Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > GARETH EDWARDS

GARETH EDWARDS

GARETH EDWARDS nato­čil svůj dru­hý celo­ve­čer­ní film, kte­rý násle­do­val po prv­ním kri­ti­kou oce­ně­ném nezá­vis­lém fil­mu z roku „Zakázaná zóna“.

Edwards pochá­zí z Nuneatonu, malé­ho měs­ta ve střed­ní Anglii, kde byl již od svých šes­ti let před­ur­čen pro kari­é­ru reži­sé­ra. Jeho absol­vent­ský film byl jeden z prv­ních, ve kte­rém byla pou­ži­ta kom­bi­na­ce živých her­ců a digi­tál­ních efek­tů. Edwards pocho­pil význam počí­ta­čo­vé gra­fi­ky pro kre­a­tiv­ní fil­mo­vou tvor­bu, a pro­to na počát­ku své kari­é­ry deset let pra­co­val z domo­va jako spe­ci­a­lis­ta na vizu­ál­ní efek­ty. V této době pra­co­val pro BBC a za doku­men­tár­ní film „Hirošima“ zís­kal cenu BAFTA.

Jeho schop­nos­ti v oblas­ti vizu­ál­ních efek­tů mu umož­ni­ly reží­ro­vat pro BBC epic­ké dra­ma „Nesmrtelní váleč­ní­ci: Attila“, ve kte­rém osob­ně vytvo­řil všech 250 vizu­ál­ních efek­tů. Potom se zúčast­nil 48hodinové sou­tě­že London Sci-Fi, ve kte­ré dostal za úkol nato­čit bez štá­bu za dva dny krát­ký film pou­ze s jed­ním her­cem. Výsledný film „Factory Farmed“ zís­kal prv­ní cenu.

Inspirován tím­to par­ty­zán­ským pří­stu­pem k fil­mo­vé tvor­bě nato­čil obdob­ným způ­so­bem film „Zakázaná zóna“, vědecko-fantastický thriller o úto­ku mimo­zemš­ťa­nů na Zemi a o jeho dopa­dech na cynic­ké­ho ame­ric­ké­ho novi­ná­ře v podá­ní Scoota McNairyho. S mini­mál­ním štá­bem se ujal rolí scé­náris­ty, reži­sé­ra, kame­ra­ma­na a sám navr­hl mimo­zemš­ťa­ny a nato­čil vizu­ál­ní efek­ty. Za film „Zakázaná zóna“ byl Edwards nomi­no­ván na cenu BAFTA za nej­lep­ší debut brit­ské­ho reži­sé­ra nebo pro­du­cen­ta; dále zís­kal tři ceny brit­ské­ho nezá­vis­lé­ho fil­mu za fil­mo­vé efek­ty včet­ně ceny za nej­lep­ší režii a tech­nic­ký pří­nos; za kame­ru, výpra­vu a vizu­ál­ní efek­ty obdr­žel cenu Evening Standard Film Award za nej­vět­ší technický/umělecký pří­nos; cenu London Film Critics Circle pro nej­lep­ší­ho začí­na­jí­cí­ho reži­sé­ra; a cenu Austin Film Critics Award za nej­lep­ší prv­ní film.

Úspěch fil­mu „Zakázaná zóna“ upou­tal pozor­nost Hollywoodu a Edwards tak dostal pří­le­ži­tost reží­ro­vat výprav­ný návrat fil­mu „Godzilla“.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,53779 s | počet dotazů: 217 | paměť: 56188 KB. | 29.05.2022 - 04:19:49