Gaudí a jeho stavby

img a282167 w1995 t1602573122


Antoni Gaudí i Cornet už jako chla­pec vyni­kal v geo­me­t­rii, a záro­veň byl veli­ce zau­jat pří­ro­dou. Tyto vlast­nos­ti archi­tek­ta se výraz­ně pro­je­vu­jí v jeho celé Gaudího tvor­bě. Oblíbeným prv­kem v jeho archi­tek­to­nic­ké tvor­bě jsou napří­klad bal­kó­ny, kte­ré při­po­mí­na­jí cha­lu­hy, nebo i slou­py v podo­bě stro­mů, kte­ré může­me spat­řit v Güell par­ku.
gaudi barcelona
§  Své nadá­ní zavr­šil Gaudí stu­di­em na pří­ro­do­vě­dec­ké uni­ver­zi­tě a násled­ně stu­di­em archi­tek­tu­ry. V roce 1878 vytvá­ří Gaudí návrh na svůj prv­ní dům. Je již teh­dy napros­to ori­gi­nál­ní, o žád­ný styl se nesna­ží.  V tom­to návr­hu Gaudí zkom­bi­no­val hrubý kámen s cihla­mi, ale také s kera­mic­ký­mi dlaž­di­ce­mi. Inspirací je Gaudímu maur­ský styl, ale pře­de­vším vytvá­ří vlast­ní orna­men­ty. V roce 1883 začí­ná Gaudí sta­vět své vrchol­né, do dneš­ních dnů nedo­kon­če­né dílo, věhlas­nou katedrá­lu Sagrada Família.

Stavbě katedrá­ly se plně věno­val až do své tra­gic­ké smr­ti. Posledním přá­ním Gaudího bylo, aby byla katedrá­la posta­ve­na jenom a pou­ze z daro­va­ných peněz. To je také jed­ním z důvo­dů, proč se katedrá­la Sagrada Família sta­ví dodnes. Většina z Gaudího nej­dů­le­ži­těj­ších sta­veb se nachá­zí v Barceloně, z níž sedm je na sezna­mu svě­to­vé­ho kul­tur­ní­ho dědic­tví UNESCO.

§  Mezi tyto význam­ná zacho­va­lá díla pat­ří Park Güell. Je to roz­leh­lý park s archi­tek­to­nic­ký­mi prv­ky, jenž se nachá­zí nad Barcelonou. Tento park navr­hl Gaudí původ­ně jako zahrad­ní měs­to, ale pro­jekt se rea­li­zo­vat nepo­da­ři­lo. Park měl být vysta­věn pod­le ang­lic­ké­ho vzo­ru. Gaudí tedy vypro­jek­to­val zahrad­ní měs­to, kte­ré obsa­ho­va­lo asi šede­sát sta­veb­ních par­cel. Nebylo však dosta­tek kup­ců na plá­no­va­né domy, a tím i nedo­sta­tek peněz na rea­li­za­ci plá­no­va­né­ho měs­ta.
la sagrada familia
Nedokončený pro­jekt nyní slou­ží jako měst­ský park. Styl a talent Gaudího se v par­ku pro­je­vu­je v sebe­men­ších detai­lech. Promenády lemu­jí sloupořa­dí se slou­py ve tva­ru stro­mů. Všechny tva­ry v par­ku jsou zvl­ně­né a při­po­mí­na­jí­cí lávu. Některé plo­chy, kte­ré se v par­ku nachá­ze­jí, pokrý­va­jí barev­né mozai­ky z gla­zo­va­ných kera­mic­kých stře­pů nebo i skla.


Foto: Pixabay

  • Architektura po roce 1600 – od baroka k postmodernismu25. prosince 2020 Architektura po roce 1600 – od baroka k postmodernismu V průběhu 17. století začala čistá jednoduchost renesančního slohu ustupovat zdobnějším barokním a rokokovým formám. Zatímco 19. století bylo svědkem oživení klasicismu a gotiky, na […] Posted in Pro domov
  • Zapuštěný bazén je skvostem vaší zahrady23. prosince 2020 Zapuštěný bazén je skvostem vaší zahrady Zapuštěný bazén, který se nachází na vaší zahradě, je zejména v teplých letních dnech ideálním místem, kde trávit svůj volný čas a relaxovat. Všichni to známe, jak je velice příjemné, […] Posted in Pro domov
  • Neuschwanstein jako moderní stavba20. prosince 2020 Neuschwanstein jako moderní stavba Neuschwanstein se nachází v Bavorsku, v překrásné hornaté krajině a nabízí překrásný pohled jako z pohádky, z dob středověku. Tento zámek však pochází z konce devatenáctého století a […] Posted in Pro domov
  • Pozvěte si architekta7. prosince 2020 Pozvěte si architekta Pokud si chcete nechat postavit dům podle svých představ, a nechcete dům na klíč, stejný, jaký je k vidění na každém rohu, můžete oslovit některého z architektů. -        výběru […] Posted in Pro domov
  • Dopřejte si dokonalou kuchyni podle svých představ2. prosince 2020 Dopřejte si dokonalou kuchyni podle svých představ Kuchyně je srdcem každého domu, to je jisté. Takže pokud si zařizujete novou domácnost anebo rekonstruujete starý dům či byt, tak mějte na paměti, že právě na kuchyni byste si měli dát […] Posted in Pro domov
  • Dům v souladu s přírodou29. listopadu 2020 Dům v souladu s přírodou Opido celula je dům, jenž připomíná buňku. Jednoduše vypadá a jednoduše zdravě dýchá. Celý dům je postaven ze zdravých materiálů, zároveň vydává teplo a je zcela propojen s okolní […] Posted in Pro domov
  • Far Cry Primal - Lov Velkého zjizveného medvěda19. března 2016 Far Cry Primal - Lov Velkého zjizveného medvěda https://www.youtube.com/watch?v=j-CgEx8szXM Posted in Videa
  • Kobry a užovky - O vzniku filmu20. února 2015 Kobry a užovky - O vzniku filmu „Obsazení bratrů Hádkových, Matěje a Kryštofa, jsem vnímal jako obrovskou příležitost, protože určité nuance vztahu hlavních hrdinů jsou schopni vytvořit pouze skuteční biologičtí bratři,“ […] Posted in Články
  • Jak se obléknout na rande13. listopadu 2020 Jak se obléknout na rande Na prvním rande chcete zapůsobit v dobrém světle, chcete se líbit a moc dobře si uvědomujete, že první rande je rozhodující. Zároveň však víte, že přílišná snaha škodí. Jenže pak díky […] Posted in Jak...
  • R’hllor – Hra o Trůny22. dubna 2016 R’hllor – Hra o Trůny „Pane Světla! Přijď k nám v naší temnotě. Nabízíme ti tyto falešné bohy. Přijmi je a sešli na nás své světlo. Protože noc je temná a plná hrůzy.“ Melisandřina modlitba k […] Posted in Filmové pojmy
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,51605 s | počet dotazů: 222 | paměť: 46917 KB. | 23.01.2021 - 16:26:27