Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze her > Retro games > Gears of War 4

Gears of War 4

 

 

Kdo by neznal hru Gears of War, již z toho­to titu­lu vyšly před­cho­zí tři díly, a tak hra pro nás byla na xbox one jas­ná vol­ba. Gears of War 4 vychá­zí sko­ro po dese­ti letech vydá­ní prv­ní­ho dílu a je vidět, že hra za tu dobu pro­šla něko­li­ka veli­ce víta­ný­mi změ­na­mi. O toto pokra­čo­vá­ní se posta­ra­lo stu­dio The Coalition, kte­ré také remastro­va­lo původ­ní hru. A na co se ve hře může­me těšit? Hlavně na nové­ho hrdi­nu.

 

Náš hlav­ní hrdi­na se jme­nu­je James Fenix a přá­te­lé mu říka­jí JD, jen zkrá­ce­ně jed­ná se o syna Marcuse Fenixe a Anyy Stoud, kte­ré jsme moh­li znát z před­cho­zích dílů. Celý pří­běh se začí­ná ode­hrá­vat 25 let po skon­če­ní tře­tí dílu Gears of War, kdy JD jde ve šlé­pě­jích své­ho otce spo­leč­ně se svý­mi kama­rá­dy. A ti co nechtě­jí být pod nad­vlá­dou COGu mají vel­ký pro­blém, což i náš mla­dý hrdi­na, při sbě­ru tech­ni­ky bude nejed­nou bojo­vat s dro­ny a robo­ty, kte­ří mají za úkol lidi, kte­ré nechtě­jí být pod nad­vlá­dou zne­škod­nit a unést.

 

Příběh může­te dohrát cca do 10 hodin a poté si to může­te vyzkou­šet zno­vu v reži­mu co-op s kama­rá­dem nebo jít rov­nou na mul­tipla­yer, kte­rý nabí­zí mno­ho mož­nos­tí hra­ní. Při hra­ní ve split­scre­e­nu nepo­čí­tej­te se širo­ko­úh­lým obra­zem. Při zakou­pe­ní hry jak digi­tál­ní nebo dis­ko­vé ver­ze dosta­ne­te v rám­ci zpět­né kom­pa­ti­bi­li­ty i před­cho­zí tři díly, což je pro hrá­če veli­ce víta­né ges­to. Samotná hra běží ve FullHD roz­li­še­ní pod 60 FPS, což je na hře asi to nej­ú­žas­něj­ší. Ovládání je jed­no­du­ché i pro nové hrá­če není nijak pro­blé­mo­vé. Příšery, robo­ti a dal­ší havěť v této hře je veli­ce chyt­rá a čím dál se dosta­ne­te, tím těž­ší se bude jich zba­vit. Zbrojní arze­nál je obsáh­lej­ší a najde­te tu i něja­ké novin­ky a stá­le pla­tí, že není nad již pro­va­ře­ný Lancer s řetě­zo­vou pilou, kte­rý nabíd­ne nespo­čet potřeb­ných nábo­jů k zabí­je­ní pro­tiv­ní­ků. Herní pro­stře­dí je nád­her­né a pro­jde­te se přes měs­ta, ves­ni­ce, kaná­ly až do samot­né­ho jádra země nesmí­me také opo­me­nout zbě­si­lou jízdu na motor­ce, ale nech­te se pře­kva­pit sami.

 

Co více napsat o vel­mi pove­de­ném titu­lu, než jen tak dál a už se za dva roky nemů­že­me dočkat pokra­čo­vá­ní s názvem Gears of War 5. Hra nabí­zí nesčet­ně hodin hra­ní a je to pocta pro hrá­če a věř­te, že hru nebu­de­te chtít vypnout dří­ve, než dokon­čí­te celý sin­glepla­yer a potom, až Vás vsák­ne mul­tipla­yer nebu­de­te chtít xbox už nikdy vypnout.

 


Foto: Vlastní scre­e­ny ze hry

Datum vydá­ní: 11. 10. 2016

Jazyk: ang­lic­ky

Žánr: akč­ní stří­leč­ka

Výrobce: Microsoft

Multiplayer: ano, co-op

PEGI: 18

Vlastní hod­no­ce­ní: 100%

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,43601 s | počet dotazů: 253 | paměť: 53975 KB. | 02.08.2021 - 03:51:42