Kritiky.cz > Recenze knih > Gayle Formanová - Znovu já

Gayle Formanová - Znovu já

Znovu já

Maribeth Kleinová je úspěš­ná mat­ka, man­žel­ka a redak­tor­ka oblí­be­né­ho časo­pi­su. Kromě toho je taky per­fek­ci­o­nist­ka, kte­rá musí mít vše doko­na­le naplá­no­va­né, a jedi­né, čemu se věnu­je, jsou její povin­nos­ti. Její telo však nároč­né život­ní tem­po nezvlád­ne - a  dia­gnó­za zní: infarkt.

Při násled­ném zota­vo­vá­ní pocho­pí, že musí změ­nit svůj život. Navzdory její­mu zdra­vot­ní­mu sta­vu na ni její oko­lí pořád kla­de vyso­ké náro­ky, a tak se zba­lí a odchá­zí z New Yorku do Pittsburghu. Zde pozná­vá nové přá­te­le, začne pát­rat po své bio­lo­gic­ké mat­ce a - co je nej­dů­le­ži­těj­ší - koneč­ně „zasta­ví“ a poku­sí se zno­vu nalézt ces­tu ke své­mu dří­věj­ší­mu, na pohled spo­koj­né­mu, živo­tu. Je však něco tako­vé vůbec mož­né?

Gayle Formanová, zná­má ame­ric­ká autor­ka young adult lite­ra­tu­ry, vyprá­ví ve své prv­ní kni­ze pro dospě­lé čte­nář­ky o kaž­do­den­ním tla­ku, kte­ré­mu čelí­me a o stra­chu z toho, že nena­pl­ní­me oče­ká­vá­ní své­ho oko­lí. Je to aktu­ál­ní a nad­ča­so­vé téma a taky popis toho, co v sou­čas­né době pro­ží­vá hod­ně lidí, tak­že není těž­ké se s hlav­ní hrdin­kou zto­tož­nit a pocho­pit její poci­ty.

Hlavní hrdin­ka se však mís­ty cho­vá hlou­pě. Svou nezá­vi­dě­ní­hod­nou situ­a­ci vyře­ší útě­kem, a niko­mu nedá vědět, kam šla. Ani mat­ce, ani man­že­lo­vi, ani dětem, o kte­rých tvr­dí, že je milu­je. A celé týd­ny se jim neo­zve. Nedá ani vědět, že je v pořád­ku. Její hle­dá­ní bio­lo­gic­ké mat­ky se mi líbi­lo, ale zdá se mi nelo­gic­ké, že žena, kte­rá je jen něko­lik dnů po nároč­né ope­ra­ci srd­ce, se jen tak stra­tí a niko­mu neo­zná­mí, kde je.

Vedlejší posta­vy však byly sym­pa­tic­ké a jejich pří­běhy skvě­le dopl­ňo­va­ly ten hlav­ní, kte­rý byl protka­ný las­ka­vým humo­rem i pocho­pe­ním. Taky je v něm plno inspi­ra­tiv­ních posel­ství. z kte­rých je nej­dů­le­ži­těj­ší otáz­ka: co musí­me pod­stou­pit, abychom si uvě­do­mi­li, že máme srd­ce?

Hodnocení: 70%

ZNOVU JÁ

Autorka: Gayle Formanová

Originální název: Leave Me

Překlad: Kateřina Elisová

Obálka: Jakub Karman

Vydáno: Grada. 2017

Počet stran: 328

Za recenz­ní výtisk děku­ji nakla­da­tel­ství Grada. Pokud vás kni­ha zau­ja­la, může­te ji zakou­pit zde.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
  • Gayle Formanová: Kam jsi odešla21. března 2016 Gayle Formanová: Kam jsi odešla Kam jsi odešla je pokračování knihy Zůstaň se mnou (původně pod názvem Jestli zůstanu). Od tragické autonehody uplynuly tři roky a Mia i Adam jsou každý někde jinde – Adam je rocková […]
  • Dárek z pravé lásky: 12 zimních políbení29. prosince 2016 Dárek z pravé lásky: 12 zimních políbení Vánoce jsou pomalu za námi, nicméně to neznamená, že nás už opustily. Vánoční výzdoba na nás kouká z každého rohu a dekorace v podobě andílků a světélek se hemží všude, kde jen to je […]
  • Jak si vyrobit papírové 3D květy?17. září 2019 Jak si vyrobit papírové 3D květy? Milujete květiny a je vám líto, že léto končí, a vy si tak až do jara žádné další nenatrháte, nedáte do vázy a nezkrášlite tak svůj milovaný domov? Jistě, můžete si zajít do květinářství a […]
  • Potkejte Brusel!13. července 2019 Potkejte Brusel! Brusel je hlavní město Belgického království a sídlí v něm Evropský parlament. To ví asi každý. To, jak vypadá v Bruselu každodenní život, už ale tak známé není. Víte, čemu zde obyvatelé […]
  • Květiny z papíru7. února 2018 Květiny z papíru Máte rádi květiny a těšíte se na jaro, až si je znovu budete moct natrhat, dát do vázy a zkrášlit tak svůj domov? Nečekejte, dokud příroda nabídne živé květiny a udělejte si zatím […]
  • Svět v číslech - kniha26. června 2018 Svět v číslech - kniha Tato kniha je plná různých zajímavostí. Například v první kapitola, která pojednává o úžasných pokladech praví o tom, že 46 milionů dolarů zaplatil klenotník Laurence Graff za nádherný […]
  • Monika Nevolová - Přestaň prezentovat, začni vyprávět3. srpna 2017 Monika Nevolová - Přestaň prezentovat, začni vyprávět Chystáte se na pohovor, máte vystupovat na konferenci nebo vás čeká proslov? Chcete lépe poznat lidi kolem vás? Máte přátele, obchodní partnery, spolupracovníky nebo děti, na které chcete […]