Kritiky.cz > Filmové recenze > Garfield

Garfield

Tlustej a línej kocour z krát­kých komi­xo­vých fti­pů jako jedi­ná ani­mo­va­ná posta­va v jinak nor­mál­ně hra­ném fil­mu. Nápad je to jis­tě dob­rý, ale zpra­co­vá­ní je tro­chu roz­po­ru­pl­né.

Jon (Breckin Meyer) byd­lí se svým domá­cím maz­líč­kem, kocou­rem Garfieldem, kte­rý v duchu vtip­ně komen­tu­je všech­ny jeho čin­nos­ti.
Garfield při tom žije napros­to klid­ným živo­tem zle­ni­vě­lé­ho kocou­ra, kte­rý ze své roze­žra­nos­ti a nedo­stat­ku pohy­bu až cou­rá bři­cho po zemi. Stále se opa­ku­jí­cí scé­ny, ve kte­rých Garfiled někam leze, jsou vykres­le­ny vel­mi věr­ně i s tím jeho pan­dě­rem, kte­ré mu při tom pře­ká­ží. Musím říct, že prv­ní polo­vi­na fil­mu je oprav­du vtip­ná. Kritizované nepři­ro­ze­né usa­ze­ní Garfielda do fil­mu mi nepři­šlo nijak špat­né. Naopak bych řekl, že to bylo zvlád­nu­to cel­kem úspěš­ně.

Pak se ale sta­ne něco, co Garfield neče­kal ani v tom nej­hor­ším snu. Jeho pání­ček se zami­lu­je do zvě­ro­lé­kař­ky Liz (Jennifer Love Hewitt), kte­rá mu při jed­nom Garfieldově vyšet­ře­ní vnu­tí, jakož­to hod­né­mu člo­vě­ku, malé­ho pej­ska jmé­nem Odie. Garfield nemů­že věřit svým očím a za trest dělá Odiemu to nej­hor­ší co může, aby mu uká­zal, že tady pro něj není mís­to. Fakt, že Odie může spát v Jonově poste­li, což Garfield nikdy nesměl, ho vytá­čí k nepří­čet­nos­ti.

Zželí se mu ho tepr­ve, když se jed­no­ho dne Odie zatou­lá a dosta­ne se do rukou zlé­ho Chapmana (Stephen Tobolowsky), kte­rý ho chce do tele­viz­ní show, ve kte­ré musí Odie, za pomo­ci elek­tric­ké­ho oboj­ku, poska­ko­vat. Garfield se za ním vydá­vá, aby ho zachrál­nil a při­ve­dl zpět.

V tom­to momen­tě se pří­běh zce­la změ­ní v dět­ský film o zví­řát­kách, kte­rá jsou tak šikov­ná a chyt­rá, že vyzra­jí i na člo­vě­ka. Gagy pře­stá­va­jí být vtip­né, vlast­ně už jich tam ani tolik není a limo­ná­do­vý závěr to celé pod­trh­ne. Prostě dru­há polo­vi­na fil­mu se tro­chu hod­ně vymkla před­lo­ze a zce­la ote­vře­ně se ori­en­tu­je na dět­ské pub­li­kum, kte­ré­mu Garfild, pod­le mého, pří­mo určen není.

O filmu:

USA, 2004, 85 min
Oficiální web: Garfield
Režie: Peter Hewitt
V hlav­ních rolích: Bill Murray, Jennifer Love Hewitt, Debra Messing, Stephen Tobolowsky, Breckin Meyer


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com