Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > GENNDY TARTAKOVSKY

GENNDY TARTAKOVSKY

Tarakovsky
Tarakovsky
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

GENNDY TARTAKOVSKY je vizi­o­nář­ský ani­má­tor, kte­rý tím­to sním­kem natá­čí svůj celo­ve­čer­ní ani­mo­va­ný debut.

V oblas­ti ani­ma­ce je zku­še­ným vete­rá­nem a půso­bí v ní již dva­cet let, během kte­rých zís­kal pozo­ru­hod­ných 12 nomi­na­cí na cenu Primetime Emmy a tři z nich pro­mě­nil, kon­krét­ně za seri­á­ly Star Wars: Klonové vál­kySamuraj Jack, oba pro sta­ni­ci Cartoon Network. Magazín Variety ho uve­dl v žeb­říč­ku pade­sá­ti budou­cích veli­ká­nů zábav­ní­ho prů­mys­lu a maga­zín People ho ozna­čil za „jed­nu z vychá­ze­jí­cích hvězd“. Současně se také oci­tl v žeb­říč­ku Entertainment Weekly jako jed­na z nej­kre­a­tiv­něj­ších osob­nos­tí fil­mo­vé­ho prů­mys­lu. Je také drži­te­lem pres­tiž­ní ceny Winsor McCay Award za výji­meč­né pří­no­sy obo­ru ani­ma­ce.

Tartakovskyho tvůr­čí vede­ní pomoh­lo defi­no­vat a pro­sla­vit sta­ni­ci Cartoon Network, pro kte­rou v prů­bě­hu let 1994 až 2010 vytvo­řil čty­ři ani­mo­va­né seri­á­lo­vé hity: Dexterova labo­ra­toř, Samuraj Jack, Star Wars: Klonové vál­ky a Sym-bionic Titan. Seriálem Samuraj Jack navá­zal na obrov­ský úspěch své­ho před­cho­zí­ho seri­á­lu Dexterova labo­ra­toř, jeho prv­ní­ho pro­fe­si­o­nál­ní­ho ani­mač­ní­ho poči­nu, na kte­rém se podí­lel jako tvůr­ce, sce­náris­ta a reži­sér. Samuraj Jack vzni­kl díky jeho tou­ze po vytvo­ře­ní nej­lep­ší akčně-dobrodružný ani­mo­va­ný seri­ál všech dob – a výsled­kem byl tele­viz­ní ani­mo­va­ný seri­ál, kte­rý svým roz­sa­hem půso­bí veli­ce výprav­ně a před­klá­dá divá­ko­vi akč­ní scé­ny, humor a pozo­ru­hod­ný umě­lec­ký styl. I pro­to byl ten­to seri­ál dva­krát oce­něn cenou Primetime Emmy a je divác­ky vel­mi vyhle­dá­va­ný.

V roce 2003 si Tartakovskyho vybral osob­ně George Lucas, aby pro něj vytvo­řil seri­ál Star Wars: Klonové vál­ky, oje­di­ně­lý dva­ce­ti­díl­ný pro­jekt, kte­rý nava­zo­val dějem na konec sním­ku Star Wars: Epizoda II – Klony úto­čí. Jeho ani­mo­va­ný výtvor – prv­ní ani­mo­va­né dílo ze svě­ta Star Wars vůbec – roz­krý­val počát­ky Klonových válek, vel­ko­le­pé občan­ské vál­ky, v níž pro­ti sobě stá­li zástup­ci sta­ré Republiky a roz­sáh­lé sepa­ra­tis­tic­ké hnu­tí, vede­né sila­mi zla.

Tartakovsky je také tvůr­cem a reži­sé­rem seri­á­lu Sym-bionic Titan, kte­rý na sta­ni­ci Cartoon Network debu­to­val v září 2010, Sym-bionic Titan je tře­tím ani­mo­va­ným seri­á­lem, kte­rý Tartakovsky vytvo­řil ve spo­lu­prá­ci se sta­ni­cí Cartoon Network.

Kromě toho se jako pro­du­cent a reži­sér podí­lel také na úspěš­ném seri­á­lu sta­ni­ce Cartoon Network The Powerpuff Girls a jako ani­má­tor na jeho celo­ve­čer­ní podo­bě. Současně je spo­lu­au­to­rem seri­á­lů Dial M for MonkeyJustice Friends.

Mimo úspě­chy na tele­viz­ních obra­zov­kách Tartakovsky sklí­zí uzná­ní také na mezi­ná­rod­ních fil­mo­vých fes­ti­va­lech – zís­kal nej­vyš­ší oce­ně­ní na fes­ti­va­lech v Ottawě, Annecy a na fes­ti­va­lu Cartoons in the Bay. V roce 2005 zalo­žil Orphanage Animation Studios, kde reží­ro­val celou řadu zná­mých reklam­ních kli­pů a sehrál také klí­čo­vou roli při tvor­bě kon­cep­tů a sto­ry­bo­ar­dů vrchol­né akč­ní sek­ven­ce hitu Iron Man 2 spo­leč­nos­ti Paramount.

Tartakovsky se naro­dil a vyros­tl v Moskvě („Stále hovo­řím plyn­ně rus­ky, ale rok od roku je to hor­ší a hor­ší!“ při­zná­vá s humo­rem). Jeho rodi­na se před ces­tou do Spojených stá­tů pře­stě­ho­va­la do Itálie. Na ame­ric­ké půdě se oci­tl v sed­mi letech, kdy se při­stě­ho­va­li do Columbusu v Ohiu, a o dva roku poz­dě­ji se jeho rodi­na pře­su­nu­la do Chicaga. Po dokon­če­ní střed­ní ško­ly stu­do­val fil­mo­vou ško­lu na chi­cagské Columbia College a poté se pře­su­nul do Los Angeles, aby stu­do­val ani­ma­ci na Kalifornském umě­lec­kém insti­tu­tu. Tam napsal, reží­ro­val, pro­du­ko­val a ani­mo­val dva stu­dent­ské fil­my. Jeden z nich, vybra­ný v rám­ci CalArts Producers Show, se stal zákla­dem pro Dexterovu labo­ra­toř.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,08382 s | počet dotazů: 251 | paměť: 59891 KB. | 17.08.2022 - 21:57:34