Generální úklid

img a301087 w1993 t1511188946


Předvánoční čas si gene­rál­ní úklid vyslo­ve­ně vyža­du­je. Přes jaro, léto i pod­zim trá­ví­me vět­ši­nu času ven­ku. Mnohdy jsme na čer­stvém vzdu­chu od rána do veče­ra. Užíváme si slu­níč­ka a ven­kov­ních akti­vit. V zim­ním obdo­bí potom při­chá­zí čas na vel­ký gene­rál­ní úklid domác­nos­ti, kte­rý si nechá­vá­me nej­čas­tě­ji prá­vě před Vánocemi. Na Vánoce potom máme krás­ně ukli­ze­no, máme vysmý­če­ný doslo­va snad kaž­dý kout. Jak tedy zvlád­nout oprav­du bra­vur­ní úklid?

šatna

1) Ze vše­ho nejdřív ukliď­te to, co není na prv­ní pohled vidět. Dejte se tedy do úkli­du skří­ní, šuplí­ků v pra­cov­ním sto­le, komod či do pořád­ku v papí­rech. Apelujte na celou svou rodi­nu. Pokud již máte vět­ší děti, ať si pro­be­rou své skří­ně sami. Sami si vyzkou­ší, co jim je ješ­tě dob­ré, co mají malé, nebo co vůbec neno­sí a ve skří­ni jim to zby­teč­ně pře­ká­ží. Rovněž by si moh­li ukli­dit pra­cov­ní sto­ly. Probrat potřeb­né a nepo­třeb­né, všech­no urov­nat. Papíry a zase ty papí­ry… Všude se kupí, všu­de se hro­ma­dí. Nastal čas, abys­te je dali do pořád­ku. Vše si založ­te řád­ně do šano­nů, ať potom zby­teč­ně něco nehle­dá­te. Nedůležité lej­st­ra vyhoď­te.

vysavač

2) Schovejte věci, kte­ré nepo­u­ží­vá­te a jen se na ně prá­ší. Máte na para­pe­tu odlo­že­né pře­by­teč­né kvě­ti­ná­če? Na komo­dě vysta­ve­né zby­teč­né soš­ky, svíc­ny, ve kte­rých jste svíč­ku ješ­tě nikdy neza­pá­li­li nebo jiné podob­né věci? Schovejte je do kra­bic a na půdu. Nebo je rov­nou vyhoď­te. Zkuste do své­ho domo­va pus­tit tro­chu leh­kos­ti. Dnes již nejsou moder­ní pře­zdo­be­né vit­rí­ny plné zby­teč­ných lapa­čů pra­chu. Nechejte si vysta­ve­nou něja­kou pěk­nou fot­ku, kte­rá vám vykouz­lí úsměv na tvá­ři, svíč­ku, kte­rou si s part­ne­rem za dlou­hé­ho zim­ní­ho veče­ra zapá­lí­te… Sošky a podob­né věci klid­ně scho­vej­te.

3) Špajz či kum­bál = shro­maž­diš­tě. Také během roku věci, kte­ré zrov­na nepo­tře­bu­je­te, nahá­zí­te do kum­bá­lu? Je čas se na něj vrh­nout. Všechno, co tam najde­te, roz­třiď­te… Zbytečné věci vyhoď­te a ostat­ní dej­te na mís­ta, kam oprav­du pat­ří. Vneste do své­ho kum­bá­lu něja­ký sys­tém tak, abys­te všech­no snad­no našli a ne, abys­te se báli otevřít dve­ře, pro­to­že by moh­lo hro­zit, že se na vás vysy­pe hro­ma­da krá­mů.

nepořádek

4) Odstraňte prach ze zby­teč­ných lapa­čů. Záclony, závěsy, deko­rač­ní pol­štář­ky a kvě­ti­ny… Typické lapa­če pra­chu, ve kte­rých se prach ale drží. Všechny tex­ti­lie v bytě vyper­te a kvě­ti­ny osprchuj­te. Zbavíte se tak vše­ho pře­by­teč­né­ho pra­chu.
Nyní už zbý­vá pou­ze vymést kaž­dý roh, utřít prach ze všech kusů nábyt­ku a vše pěk­ně naleš­tit. Tak hurá do toho!


Foto: Pixabay

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,06184 s | počet dotazů: 223 | paměť: 46650 KB. | 24.01.2021 - 18:57:40