádech wes­ter­nu, v dal­ších minu­tách se daří budo­vat sko­ro horo­ro­vou atmo­sfé­ru, ale někdy máte pocit, že sle­du­je­te tele­no­ve­lu. Jakoby si Ghost Rider nemohl vybrat, kam pat­ří.

Po tri­ko­vé strán­ce se žád­ných zázra­ků nedo­čká­te. Za 110 mili­o­nů dola­rů bych čekal lep­ší spe­ci­ál­ní efek­ty. Ovšem hudeb­ně je na tom film vel­mi dob­ře, tak­že ale­spoň sluch bude uspo­ko­jen.

Jediným štěs­tím Ghost Ridera je, že si uta­hu­je sám ze sebe. Kdyby se bral váž­ně, pak by byl ve finá­le k smí­chu. Filmu by urči­tě pro­spě­ly lep­ší akč­ní scé­ny a výraz­něj­ší zápo­rák. A přes­to­že je Johnson pra­cant a kro­mě režie se ujal i scé­ná­ře, měl by asi příš­tě pře­ne­chat tak­tov­ku nad fil­mem něko­mu jiné­mu, pro­to­že tohle pro něj bylo až pří­liš vel­ké sous­to.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Training Day23. května 2022 Training Day Policistu Jaka Hoyta (Ethan Hawke) čeká velký den. Má se osvědčit jako člen protidrogové jednotky, na což má dohlédnout mnohokrát vyznamenaný veterán Alonzo Harris(Denzel Washington) – […] Posted in Retro filmové recenze
  • Joker ukazuje, že posmívat se druhým není dobrý nápad27. března 2022 Joker ukazuje, že posmívat se druhým není dobrý nápad Konečně tu po všech těch omalovánkách bez duše máme zase nějakého komiksového hrdinu v pořádném filmu s opravdovým příběhem. Dumám nad tím, kdy naposledy mě tento žánr dokázal vtáhnout do […] Posted in Retro filmové recenze
  • Temný případ (3. série)24. března 2022 Temný případ (3. série) Filmfanatic měl před lety za to, že koncept, kdy diváci každý týden napjatě čekají na další epizodu oblíbeného seriálu, patří nenávratně do minulosti. Jenže pak přišel Temný případ a HBO […] Posted in TV Recenze
  • Seriál M*A*S*H slaví 50 let od prvního natáčení27. února 2022 Seriál M*A*S*H slaví 50 let od prvního natáčení M*A*S*H je americký válečný komediálně-dramatický televizní seriál, který se vysílal na stanici CBS v letech 1972 až 1983. Vytvořil ho Larry Gelbart jako první původní spin-off seriál […] Posted in Speciály
  • Lovci pokladů: Kniha tajemství27. února 2022 Lovci pokladů: Kniha tajemství První díl Lovců pokladů vydělal obrovské peníze a stal se z něj hit, a to i když samotný film nebyl žádný zázrak. Přesto všechno si našel své publikum a když jste se chtěli v kině […] Posted in Retro filmové recenze
  • Hunger Games jsou plné klišé, i když jdou proti proudu11. ledna 2022 Hunger Games jsou plné klišé, i když jdou proti proudu S adaptacemi úspěšných knižních fenoménů jdou jejich tvůrci vždy do rizika. Buď se nezalíbí znalcům předlohy, protože se jejich tvůrčí ambice nespokojí s otrockým přepisem knihy do filmu, […] Posted in Retro filmové recenze
  • Skála23. prosince 2021 Skála Skála je americký akční thriller z roku 1996, který režíroval Michael Bay, produkovali Don Simpson a Jerry Bruckheimer a scénář napsali David Weisberg a Douglas S. Cook. Ve filmu hrají […] Posted in Speciály
  • Butch Cassidy a Sundance Kid3. prosince 2021 Butch Cassidy a Sundance Kid Butch Cassidy a Sundance Kid je americký western z roku 1969, který režíroval George Roy Hill a scénář napsal William Goldman. Film je volně založen na skutečnosti a vypráví příběh psance […] Posted in Speciály
  • Zodiac10. listopadu 2021 Zodiac Chce to mimořádný talent, abyste dokázali udržet pozornost diváků po celou dobu stošedesátiminutové podívané, která navíc nebude mít konec v typickém (hollywoodském) slova smyslu. Fincher […] Posted in Retro filmové recenze
  • Tváří v tvář - John Travolta vs. Nicolas Cage10. listopadu 2021 Tváří v tvář - John Travolta vs. Nicolas Cage Hned na začátku Face/Off jsem si uvědomil, že něco je zásadně jinak, a podle synchronních nádechů a výdechů publika jsem nebyl sám. Naprosto úchvatná, agresivní kamera a střih nás ženou do […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,02117 s | počet dotazů: 232 | paměť: 55989 KB. | 24.05.2022 - 00:10:57