Kritiky.cz > Filmové recenze > Ghost in the Shell - 80 %

Ghost in the Shell - 80 %

Ghost03

Co bychom měli čekat od sci-fi, kte­ré je v komik­so­vé ver­zi kul­tov­ní? Asi taky kul­tov­ní film, že.   Ale to bychom měli mít oprav­du zku­še­né­ho tvůr­ce. Nejlépe Ridleye Scota, Jamese Camerona, nebo tře­ba i George Lucase.

Bohužel nový komik­so­vý film pat­ří mezi ty fil­my, kte­ré sice mají vel­kou hype rekla­mu a vel­ké před­se­vze­tí, že to bude uni­kát­ní, ale v rám­ci zku­še­nos­ti reži­sé­ra to tak vel­ké není.

Jedním z pro­du­cen­tů je pří­mo i Steven Spielberg, kte­rý si  občas nato­čí své fil­my, občas pomů­že zku­še­né­mu reži­sé­ro­vi aby nato­čil úspěš­ný film. A také sbí­rá hod­ně lát­ky na nové fil­my.

První byly Trasformers, dále G. I Joe a pro­za­tím posled­ní je zfil­mo­vá­ní japon­ské­ho Anime komik­su Ghost in the Shell.

Komiks Ghost in the Shell byl mož­ná i před­lo­hou pro někte­ré čás­tí tri­lo­gie Matrix. A také by měl být prv­ním samo­stat­ným vel­ko­fil­mem ame­ric­ké hereč­ky Scarlett Johansson, kte­rá za svo­jí roli prý dosta­la 10 mili­ó­nů.

Obě čás­ti fil­mu, jak komik­so­vý cyber­punk, tak i slav­ná Scarlett nejsou doko­na­lé. V rám­ci nezku­še­né­ho reži­sé­ra Ruperta Sanderse jsem oče­ká­val více, něž jsem dostal. Znám o dost slav­něj­ších a lep­ších fil­mů, co bych viděl v kině rad­ši. Prvním je Scottův Blade Ranner, kte­rý před dlou­hý­mi tři­ce­ti lety doká­zal vytvo­řit kult.

Film roku 2017 Ghost in the Shell sta­ré his­to­rii nesa­há ani po paty, je to sice dob­rý letoš­ní film, mož­ná i film měsí­ce, ale urči­tě bude něko­lik fil­mů lep­ších než film, kte­rý se z hvězdy Scarlett Johansson sna­ží udě­lat ješ­tě vět­ší hvězdu.

Začneme her­ci. Krom Johanssové, kte­rou ješ­tě čeká pořád­ná Star pozi­ce, se ve fil­mu obje­ví i dal­ší slav­ní her­ci. Francouzka Juliette Binoche má důle­ži­tou roli tvůr­ky­ně naší hlav­ní hrdin­ky. Druhou hvězdou, pro něko­ho i méně pře­kva­pi­vou, je japon­ská hvězda Takeši Kitano, kte­rý dává odkaz pro Japonce, že to není jenom ame­ric­ký film. Čtvrtou hvězdou je mlad­ší z rodu Pittů , Michael Pitt, kte­rý dává celé­mu fil­mu hvězdy lesk. Tato čtve­ři­ce dává celé­mu sním­ku kva­li­tu, jak by asi měl mít.

Ale film není ale jenom o tom, jak čty­ři slav­ní her­ci doká­žou hrát, důle­ži­tá je hud­ba, design, a hlav­ně stav­by (jak reál­né, tak CGI). Ne že by neby­lo vše dob­ře udě­la­né a kva­lit­ní, aby to bylo vše vytvo­ře­no co nej­re­ál­ně­ji, ale obra­zem to není tak úchvat­né, jak by se asi v blíz­ké budouc­nos­ti dalo čekat.

Dalším důle­ži­tým prv­kem je hud­ba, ale ta taky mě tro­cha zkla­ma­la. Sice jsem viděl už něko­lik uká­zek, kte­ré mně tro­cha navna­di­ly. Ale pro mě nezná­mí auto­ři (Clint Mansell, Lorne Balfe) nedo­ká­za­li vytvo­řit hud­bu, kte­rá by přes­ně sed­la k fil­mu.

 Sice v někte­rých oka­mži­cích to bylo přes­ně to, co bych čekal, ale zby­tek tako­vý nesla­ný nemast­ný. Radši vzpo­mí­nám na nové­ho Trona, kte­rý svo­jí hud­bu (Daft Punk) doká­zal pro­dat a sklad­by se hodi­ly přes­ně ke sty­lu fil­mu.

A dal­ším prv­kem je i obraz. Novinářská pro­jek­ce byla v IMAXu, a tak jsem dou­fal v pořád­ný kus k vychut­ná­ní. Bohužel jsem nedo­čkal, v někte­rých oka­mži­cích jsem si říkal, kde je 3D, a v dal­ších jsem si v duchu říkal, že bych klid­ně mohl vidět i film jenom na vel­ké tele­vi­zi, pro­to­že plát­no IMAX není to samé jako IMAX pro­mí­tá­ní. Kde jsou ty časy Star Treku, Nolana, kde tvůr­ci doká­za­li vzít ješ­tě sta­ré ana­lo­go­vé kame­ry (70 mm + IMAX for­mát) a zachy­tit kaž­dý detail, aby kaž­dý, kdo film sle­du­je, viděl více než pou­ze na své vel­ké LCD tele­vi­zi.

Ghost in the Shell se nepo­ved­lo. Prostě je to nezku­še­ným reži­sé­rem a sla­bou hud­bou. Prostě se tvůr­ci hud­by a celé­ho fil­mu měli sna­žit více, než do fil­mu pus­ti­li.

Shrnutí
Datum recen­ze
Název polož­ky
Ghost in the Shell
Hodnocení polož­ky
41star1star1star1stargray


Ghost in the Shell - 80 %
Hodnocení: 4 - ‎1 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Ghost in the Shell na Blu-ray15. září 2017 Ghost in the Shell na Blu-ray Chcete si užít hvězdu stříbrného plátna v dalším filmu? Od Zaříkavače koní herečka zdárně vyrostla, prošla skrz Iron Mana a Avengers a stává se z ní zkušená akční herečka. U filmu Luca […]
  • Ghost in the Shell - trailer14. listopadu 2016 Ghost in the Shell - trailer Nejnovější sci-fi film se Scarlett Johansson v hlavní roli. Trailer najdete na TraileryCesky.net.
  • Hitchcock - 40%20. ledna 2013 Hitchcock - 40% Film debutanta  Sachy Gervase Hitchcock je není až tak dobrý. Spíše by se, kdyby to bylo v Česku, dalo nazvat, že to je jenom televizní inscenace. Nejen, že se pouze o prostory […]
  • RECENZE: Boj8. srpna 2017 RECENZE: Boj    Dnes se Pilou Asbæk u většiny z nás zapsal jako nevypočitatelný mořeplavec Euron Greyjoy ve Hře o trůny. Někteří z Vás ho mohli zaregistrovat v Ghost in the Shell nebo Lucy, kde si […]
  • Král Artuš: Legenda o meči - 85 %11. května 2017 Král Artuš: Legenda o meči - 85 % Tím, že jde dnes do kin další film z historické Anglie, tak bychom měli čekat velké historické drama s postavami, které známe. Očekáváme krále Artuše, kouzelníka Merlina a historické věci. […]
  • Ben-Hur - 50%23. srpna 2016 Ben-Hur - 50% Ke konci prázdnin míří do kin dobrodružně historický film Ben-Hur od režiséra Timura Bekmambetova. Timur Bekmambetov  režíroval známé filmy jako Noční hlídka nebo Wanted, který se […]
  • Den nezávislosti: Nový útok na Blu-ray5. listopadu 2016 Den nezávislosti: Nový útok na Blu-ray Den nezávislosti vyšel na digitálních nosičích. Vyšel nejen druhý díl, ale i první. V tomto článku se budu věnovat druhému dílu. Recenzi film jsem ohodnotil celými 80 %, co značí, že to […]
  • Den nezávislosti: Nový útok - 80 %24. června 2016 Den nezávislosti: Nový útok - 80 % Tak je tomu dvacet let. Film Den nezávislosti byla  velká akční jízda. Taky  byl velmi úspěšný. Tento týden měl premiéru druhý díl. Má to být lepši, než první díl, což se sice nepotvrdilo, […]
  • Král Artuš: Legenda o meči (Blu-ray)26. září 2017 Král Artuš: Legenda o meči (Blu-ray) Před půl rokem šel do kin, v září vyšel na Blu-ray. Král Artuš byl prvním plánovaným dílem z dlouhé sedmidílné série ze staré Anglie. No, po velkém neúspěchu se pokračovaní neuskuteční, […]
  • Gejša - Na obligátní otázku "Jak se ti film líbil?" se v případě Gejši snad ani nedá odpovědět neméně obligátně a prostě líbil/nelíbil.8. července 2019 Gejša - Na obligátní otázku "Jak se ti film líbil?" se v případě Gejši snad ani nedá odpovědět neméně obligátně a prostě líbil/nelíbil. Gejša je totiž film velmi zvláštní, s velmi silným příběhem – o lásce, závisti, moci, smutku, a s velmi ponurým zpracováním. Ve výsledku tak alespoň na mě film působit velmi zvláštním […]