Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > George Simon:Vlci v rouše beránčím

George Simon:Vlci v rouše beránčím

Vlci
Vlci

Slovem „mani­pu­la­ce“ se v psy­cho­lo­gii rozu­mí tako­vé jed­ná­ní, kte­ré má za důsle­dek pří­mé či nepří­mé ovliv­ně­ní dru­hých osob, aby jed­na­li tak, jak se dané­mu mani­pu­lá­to­ro­vi zamlou­vá. Přímou mani­pu­la­ci snad není tak těž­ké roz­po­znat, ovšem zdat­ní mani­pu­lá­to­ři jsou schop­ni ovliv­ňo­vat nás tako­vým způ­so­bem, že ani nezpo­zo­ru­je­me, že mani­pu­lo­vá­ni jsme. A prá­vě roz­po­zná­ní tako­vé­ho cho­vá­ní a způ­sobům, jak se mu brá­nit, se věnu­je nová kni­ha Dr. George Simona.

Dr. Simon je stu­do­va­ný kli­nic­ký psy­cho­log, kte­rý se mani­pu­la­cí, mani­pu­lá­to­ry a obět­mi jejich cho­vá­ní zabý­vá celý život. O tom­to téma­tu před­ná­ší jak v sou­kro­mém, tak stát­ním sek­to­ru, pub­li­ku­je člán­ky, a na roz­díl od růz­ných samozva­ných koučů a psy­cho­lo­gů je tedy kom­pe­tent­ním člo­vě­kem, kte­rý by měl v této oblas­ti radit dru­hým. Už to dodá­vá této pub­li­ka­ci urči­tý kre­dit důvě­ry­hod­nos­ti.

Předně nás pub­li­ka­ce uve­de do jádra pro­blé­mu – ač by se snad moh­lo zdát, že mani­pu­lá­to­ři nejsou až tak moc nebez­peč­ní lidé, autor nám hned ze začát­ku důraz­ně vysvět­lí, že je situ­a­ce váž­něj­ší, než bychom si moh­li mys­let. Manipulátoři v pra­vém slo­va smys­lu jsou naru­še­ní lidé, kte­ří bez ohle­du na dru­hé tvr­dě pro­sa­zu­jí sami sebe, skrý­va­je to pod rouš­kou sta­rost­li­vos­ti a péče, pou­ží­va­jí efek­tiv­ní tak­ti­ky, kte­ré nejsou snad­no roz­po­zna­tel­né a nevá­ha­jí se uchý­lit k agre­siv­ní­mu jed­ná­ní. Jednoduše řeče­no, jsou to sobeč­tí lidé, kte­ří skry­tě nutí dru­hé k tomu, aby jed­na­li tak, jak chtě­jí oni, aniž bys­te je z toho moh­li napří­mo obvi­nit. A tako­vým­to lidem je jis­tě záhod­no se, když už ne vyhnout, ale­spoň efek­tiv­ně brá­nit.

Další pod­stat­nou čás­tí kni­hy je peč­li­vý popis těch­to mani­pu­la­tiv­ních tak­tik, spo­lu s „pří­kla­dy ze živo­ta“, kte­ré názor­ně uka­zu­jí, jak tako­vé­to cho­vá­ní vypa­dá v pra­xi. Většina těch­to pří­kla­dů obsa­hu­je i řeše­ní situ­a­ce s násled­ným hap­pyen­dem, jenž v reál­ném živo­tě nej­spíš nebu­de tak snad­né, jak je zde líče­no, ale posky­tu­je ale­spoň nadě­ji, že i zdán­li­vě neře­ši­tel­ná situ­a­ce řeše­ní má.

Největší pří­nos této pub­li­ka­ce však spo­čí­vá v čás­ti posled­ní (kon­krét­ně kapi­to­la 10), kde se čte­nář dozví, jaké aspek­ty jeho osob­nos­ti mohou při­spět k tomu, že se jej dru­zí poku­sí mani­pu­lo­vat, a jak se tako­vé­mu jed­ná­ní účin­ně brá­nit. Dalo by se říci, že je to již sto­krát omí­la­né „desa­te­ro aser­tiv­ní­ho cho­vá­ní“, a nej­spíš tomu tak i je, ovšem vel­mi sro­zu­mi­tel­ně napsa­né a vysvět­le­né, a roz­hod­ně pro­spěš­né. Schopnost jed­nat aser­tiv­ně je totiž umě­ní, kte­ré člo­věk vyu­ži­je neje­nom ve stře­tu s mani­pu­lá­to­ry. Sebeúcta, schop­nost jas­ně a důraz­ně vyjá­d­řit svůj vlast­ní názor a vyme­zit si osob­ní hra­ni­ce je základ dob­ré komu­ni­ka­ce, ať už pro­ti Vám sto­jí mani­pu­lá­tor, či ne.

V kni­ze Vlci v rou­še berán­čím je člověk-manipulátor líčen poma­lu jako mat­ko­vrah, ovšem prav­dou je, že není rad­no tako­vé­to lidi pod­ce­ňo­vat. Ačkoliv jsem po pře­čte­ní trpě­la chví­li para­no­i­ou a obe­zřet­ně postu­po­va­la kaž­dé­ho člo­vě­ka v mém oko­lí důklad­né­mu zkou­má­ní, zda není mani­pu­lá­tor, kte­ré­ho je nut­no vyhos­tit na Mars, kni­hu hod­no­tím vel­mi klad­ně. Byť není pří­liš ino­va­tiv­ní, je snad­no pocho­pi­tel­ná, nabí­zí důklad­ný vhled do pro­ble­ma­ti­ky a též efek­tiv­ní způ­so­by řeše­ní. Rozhodně sto­jí za pře­čte­ní.

Hodnocení: 70%


  • Autor: Simon George
  • Formát / stran: 14×21 cm, 176 stran
  • Datum vydá­ní: 15.10.2015
  • Katalogové čís­lo: 3197
  • ISBN: 978-80-247-5653-0
  • Kategorie: Komunikační a mana­žer­ské doved­nos­ti

Kniha ke kou­pi na Grada.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,57705 s | počet dotazů: 239 | paměť: 56627 KB. | 29.06.2022 - 20:54:12