Kritiky.cz > Pro domov > Gaudí a jeho stavby

Gaudí a jeho stavby

img a282167 w1995 t1602573122


Antoni Gaudí i Cornet už jako chla­pec vyni­kal v geo­me­t­rii, a záro­veň byl veli­ce zau­jat pří­ro­dou. Tyto vlast­nos­ti archi­tek­ta se výraz­ně pro­je­vu­jí v jeho celé Gaudího tvor­bě. Oblíbeným prv­kem v jeho archi­tek­to­nic­ké tvor­bě jsou napří­klad bal­kó­ny, kte­ré při­po­mí­na­jí cha­lu­hy, nebo i slou­py v podo­bě stro­mů, kte­ré může­me spat­řit v Güell par­ku.
gaudi barcelona
§  Své nadá­ní zavr­šil Gaudí stu­di­em na pří­ro­do­vě­dec­ké uni­ver­zi­tě a násled­ně stu­di­em archi­tek­tu­ry. V roce 1878 vytvá­ří Gaudí návrh na svůj prv­ní dům. Je již teh­dy napros­to ori­gi­nál­ní, o žád­ný styl se nesna­ží.  V tom­to návr­hu Gaudí zkom­bi­no­val hrubý kámen s cihla­mi, ale také s kera­mic­ký­mi dlaž­di­ce­mi. Inspirací je Gaudímu maur­ský styl, ale pře­de­vším vytvá­ří vlast­ní orna­men­ty. V roce 1883 začí­ná Gaudí sta­vět své vrchol­né, do dneš­ních dnů nedo­kon­če­né dílo, věhlas­nou katedrá­lu Sagrada Família.

Stavbě katedrá­ly se plně věno­val až do své tra­gic­ké smr­ti. Posledním přá­ním Gaudího bylo, aby byla katedrá­la posta­ve­na jenom a pou­ze z daro­va­ných peněz. To je také jed­ním z důvo­dů, proč se katedrá­la Sagrada Família sta­ví dodnes. Většina z Gaudího nej­dů­le­ži­těj­ších sta­veb se nachá­zí v Barceloně, z níž sedm je na sezna­mu svě­to­vé­ho kul­tur­ní­ho dědic­tví UNESCO.

§  Mezi tyto význam­ná zacho­va­lá díla pat­ří Park Güell. Je to roz­leh­lý park s archi­tek­to­nic­ký­mi prv­ky, jenž se nachá­zí nad Barcelonou. Tento park navr­hl Gaudí původ­ně jako zahrad­ní měs­to, ale pro­jekt se rea­li­zo­vat nepo­da­ři­lo. Park měl být vysta­věn pod­le ang­lic­ké­ho vzo­ru. Gaudí tedy vypro­jek­to­val zahrad­ní měs­to, kte­ré obsa­ho­va­lo asi šede­sát sta­veb­ních par­cel. Nebylo však dosta­tek kup­ců na plá­no­va­né domy, a tím i nedo­sta­tek peněz na rea­li­za­ci plá­no­va­né­ho měs­ta.
la sagrada familia
Nedokončený pro­jekt nyní slou­ží jako měst­ský park. Styl a talent Gaudího se v par­ku pro­je­vu­je v sebe­men­ších detai­lech. Promenády lemu­jí sloupořa­dí se slou­py ve tva­ru stro­mů. Všechny tva­ry v par­ku jsou zvl­ně­né a při­po­mí­na­jí­cí lávu. Některé plo­chy, kte­ré se v par­ku nachá­ze­jí, pokrý­va­jí barev­né mozai­ky z gla­zo­va­ných kera­mic­kých stře­pů nebo i skla.


Foto: Pixabay

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,16054 s | počet dotazů: 211 | paměť: 50043 KB. | 11.04.2021 - 00:44:42